ดาวโหลด JSignPdf

เกี่ยวกับโปรแกรม JSignPdf
ฟรีแวร์สำหรับการลงลายเซ็นต์ดิติตอลบนเอกสาร PDF


JSignPdf เป็นฟรีแวร์ที่พัฒนาด้วยภาษา Java ที่ได้รับการออกแบบหรือพัฒนาเพื่อลงลายชื่อดิจิจตอล บนเอกสาร สำหรับคนหรือกลุ่มองค์กรที่สนใจงานด้านดิจิตอล โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดปริมาณการใช้งกระดาษลง ช่วยลดปริมาณกาซคารบอนที่เกิดจากกระบวนการผลิตกระดาษ ลดปัญหาโลกร้อน โดยโปรแกรมสามารถใช้งานในลักษณะเป็นเอกเทศ หรือ standalone application หรือจะใช้งานเป็นลักษณะสาวนขยายความสามารถของฟรีแวร์สำนักงานแบบเปิด เช่น OpenOffice.org. ทั้งนี้โปรแกรมพัฒนาโดยภาษา Java ในรูปแบบของ Open source โดยผู้สนใจสามารถดาวโหลดไปประยุกต์ใช้งานได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย


คุณสมบัติที่น่าสนใจ

รองรับการทำงานในรูปแบบต่างๆ ดังนี้
  • visible signatures - แทรกภาพสัญลักษณ์ หน่วยงานหรือองค์กร เช่น โลโก้ พร้อมคำอธิบายสั้นๆ 
  • หลากหลายรูปแบบของลายเส้นในการเซ็นต์ (as provided by Java)
  • ประทับตราวันเวลาลงบนเอกสาร ในการตรวจสอบ 
  • การตรวจสอบความถูกต้องของลายเซ็นต์ผ่าน CRL and/or OCSP
  • การกำหนดค่า certification level
  • กำหนดค่า hash algorithm
  • เข้ารหัส PDF encryption and setting rights
  • การใช้งาน comprehensive Swing GUI
  • รองรับคำสั่งการทำงานแบบ batch processing (controlled by command line arguments, without GUI)
ดาวโหลดโปรแกรม JSignPdf 

Post a Comment