โปรแกรมแผนที่ OkMap

OkMap เป็นฟรีแวร์ที่ออกแบบและพัฒนาโดยค่าย Gian Paolo Saliola: สำหรับการทำงานที่น่าสนใจด้านแผนที่ บนคอมพิวเตอร์ หรือ ดิจิตอล นั้นเอง ซึ่งแผนที่ดิจิตอลอาจจะมาจากไฟล์แผนที่ดาวโหลดจากอินเตอร์เน็ต หรือจากการสแกนแผนที่เข้ามาก็ได้
จากนั้นโปรแกรมจะสามารถให้เราปรับแต่งใส่ เส้นทาง รูปร่างหรือสัญญลักษณ์ เพื่อการศึกษา หรือการสื่อสารได้ รองรับการทำงานในรูปแบบเชิงสถิติ ข้อมูลที่รวบรวมมาจากระบบ GPS เมื่อโหลดมาเก็บ และนำอุปกรณ์ GPS มาเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ จะสามารถ ใช้แสดงตำแหน่งของเราแบบ Real time ได้OkMap is an interactive software which allows you to work on your computer screen with digital maps that you have either bought or scanned. OkMap can also import vectorial data from the most common formats and DEM data relevant to height information. Data collected by your GPS can be downloaded on your computer, stored and displayed on the maps. They can also be used to create different types of statistics. By connecting a GPS to your laptop, you can plot your position on maps in real-time. If you are connected to the network you can constantly send your position to a remote computer, or receive the position of your companions on your computer and display the related tracks on maps in real time.


What's new in this version:

GpsBabel: Updated to 1.5.1 version. FreeImage: Updated to 3.16.0 version. Waypoints: Added date-time information. Tracks: Fixed a bug when some points are outside map. Track band / proximity circle: Ray has been increased up to 500m. Predefined projections: Added Israeli TM

ดาวโหลด OKMap 

Post a Comment