ตั้งสำนักงานไร้กระดาษด้วย Ms Exchange 2013

ลิงค์ดาวโหลด https://products.office.com/en-us/exchange/microsoft-exchange-server-2013
สำหรับการทำงานแบบ Paperless Office หรือ Automatic Office ตามแบบที่เราต้องการและใช้งาน ตามความรู้และประสบการร์ตรงในการทำงาน ระบบสำนักงานไร้กระดาษ จะสามารถทำงานได้จริง ในหน่วยงาน หรือองค์กร ที่ทันสมัย มีหัวหน้าหน่วยงาน หรือองค์กร ที่มีอำนาจในการสั่งการ และลงมือทำด้วยตนเอง สำหรับขนาดที่เหมาะสมในการทำงานก็คือ ประมาณ ไม่เกิน 10 เครื่อง รวมทั้ง หัวหน้าส่วนงาน
ระบบการทำงานแบบสำนักงานไร้กระดาษ ก็คือ การที่ฝ่าย IT ของหน่วย จัดวางระบบเครือข่าย LAN ภายในหน่วย และกำหนด Mail Server โดยใช้โปรแกรมจ่ายเงิน อย่าง MS Exchange Server ในการบริหารจัดการ ได้แก่ การตั้งเมล Server กำหนด บัญชีผู้ใช้งาน และใช้โปรแกรมรับส่ง email Outlook ในการรับส่ง จดหมาย และทำรายงาน แทนการพิมพ์กระดาษออกมา

สำหรับการลงนามแบบ เซ็นต์ชื่อด้วยปากกา บนกระดาษแบบเดิม ก็เปลี่ยนไป เป็นการยอมรับ การใช้งาน และไว้วางใจกันเอง หรือ จะมีการใส่เป็น Digital Signature เข้ามาแทน เป็นลายเซ็นต์หรือ Logo ส่วนงาน ต่างๆ ตามที่กำหนด เป็นต้น

ความยุ่งยากในการดำเนินการ
งบประมาณต้องมี ลงทุนค่า โปรแกรม ค่าระบบเครือข่าย ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
สำหรับคน IT หรือผู้ใช้งานที่สนใจ ต้องการศึกษาการใช้งานระบบสำนักงานไร้กระดาษ โดยใช้เมล Server เป็น MS Exchange 2013 ทางผู้พัฒนาคือ บริษัท Microsoft ได้เปิดให้ท่านสามารถ ดาวโหลดและทดลองใช้งานได้ฟรีเป็นเวลา 180 วัน
ทางเทคนิค และวิธีการแล้ว 180 วัน นับว่ามากพอในการทดลองระบบการใช้งาน โดยต้องมีแผนการปฏิบัติและการขับเคลื่อนที่เป็นระบบ รองรับ

if you want to have a paperless office then try Ms Exchange 2013 for 180 days
with a good action plan and complementing from IT department under the supervisor of the Head or the leader of the units seem to be the possibility to turn paper work office into paperless office would be true.
install ms exchange and create email accounts with password then send mail inside the unit.

  

Post a Comment