ตัวอย่างการสร้าง SWOT Analysis ด้วย Edraw Mind Map Free

รู้จักกับ SWOT Analysis กรอบการทำงานที่ง่ายแต่มีประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม ขององค์กร ช่วยให้สามารถปรับสมาธิหรือมุ่งความสนใจไปที่จุดแข็งของหน่วยงานหรือองค์กร และลดโอกาสของภัยคุกคาม และเลือกโอกาสที่เป็นไปได้มากที่สุดที่คุณมี


SWOT Analysis มีจุดกำเนิดโดย Albert S Humphrey ในประมาณปี 1960s, และเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับการใช้งานมาจนถึงปัจจุบัน

การใช้งานสามารถประยุกต์ใช้งานกับงานง่ายๆ ตั้งแต่การสร้างความเข้าใจของพนักงานในองค์กรในการทำงานร่วมกัน หรือการวิเคราะห์ขั้นสูงขององค์กรในการแข่งขันทางการค้าการลงทุน

จุดแข็ง Strengths และ จุดอ่อน weaknesses โดยปกติจะเป็นปัจจัยภายในของตัวบุคคลหรือองค์กรเอง ขณะที่ โอกาส Opportunities และ ภัยคุกคาม threats มักจะเป็นปัจจัยภายนอกหน่วยงานหรือองค์กร

ตัวอย่างการทำ SWOT

จุดแข็ง Strengths


 1. มีสินค้าส่งออกมูลค่า $76 พันล้าน
 2. รายได้มาจากหลายสินค้า
 3. มีลูกค้าหลักกว่า 1500 ราย
 4. พนักงานมีความรู้และประสบการณ์ทำงานสูง .
 5. สินค้าเป็นที่ยอมรับของท้องถิ่น
 6. ฯลฯ

จุดอ่อน weaknesses


 1. การลงทุนใน R&D ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม
 2. มีผลกำไรน้อยหรือเท่าทุน
 3. การบริการลูกค้าไม่ดี
 4. หนี้ค้างชำระสูง 3 พันล้าน
 5. สินค้าไม่เป็นที่รู้จัก
 6. ฯลฯ


โอกาส Opportunities


 1. ความต้องการสินค้าในตลาด
 2. การเติบโตของธุรกิจพลังงานทางเลือก
 3. การเติบโตของเทคโลโลยี ที่ช่วยส่งเสริมสินค้า
 4. ความนิยมของลูกค้า
 5. การสนับสนุนจากภาครัฐ
 6. การขยายตัวทางเศรษฐกิจในอัตราเพิ่มขึ้น 3%
 7. ฯลฯ


ภัยคุกคาม threats


 1. การขึ้นภาษีผู้ประกอบการ 20%
 2. การขึ้นค่าจ้างแรงงาน
 3. ราคาวัสดุเพิ่มขึ้น
 4. มีคู่แข่งขันทางการค้า
 5. ราคาน้ำมันสูงขึ้น
 6. กฏหมายที่เข้มงวดในเรื่องของมลภาวะแวดล้อม
 7. ภาวะค่าเงินผันผวน
ขั้นตอนแรก ก็ให้เปิดโปรแกรม Edraw Mind Map ขึ้นมา 
คลิก File>New>Sample>SWOT Analysisขั้นตอนต่อมา จะแสดงตัวอย่างของการทำ SWOT ให้เราดู ซึ่งเราสามารถ Edit ได้ โดยการดับเบิลคลิก เข้าไป และแก้ไขแทนที่ข้อความใหม่ตามที่เราต้องการ  

ขั้นตอนต่อมา edit หรือแก้ไขรายการตัวอย่างให้ครบตามที่เราระบุข้อมูลในขั้นที่ผ่านมา ได้เลย  เมื่อแก้ไขจนครบแล้ว ก็คลิกปุ่ม Save as เพื่อบันทึกไฟล์ ควรตั้งชื่อไฟล์ใหม่ สำหรับการเรียกดู แก้ไข หรือจะ save เป็น pdf ไฟล์ เพื่อนำไปพิมพ์ หรือ แชร์ ต่อไป 

Post a Comment