ฝึกเขียนภาษา PHP ระบบลงทะเบียนข้อมูลและ Login

ให้ดาวโหลดและติดตั้ง XAMPP เพื่อใช้งานกับภาษา PHP scripts. ลิงค์สำหรับดาวโหลด XAMPP server https://www.apachefriends.org/index.html. เปิดหน้าต่างควบคุม  XAMPP's Cและเรียกใช้งาน  Apacheกับ กับ MySQL. รวมทั้ง Bootstrap โดยไปที่ลิค์  https://getbootstrap.com/ .

สร้างฐานข้อมูล 

เปิดไปที่ [i.e. http://localhost/phpmyadmin] สร้างฐานข้อมูล db_login.

สร้างตารางขึ้นมาเก็บข้อมูล โดยแท็บ SQL  copy/paste ตามตัวอย่างด้านล่าง . คลิกปุ่มคำสั่ง  Go เพื่อสร้างตาราง.

 1.  
 2. CREATE TABLE `member` (
 3. `firstname` varchar(50) NOT NULL,
 4. `lastname` varchar(50) NOT NULL,
 5. `username` varchar(30) NOT NULL,
 6. `password` varchar(12) NOT NULLสร้างไฟล์ชื่อ con.php เพื่อเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
 1. <?php
 2. $db_username = 'root';
 3. $db_password = '';
 4. $conn = new PDO( 'mysql:host=localhost;dbname=db_login', $db_username, $db_password );
 5. if(!$conn){
 6. die("Fatal Error: Connection Failed!");
 7. }
 8. ?>สร้างไฟล์ index.php เพื่อเป็นหน้าแบบฟอร์ม สำหรับการ Login
 1. <?php session_start(); ?>
 2. <!DOCTYPE html>
 3. <html lang="en">
 4. <head>
 5. <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/bootstrap.css"/>
 6. <meta charset="UTF-8" name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"/>
 7. </head>
 8. <body>
 9. <nav class="navbar navbar-default">
 10. <div class="container-fluid">
 11. <a class="navbar-brand" href="https://sourcecodester.com">Sourcecodester</a>
 12. </div>
 13. </nav>
 14. <div class="col-md-3"></div>
 15. <div class="col-md-6 well">
 16. <h3 class="text-primary">PHP - PDO Login and Registration</h3>
 17. <hr style="border-top:1px dotted #ccc;"/>
 18. <div class="col-md-2"></div>
 19. <div class="col-md-8">
 20. <?php if(isset($_SESSION['message'])): ?>
 21. <div class="alert alert-<?php echo $_SESSION['message']['alert'] ?> msg"><?php echo $_SESSION['message']['text'] ?></div>
 22. <script>
 23. (function() {
 24. // removing the message 3 seconds after the page load
 25. setTimeout(function(){
 26. document.querySelector('.msg').remove();
 27. },3000)
 28. })();
 29. </script>
 30. <?php
 31. endif;
 32. // clearing the message
 33. unset($_SESSION['message']);
 34. ?>
 35. <form action="login_query.php" method="POST">
 36. <h4 class="text-success">Login here...</h4>
 37. <hr style="border-top:1px groovy #000;">
 38. <div class="form-group">
 39. <label>Username</label>
 40. <input type="text" class="form-control" name="username" />
 41. </div>
 42. <div class="form-group">
 43. <label>Password</label>
 44. <input type="password" class="form-control" name="password" />
 45. </div>
 46. <br />
 47. <div class="form-group">
 48. <button class="btn btn-primary form-control" name="login">Login</button>
 49. </div>
 50. <a href="registration.php">Registration</a>
 51. </form>
 52. </div>
 53. </div>
 54. </body>
 55. </html>

สร้างไฟล์ลงทะเบียนผู้ใช้งาน register_query.php
 1. <?php
 2. require_once 'conn.php';
 3.  
 4. if(ISSET($_POST['register'])){
 5. if($_POST['firstname'] != "" || $_POST['username'] != "" || $_POST['password'] != ""){
 6. try{
 7. $firstname = $_POST['firstname'];
 8. $lastname = $_POST['lastname'];
 9. $username = $_POST['username'];
 10. // md5 encrypted
 11. // $password = md5($_POST['password']);
 12. $password = $_POST['password'];
 13. $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
 14. $sql = "INSERT INTO `member` VALUES ('', '$firstname', '$lastname', '$username', '$password')";
 15. $conn->exec($sql);
 16. }catch(PDOException $e){
 17. echo $e->getMessage();
 18. }
 19. $_SESSION['message']=array("text"=>"User successfully created.","alert"=>"info");
 20. $conn = null;
 21. header('location:index.php');
 22. }else{
 23. echo "
 24. <script>alert('Please fill up the required field!')</script>
 25. <script>window.location = 'registration.php'</script>
 26. ";
 27. }
 28. }
 29. ?>

สร้างไฟล์ทำหน้าที่ตรวจสอบในฐานข้อมูลว่ามีชื่อผู้ใช้งานในระบบหรือไม เพื่อให้สิทธิในการ Login
 1. <?php
 2.  
 3. require_once 'conn.php';
 4.  
 5. if(ISSET($_POST['login'])){
 6. if($_POST['username'] != "" || $_POST['password'] != ""){
 7. $username = $_POST['username'];
 8. $password = $_POST['password'];
 9. $sql = "SELECT * FROM `member` WHERE `username`=? AND `password`=? ";
 10. $query = $conn->prepare($sql);
 11. $query->execute(array($username,$password));
 12. $row = $query->rowCount();
 13. $fetch = $query->fetch();
 14. if($row > 0) {
 15. $_SESSION['user'] = $fetch['mem_id'];
 16. header("location: home.php");
 17. } else{
 18. echo "
 19. <script>alert('Invalid username or password')</script>
 20. <script>window.location = 'index.php'</script>
 21. ";
 22. }
 23. }else{
 24. echo "
 25. <script>alert('Please complete the required field!')</script>
 26. <script>window.location = 'index.php'</script>
 27. ";
 28. }
 29. }
 30. ?>


สร้างไฟล์ Logout.php เพื่อ จบการทำงาน
 1. <?php
 2. header('location: index.php');
 3. ?>