ระบบแอพงานคลังวัสดุโรงเรียน

 ระบบแอพชีพและกูเกิลชีท สำหรับงานบริหารคลังวัสดุสำนักงาน หรือโรงเรียน 

สร้างฐานข้อมูลบนกูเกิลไดร์ฟ กำหนดโพลเดอรชื่อ school inventory

สร้างตารางฐานข้อมูลจำนวน 5 ตารางคือ 

  1. inventory 
  2. stock in
  3. stock out
  4. stock in form
  5. stock out form

ขั้นต่อมาไปที่ appsheet สร้าง new app นำเข้าตารางข้อมูลเข้ามาทั้งหมด 

การจัดการตารางคลังวัสดุ inventory

กำหนดค่าคีย์หลักเป็น item code 

กำหนดค่าลาเบลเป็น item name

เพิ่มคอลัมน์เสมือน 1 คอลัมน์ตั้งชื่อเป็น current stock และใส่สูตรลงไป

SUM(

SELECT(

Stock in[QTY],

[item code] = [_THISROW].[item code]

)) - 

SUM(

SELECT(

Stock out[QTY],

[item code] = [_THISROW].[item code]

)) + 

[Available stock]

ขั้นต่อมาไปที่แท็บ UX กำหนดค่าหน้าจอการทำงานของมุมมอง inventory เป็นแบบ Desk และเพิ่มข้อมูลเข้ามาในระบบเพื่อเป็นกรณีตัวอย่าง 2-3 รายการ


ขั้นตอนต่อมา แท็บ Data 

กำหนดค่าตาราง stock in ดังนี้

key หลักเป็น ID และลาเบลเป็น item name

คอลัมน์ date และ time ใส่สูตรเป็น today() และ timenow()

คอลัมน์ item code ในช่อง valid if ใส่สูตร select(inventory[item code],true)

คอลัมน์ item name ช่อง formula ใส่สูตร Any(select(inventory[item name],[_THISROW].[item code]=[item code]))

 คอลัมน์ unit price ช่อง formula ใส่สูตร Any(select(inventory[unit price],[_THISROW].[item code]=[item code]))


คอลัมน์ amount ใส่สูตร [unit price]*[QTY]

คลิกปุ่ม + เพิ่มคอลัมน์จำลอง กำหนดชื่อเป็น Available stock และใส่สูตร Any(Select(inventory[Available stock],[_THISROW].[item code]=[item code]))


คลิกปุ่ม + เพิ่มคอลัมน์จำลอง กำหนดชื่อเป็น New available stock และใส่สูตร [Available Stock]-[QTY]------

กำหนดค่าตาราง stock in form ดังนี้

คีย์หลัก Receipt no และลาเบลเป็น Person name

คอลัมน์ date และ time ใส่สูตรเป็น today() และ timenow()

คอลัมน์ Receipt no เข้าไปที่ค่าเริ่มต้น initial value ใส่สูตร randbetween(10000,100000)


คลิกปุ่ม + เพิ่มคอลัมน์จำลอง กำหนดชื่อเป็น stock in  และใส่สูตร ref_rows("Stock in","Receipt No")


 คลิกปุ่ม + เพิ่มคอลัมน์จำลอง กำหนดชื่อเป็น Total amount  และใส่สูตร Sum(Select(Stock in[Amount],[_THISROW].[Receipt No]=[Receipt No]))


----


กำหนดค่าตาราง stock out (คล้ายกับตาราง stock in เลย)


key หลักเป็น ID และลาเบลเป็น item name

คอลัมน์ date และ time ใส่สูตรเป็น today() และ timenow()

คอลัมน์ item code ในช่อง valid if ใส่สูตร select(inventory[item code],true)

คอลัมน์ item name ช่อง formula ใส่สูตร Any(select(inventory[item name],[_THISROW].[item code]=[item code]))

 คอลัมน์ unit price ช่อง formula ใส่สูตร Any(select(inventory[unit price],[_THISROW].[item code]=[item code]))


คอลัมน์ amount ใส่สูตร [unit price]*[QTY]

คลิกปุ่ม + เพิ่มคอลัมน์จำลอง กำหนดชื่อเป็น Available stock และใส่สูตร Any(Select(inventory[Available stock],[_THISROW].[item code]=[item code]))


คลิกปุ่ม + เพิ่มคอลัมน์จำลอง กำหนดชื่อเป็น New available stock และใส่สูตร [Available Stock]-[QTY]

----------

กำหนดค่าตาราง stock out form ดังนี้

คีย์หลัก Receipt no และลาเบลเป็น Person name

คอลัมน์ date และ time ใส่สูตรเป็น today() และ timenow()

คอลัมน์ Receipt no เข้าไปที่ค่าเริ่มต้น initial value ใส่สูตร randbetween(10000,100000)


คลิกปุ่ม + เพิ่มคอลัมน์จำลอง กำหนดชื่อเป็น stock out  และใส่สูตร ref_rows("Stock out","Receipt No")


 คลิกปุ่ม + เพิ่มคอลัมน์จำลอง กำหนดชื่อเป็น Total amount  และใส่สูตร Sum(Select(Stock out[Amount],[_THISROW].[Receipt No]=[Receipt No]))


จบขั้นตอนการกำหนดค่าของตาราง ต่อไปจะมาพูดถึงการกำหนดค่าส่วนติดต่อผู้ใช้งานหรือ UX กัน

จะแยกเป็น 2 ส่วนคือ มุมมองหลัก จำนวน 3 วิวคือ inventory , new stock in , new stock out

มุมมอง new stock in 

ชนิดของมุมมองเป็นแบบฟอร์ม Form กำหนดค่าต่างๆ ดังนี้ 

For this data เลือกตารางชื่อ stock in Form

คอลัมน์ order เรียงดังนี้ date ,time,receipt no, person name ,person phone

และ finish view เป็น stock in form detail 


---

มุมมอง new stock out

ชนิดของมุมมองเป็นแบบฟอร์ม Form กำหนดค่าต่างๆ ดังนี้ 

For this data เลือกตารางชื่อ stock out Form

คอลัมน์ order เรียงดังนี้ date ,time,receipt no, person name ,person phone

และ finish view เป็น stock out form detail 

--------

การสร้างมุมมองเสริมการทำงานของแอพ จำนวน 6 วิวด้วยกันในกลุ่มของ เมนูวิว 

มุมมอง stock in

For this data เป็น stock in

view type เป็น tabel

Position เป็น menu

จัดเรียงข้อมูล sort by date

Group aggerate เป็น Sum ::Amount 

จัดเรียงคอลัมน์ Column order 

IDReceipt Nodatetimeitem codeitem nameunit priceQTYAmount

------

มุมมอง stock out

For this data เป็น stock out

view type เป็น tabel

Position เป็น menu

จัดเรียงข้อมูล sort by date

Group aggerate เป็น Sum ::Amount 

จัดเรียงคอลัมน์ Column order 

IDReceipt Nodatetimeitem codeitem nameunit priceQTYAmount

------

มุมมอง stock in Form

For this data เป็น stock in form

view type เป็น Form

Position เป็น menu

------

มุมมอง stock out Form

For this data เป็น stock out form

view type เป็น Form

Position เป็น menu

--------

มุมมอง stock in history 

For this data เป็น stock in form

view type เป็น table

Position เป็น menu

เรียงคอลัมน์ เป็น 

DateTimeReceipt NoPerson NamePerson Phone
-------

มุมมอง stock out history 

For this data เป็น stock out form

view type เป็น table

Position เป็น menu

เรียงคอลัมน์ เป็น 

DateTimeReceipt NoPerson NamePerson Phone