แนะนำ Survey123 For ArcGIS

โปรแกรมข้อมูลภูมิสารสนเทศ ภายใต้แนวคิด การตัดสินใจที่ดีกว่า มาจากข้อมูลที่ดีกว่า Survey123 For ArcGIS เป็นโปรแกรมทำงานที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ สามารถทำงานในระบบก้อนเมฆ Cloud ทำให้ Survey123 For ArcGIS มีความสมบูรณ์ เป็นกลางในการ ตอบโจทย์การทำงาน การนำเสนอข้อมูล การแบ่งปันข้อมูล รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมุล
หลักการทำงานของ Survey123 For ArcGIS
ใช้ในการสร้างแบบฟอร์ม รวบรวมข้อมูลเชิงภูมิสารสนเทศ  โดยง่าย ไม่ต้องใช้ความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม รองรับหลายภาษา
รวบรวมข้อมูลผ่านเวบ หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ สามารถใช้งาน ในขณะตัดสัญญาณเน็ต
การวิเคราะห์ข้อมูลที่รวดเร็ว
การ upload ข้อมูลที่รวดเร็ว ปลอดภัย เพื่อการวิเคราะห์ขั้นสูง

สรุปหลักการทำงาน 3 ขั้นตอน ง่ายๆ ของ Survey123 For ArcGIS
ขั้น 1 การออกแบบฟอร์ม สำรวจข้อมูล
ขั้น 2 ผู้ใช้งาน ลงื้นที่สำรวจข้อมูล ตามแบบฟอร์มทีีกำหนด เช่น ข้อมูล เชิงิกัด ตำแหน่ง สภาพปัญหา
ขั้น 3 การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาสำหรับ Survey123 For ArcGIS เปิดให้ผู้สนใจ ได้ทดสอบ ทดลองใช้งาน ฟรีเป็นเวลา 21 วัน
สามารถ ไปศึกษา เพิ่ม หรือทดสอบการทำงานได้ที่เว็บ https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/survey123/overview

** การลงทะเบียนใช้งาน จะใช้ข้อมูล email

ฐานข้อมูลการตัดเกรดนักเรียนด้วย Ms Access

การใช้โปรแกรม Ms Access ในการทำฐานข้อมูล บันทึกคะแนนของนักเรียนในห้อง และ รวมคะแนนออกมา และตัดเกรดนักเรียนออกมา พร้อมสรุปรายงาน ได้ เพื่อสะดวก รวดเร็ว และป้องกันความผิดพลาด ได้ ในระดับหนึ่ง
ผู้สนใจ สามารถศึกษา และนำไปใช้งาน หรือ นำไป ศึกษา ต่อยอดได้
ขั้นตอนแรก สร้าง Table ขึ้นมาชื่อ Student  มีข้อมูล และชนิดข้อมูล ดังนี้
ID อัตโนมัติ
P_student ชื่อนักเรียน เป็น ข้อความ
P_ID รหัสนักเรียน เป็น ตัวเลข
test1 คะแนนสอบครั้งที่ 1  เป็นตัวเลข
test2 คะแนนสอบครั้งที่ 2  เป็นตัวเลข
mid  คะแนนสอบกลางภาค  เป็นตัวเลข
assignment  คะแนนงานมอบ เป็นตัวเลข
final คะแนนสอบครั้งสุดท้าย   เป็นตัวเลข
total   คะแนนรวม เป็นตัวเลข
grade  เกรด เป็นข้อความ
result   ผลสอบ ผ่าน หรือ ตก เป็น ข้อความ

ขั้นที่ 2 สร้างแบบฟอร์ม ชื่อ Frm_student เพื่อกรอกข้อมูล เอาทุกฟิลด์ จากตารางหลัก ยกเว้น คะแนนรวม เกรด และ ผลสอบ


** เพิ่มข้อมูล ตัวอย่าง เข้าสู่ระบบฐานข้อมูล ประมาณ 5-10 คน

ขั้นการสร้างแบบสอบถามข้อมูล Query ในการคิดคะแนนรวม Total
จากเมนูสร้าง เลือก ออกแบบคิวรี่ เปิดตาราง Student ขึ้นมา และติ้ก เลือก ทุกฟิลด์ เข้ามาในคิวรี่
ในช่อง total คลิกขวา เลือกเขียน สรา้งคำสั่ง VB เป็นผลรวม ของคะแนนสอบ ครั้งที่ 1 + ครั้ง 2 + สอบกลางภาค + คะแนนงานมอบ + สอบปลายภาค

ทำต่อในช่อง การตัดเกรด
ใส่เงื่อนไข ดังนี้

For Grad
Grade: IIf([Total]>=90,"A",IIf([Total]>=80,"B",IIf([Total]>=70,"C",IIf([Total]>=60,"D",IIf([Total]>=50,"E",IIf([Total]<=49,"F"))))))


For Result
IIF([total]>=50,”Pass”,”Fail”)การออกแบบรายงาน Report
 และสอนวิธีการจัดกลุ่ม รายงาน Group และการจัดเรียงข้อมูล Sort รวมทั้งการสรุปยอด จำนวนของแต่ละกลุ่ม


โพลกไฟล์ประกอบการสอน DB Student Grade
สามารถนำไป พัฒนาต่อยอด หรือ นำไปใช้งานได้โดยอิสระ ครับ


การแก้ปัญหาข้อผิดพลาดเหตุการณ์ On click ของ MS Access

การเขียนโค้ด เพื่อควบคุมการทำงานบน MS Access ในบางครั้ง เราอาจจะเจอปัญหา ไม่สามารถเรียกคำสั่งการทำงาน ได้ตามแนวทาง หรือ ตัวอย่าง ที่เราทำตาม Tutor  จากวีดีโอช่วยสอน หรือ บทความต่างๆ เช่น กรณีนี้ ขอนำมาแชร์ และแบ่งบัน ข้อผิดพลาด ในการเรียกคำสั่ง ในการ กรองข้อมูล หรือ สืบค้นข้อมูล โดย การเขียน Code ด้วย VB ใน Ms Access office 365
ปัญหา
นิพจน์ เมื่อคลิก เกิดข้อผิดพลาด ขณะที่ Ms Access กำลังติดต่อกับ OLE Server หรือ ActiveX
ซึ่ง ตอนแรก ที่เจอปัญหานี้เข้าไป
หลายคน ที่เป็นมือใหม่ อาจจะท้อ และงง ไป
ทำให้ไม่สามารถทำงานให้สำเร็จได้


ทางแก้ไขปัญหา
เกิดมาจาก รหัสภาษาที่ใช้เขียน Code ไม่ตรงกัน ทางแก้ไข คือ
ไปที่แผงควบคุม หรือ Control Panel
Next ที่ Change Location

Next คลิกแทบ Adninistrative


Next คลิก Change system location

Next คลิก เปลี่ยนจาก English เป็น Thailand
ทดสอบ รันโค้ดที่เขียนบนโปรแกรม Ms Access อีกครั้ง น่าจะได้แล้ว นะ

ดาวโหลด Line PC ติดตั้งและใช้งาน

โดยปกติแล้ว Line Apps บนโทรศัพท์มือถือ จะขาด ความสามารถบางอย่าง เช่น การ แนบไฟล์เอกสาร และการแชร์ไฟล์เอกสาร ไปยังกลุ่มไลน์ หรือ ไลน์ส่วนตัวของเพื่อน รวมทั้งการ สั่งพิมพ์งานเอกสาร Print ออกมาได้ด้วย

ขั้นตอน ไปที่ google
ค้นหาโดยพิมพ์ Line PC download
ดาวโหลดไฟล์ และ Run การติดตั้งโปรแกรม ไปจนจบ


ขั้นตอนการ Log in
แนะนำให้ใช้การสแกน QR CODE
คลิก QR Code
หยิบมือถือขึ้นมา เปิดไลน์ ที่เราใช้งานบนมือถือ
ไปที่หน้า Home แรก คลิกที่ qr code
แล้วเลือก  Scan QR code นำมือถือ ไปจ่อ ตรง QR code บนหน้าจอคอมพิวเตอร์
ระบบ Line PC กับ Line บนมือถือ จะเชื่อมโยงกัน และแจ้ง เลขรหัส ในการ รักษาความปลอดภัย ให้เรา นำไป ใส่ลงใน Line มือถือ และแท็บ OK

การใช้งาน
เลือก สร้าง Post เลือกรูปภาพ และพิมพืข้อความ ลงบนไทม์ไลน์ ส่วนตัวของเรา เลือก แบบ Publish (สาธารณะ) แล้ว คลิก Post

การแชร์ Post ไปที่กลุ่มไลน์ อื่นๆ หรือ แชร์ไปที่ห้องแชต ของเพื่อนๆ
ให้มองหาปุ่มคำสั่ง แชร์ เล็ก ๆ ใต้โพสต์ และ เลือก เป้าหมาย กลุ่มไลน์ หรือ บุคคลที่ต้องการจะแชร์ ได้เลย


วึ่งการสร้างโพสต์ และแชร์ เข้ากลุ่มไลน์ หรือ รายชื่อเพื่อนๆ ของเรา เพียง ครั้งเดียว ก็จะสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา


สร้างฐานข้อมูลพนักงานด้วย MS Access ตอนที่ 4


ตอนสุดท้ายของเซตนี้
ตอนที่ 4 การสร้างคำสั่งในการสืบค้นข้อมุล

การเพิ่มส่วนการสืบค้นข้อมูลเพิ่ม กล่องข้อความ txtsearch และปุ่มคำสั่ง Cmd_search ในส่วนท้ายของแบบฟอร์ม ในการค้นหาพนักงานจาก ชื่อ หรือ นามสกุล 

จากนั้น เพิ่มการออกแบบรายงานชื่อ posonal เอาข้อมูลทั้งหมด มาทำรายงาน คือ เอาทุกฟิลด์ 
เพิ่มปุ่มคำสั่ง พิมพ์ รายงาน พนักงาน ที่ตรงกับ ผลการค้นหา จากกล่องข้อความ txtsearch 

การสร้างรายงาน ข้อมูล พนักงาน
แหล่งข้อมูลตารางหลัก posonal
ปรับ ตำแหน่งและขนาดของ รูปภาพให้ เหมาะสม

ทดสอบระบบ ค้นหา ชื่อ หรือ นามสกุล
คลิกปุ่ม มุมมองก่อนพิมพ์ จะได้ ข้อมูล บุคคล ที่ต้องการ ตามช่องการค้นหา และพิมพื รายงาน ออกมา ได้ เลย

สร้างฐานข้อมูลพนักงานด้วย MS Access ตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 2 การสร้างแบบฟอร์มสำหรับการบันทึกข้อมูล
คลิกสร้าง ออกแบบตาราง
เลือกแหล่งข้อมูลจากตารางชื่อ personal
เลือกจากทุกฟิลด์ มาแสดงผลบนฟอร์ม ตั้งชื่อฟอร์มเป็น Frm_posonal
*** ปรับรูปแบบ และตำแหน่งของแบบฟอร์ม ให้เรียบร้อย ตามที่เราต้องการ


ทดสอบการบันทึกข้อมูล สำหรับใช้ในการ เรียนรู้ และทดสอบระบบ ประมาณ 5-10 ทะเบียน

รวมทั้งแนะนำ การสร้างปุ่มคำสั่งในการควบคุมระเบียน
การเพิ่มส่วนหัวส่วนท้ายของแบบฟอร์ม
การวางปุ่มคำสั่ง ควบคุมการทำงานฟอร์ม
ปุ่มไปยังระเบียนแรก
ระเบียนก่อนหน้า
ระเบียนถัดไป
ระเบียนสุดท้าย
การเพิ่มระเบียนใหม่
การบันทึกระเบียน
ปุ่ม การดำเนินการฟอร์ม พวก ปิดฟอร์มสร้างฐานข้อมูลพนักงานด้วย MS Access ตอนที่ 3

ตอนที่ 3  จะเกี่ยวข้องความรู้ในการสร้าง แบบฟอร์ม เพิ่มเติม สำหรับการ กรองข้อมูล  และการสืบค้นข้อมูล รวมทั้งการ สร้างรายงาน ในการพิมพ์ข้อมูล ในส่วนที่เราต้องการ
 ให้เราสร้างแบบฟอร์ม สำหรับแสดงข้อมูล ชื่อ Frm_subform
โดยเลือกเข้าข้อมูลจากตาราง personal มาใช้งาน เลือกมาจำนวน 9 เรคคอร์ท
** เอาเท่าที่จำเป็น หรือจะเอา มากกว่านี้ น้อยกว่านี้ ก็ได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของท่าน แต่ตัวอย่างจะเอามา 9 เรคคอร์ท

 1. id เลขอัตโนมัติ
 2. คำนำหน้าชื่อ นาย นางสาว
 3. ชื่อ
 4. นามสกุล
 5. เลข ปชช.
 6. โทรศัพท์มือถือ
 7. ตำแหน่ง
 8. แผนก
 9. เงินเดือน
เลือกมุมมองฟอร์มเป็นแผ่นข้อมูล Datasheet 

 สร้างแบบฟอร์มหลัก สำหรับแทรกแบบฟอร์มย่อยชื่อ Frm_mainform 
แล้ว นำแบบฟอร์มย่อย ในขั้นตอนที่ 1 มาวางใน Frm_mainform

 การสร้างกล่องคำสั่งผสม combobox ในส่วนหัวของแบบฟอร์ม Frm_mainform ในการกรองข้อมูล ตำแหน่ง และ เงินเดือน 

** ความรู้เรื่องการวางกล่องคำสั่งผสม และการเลือกแหล่งข้อมูล ในการเลือกจากตารางย่อย Position และ ตาราง Section 

การเขียนโค้ดคำสั่งควบคุม การกรองข้อมูล เพื่อให้เกิดการแสดงผลตามที่เราเลือกจากกล่องคำสั่งผสม combobox และแสดงผลข้อมูลใน Frm_subfrom ตามที่เราเลือก 

โดยใช้คุณสมบัติตัวควบคุม และการเกิดเหตุการณ์ After update หรือ หลังการปรับปรุงข้อมูล

 การสร้างรายงาน แสดงผลข้อมูล ตามหมวดหมู่ที่เราเลือก จากกล่องคำสั่งแบบผสม combobox ชื่อ Re_Position
 1. id เลขอัตโนมัติ
 2. คำนำหน้าชื่อ นาย นางสาว
 3. ชื่อ
 4. นามสกุล
 5. เลข ปชช.
 6. โทรศัพท์มือถือ
 7. ตำแหน่ง
 8. แผนก
 9. เงินเดือน
กรองข้อมูลจากกล่องคำสั่ง แล้ว เลือกพิมพ์รายงาน ที่กรองตรงกับกล่องคำสั่ง 
เรียนรู้ ขั้นตอนและวิธีการ สร้างฐานข้อมูลพนักงานด้วย MS Access ตอนที่ 1

หน่วยงาน องค์กร หรือ บุคคล ที่สนใจการใช้ Ms Access ในการสร้างโปรแกรม ฐานข้อมูล เพื่อ การบันทึกข้อมูล พนักงานของ โรงงาน ห้างร้าน บริษัท เพื่อ การสืบค้น และการบริหารจัดการข้อมูล
ระดับความรู้พื้นฐาน MS Office และ พื้นฐาน การเขียนรหัสคำสั่งกึ่งอัตโนมัติ VBA

โปรแกรม Ms Access เวอร์ชั่น 2007 2010 2016 365
แนวคิดการออกแบบ ง่ายๆ
มีความต้องการ บันทึกข้อมูล ส่วนบุคคลของพนักงาน สำหรับการสืบค้น และ การบริหารจัดการ
เหมาะสำหรับหน่วยงาน หรือองค์กรที่มี พนักงานประมาณ 50 - 300 คน โดยประมาณ

เริ่มจากสร้างตารางเก็บข้อมูลส่วนตัวพนักงานของมาก่อน  ชื่อ personal

 1. id เลขอัตโนมัติ
 2. คำนำหน้าชื่อ นาย นางสาว  
 3. ชื่อ 
 4. นามสกุล
 5. เลข ปชช.
 6. ที่อยู่ 
 7. วันที่เริ่มทำงาน
 8. วดป.ปีเกิด
 9. วุฒิการศึกษา
 10. สถาบันการศึกษา
 11. โทรศัพท์มือถือ
 12. รูปภาพ
 13. ตำแหน่ง
 14. แผนก
 15. เงินเดือน *** สามารถเพิ่มหรือลด ตามความต้องการของแต่ละคนได้
** สร้างตารางย่อย ชื่อ prename สำหรับเก็บข้อมูล คำนำหน้าชื่อ
id
name

*** สร้างตารางย่อย ชื่อ Province สำหรับเก็บข้อมูล วุฒิการศึกษา
id
province

*** สร้างตารางย่อย ชื่อ school  สำหรับเก็บข้อมูล สถาบันการศึกษา
id
school
*** สร้างตารางย่อย ชื่อ position สำหรับเก็บข้อมูล ตำแหน่ง
id
position
*** สร้างตารางย่อย ชื่อ Section สำหรับเก็บข้อมูล แผนก
id
section

**** ต้องการลดขั้นตอนการพิมพ์ข้อมูลให้เหลือเท่าที่จำเป็น โดยจะใช้การเลือกจากตารางย่อย ซึ่ง แต่ละคน สามารถปรับข้อมูลในตารางย่อยให้ ตรงความต้องการที่แท้จริงได้ ง่ายต่อการทำ

โหลดไฟล์ตัวอย่างประกอบการสอน DB posonal 
สร้างด้วย Ms Access office 365
เวอร์ชั่นต่ำกว่า เช่น 2010 สามารถเปิดได้