HOW to install LAMP on UBUNTU SERVER 20.04 LTS

sudo apt update

sudo apt upgrade

How to check if LAMP is installed on The machine.

systemctl status apache2

apachectl -v

CMD to install Apache2

apt install apache2

Then will be installing MYSQL

apt install mysql-server

mysql -V

CMD to check if mysql is running?

service mysql statusวิธีการติดตั้ง Apache2 บน Ubuntu Server 20.04 LTS

  Apache2 เป็นโปรแกรมยอดนิยมที่ใช้งานบริการเว็บไซต์ รองรับการใช้งานกับระบบ Windows ,Linux และ Mac OS

มาดูขั้นตอนการติดตั้ง Apcahe2 บนแม่ข่ายลีนุกส์ Ubuntu กัน 

เริ่มจากคำสั่ง 

sudo apt update

เพื่อดูว่ามีอะไรใหม่ๆ จากนั้น ก็เรียกคำสั่งในการติดตั้งบริการเว็บเซิฟร์เวอร์ 

sudo apt install apache2

หลังติดตั้งเสร็จ สามารถตรวจสอบเวอร์ชั่นของ Apache2 ได้ ด้วยคำสั่ง

apache2 -version

การเปิดไฟร์วอลเพื่ออนุญาตสิทธิการเข้าถึง ใช้คำสั่ง

sudo ufw allow ‘Apache’

แอดมินหรือผู้ศึกษาระบบ สามารถใช้คำสั่งเพื่อตรวจสอบสถานะการทำงานของ Apache2 ดังนี้ 

sudo systemctl status apache2

หรือจะลองใช้คำสั่ง 

hostname –I

ซึ่งจะแสดงค่าหมายเลข ip address ของเครื่องแม่ข่าย  สามารถนำไปพิมพ์ในที่อยู่ของ 

web browser ได้ เพื่อที่จะทดสอบระบบการให้บริการเวบ


การสร้าง Host เสมือนใน Apache2

ขั้นตอนแรกสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาเพื่อเก็บไฟล์ข้อมูลเวบไซต์ของเรา 

 sudo mkdir -p /var/www/mywebsite.com/html

ขั้นต่อมาเปลี่ยนสิทธิการเป็นเจ้าของโฟลเดอร์เป็นผู้ใช้งานปัจจุบัน ด้วยคำสั่ง 

sudo chown -R $USER:$USER /var/www/mywebsite.com/html

ขั้นต่อมาอนุญาตสิทธิการบันทึกและเขียนไฟล์ของโฟลเดอร์ ด้วยคำสั่ง

sudo chmod -R 755 /var/www/mywebsite.com


ขั้นตอนการสร้างหน้าตัวอย่าง เวบไซต์ 

nano /var/www/mywebsite.com/html/index.html

โดยคำสั่ง NANO จะเป็นการสร้างไฟล์ข้อความง่ายๆ 

<html>
<head>
<title>Welcome to mywebsite.com!</title>
</head>
<body>
<h1>You are running mywebsite.com on Ubuntu 20.04!</h1>
</body>
</html>

การ Save ให้กดแป้น Ctrl+O และกดแป้น  Ctrl+X เพื่อแก้ไขไฟล์ 


ขั้นต่อมาสร้าง โฮสต์ไฟล์จำลอง ปกติ Apache2 จะมาพร้อม host file อยู่แล้ว แต่เราจะลองฝึกสร้างทดสอบสร้างไฟล์ขึ้นมา ด้วยคำสั่ง

sudo nano /etc/apache2/sites-available/mywebsite.com.conf

การ Save ให้กดแป้น Ctrl+O และกดแป้น  Ctrl+X

ขั้นตอนการ activate host ไฟล์ 

sudo a2ensite mywebsite.com.conf

ปิดค่าการทำงานของ  “000-default.conf”  คำสั่ง 

sudo a2dissite 000-default.conf

เริ่มต้นการให้บริการอีกครั้ง คำสั่ง

sudo systemctl restart apache2


ทดสอบความผิดพลาด error

sudo apache2ctl configtest

ถ้ามีค่าแสดงความผิดพลาด ใช้คำสั่งในการแก้ไข 

sudo nano /etc/apache2/conf-available/servername.conf

อาจจะเกี่ยวข้องการจดทะเบียนโดเมนเนม 

ServerName info.net

การ Save ให้กดแป้น Ctrl+O และกดแป้น  Ctrl+X

sudo a2enconf servername

sudo apache2ctl configtest


มาทำความรู้จักกับ OpenSSH

 คือโปรแกรมเครื่องมือในการบริหารจัดการเครือข่าย เพื่อเข้าถึงคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และลูกข่ายระหว่างกัน พัฒนาโปรแกรมโดย OpenBSD ถือเป็นเครื่องมือในการสื่อสารระหว่างแม่ข่ายกับลูกข่ายในระบบ Linux ในการสื่อสารกัน และปลอดภัย 

เครื่องช่วยนักพัฒนาโปรแกรมและระบบงานในการเข้าถึงคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ในวงแลน หรือวงอินเตอร์เน็ตได้จากทางระยะไกล Remote Accsss Service ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

การตั้งค่าการทำงาน 

จำเป็นต้องรู้ค่าพื้นฐานคอมแม่ข่าย Server 

คำสั่ง ip config

จะแสดงข้อมูล ip address ของเครื่อง และ subnetmask

คำสั่งดูเกตเวย์ Gateway

ip route

ip r

 ในเครื่องแม่ข่าย Linux Server คำสั่งในการตรวจสอบสถานะว่า SSH ทำงานปกติหรือไม่ 

sudo systemctl status sshd

คำสั่งในการหยุด/เริ่มการทำงานของ SSH

sudo systemctl start sshd

sudo systemctl stop sshd

วิธีการตั้งค่า SSH บนระบบปฏิบัติการลีนุ้กซ์ Ubuntu Linux

 ก่อนอื่นให้เราเปิดคำสั่ง terminal ขึ้นมา แล้วใช้คำสั่ง ตรวจสอบว่าโปรแกรม UBUNTU LINUX มีการอัพเดทหรือไม่ คือ sudo apt update

จากนั้นรันคำสั่งในการติดตั้ง SSH บนระบบด้วยคำสั่งดังนี้ 

sudo apt install openssh-server 

หลังการติดตั้งเสร็จให้เรา เรียกคำสั่ง 

sudo systemctl status sshถ้าระบบติดตั้งและทำงานถูกต้องจะพบข้อความ สีเขียวว่า Active running 


กดแป้น CTRL+C เพื่อออกจากการตรวจสอบสถานะ 

คำสั่งอนุญาตการเข้าถึง Firewall sudo ufw allow ssh

จากนั้นเป็นตัวอย่างของการเขาถึงผ่าน SSH จะทดสอบจากเครื่องเดียวกัน หรือจะทดสอบผ่านเครื่องอื่นๆ ที่เชื่อมต่อกันในเครือข่ายวงแลนหรืออินเตอร์เน็ตวงเดียวกันก็ได้ 

โดยตรวจสอบ ip ของเครื่องลีนุ้กซ์ก่อนว่า ไอพีมีเลขอะไรบ้าง 

คำสั่ง ip a 

เช่น 192.168.74.113/24 เป็นต้น 


ไปที่คำสั่ง CMD PROMPT ของเครื่องที่ต้องการติดต่อเข้ามา พิมพ์คำสั่งลงไปคือ 

ssh kst@192.168.74.113 

พิมพ์ yes เพื่อยืนยัน

และใส่รหัสผ่านของ UBUNTU SERVER ลงไป 

ตอนนี้ระบบก็จะลิงค์ เชื่อมต่อกันผ่านระบบ ssh เรียบร้อยแล้ว 


สร้าง USB บู้ตด้วย Rufus

 สำหรับผู้ใช้งานที่สนใจโปรแกรมขนาดเล็ก ที่มีประสิทธิภาพ ในการสร้างแผ่น CD/DVD /USB Disk drive สำหรับลงโปรแกรม OS ระบบปฏิบัติการ เช่น window หรือ Linux 

สิ่งที่ต้องมี 

แผ่น CD/DVD เปล่า หรือ USB Disk

ไฟล์โปรแกรม อิมเมจไฟล์ Windows หรือ Linux 

ขั้นตอนการสร้าง 

ดหลดและรันโปรแกรม 

เสียบ USb เข้าเครื่อง

กดปุ่ม Browse เข้าไปเลือกอิมเมจไฟล์ ที่ดาวโหลดมาจากเนต 

คลิกปุ่ม START เริ่มต้นการสร้าง

สร้างเสร็จก็นำไปใช้งาน 

ไปหาคอมเครื่องที่ต้องการลงโปรแกรมใหม่ เสียบ USB disk เข้าไป 

เวลาเปิดคอมขึ้นมาให้กดแป้น Del หรือ ESC เพื่อเรียกคำสั่ง DOS เมนู 

ไปที่คำสั่ง ตัวเลือกการ Boot แล้ว เลือก เป็น USB Disk ที่เราเสียบเข้ามา 

ทำตามคำแนะนำการลงโปรแกรม วินโดว์หรือ Linux ไปจนครบ 

Rufu  is a tiny application for users who wants to create bootable disk/USB disk in order to install new windows OS ,Linux OS 

simple and easy to execute

what to have 

blank CD/DVD or USB 

Windows /Linux image file.

Download : Rufus วิธีการติดตั้ง Ubuntu Desktop บน window10

 การติดตั้งลีนุก Ubuntu Desktop บนวินโดว์ 10 เพื่อใช้ทดสอบการใช้งาน และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ โดยคนที่สนใจสามารถศึกษา และลงมือฝึกทำตามได้ง่ายๆ ดังนี้

ขั้นตอนแรก ดาวโหลดโปรแกรมสำหรับจำลองการติดตั้งลีนุกบนวินโดว์มาก่อนคือ Virtualbox 

และดาวโหลดโปรแกรม Ubuntu Desktop จากเว็บไซต์ของผู้พัฒนา มาลงเก็บไว้ในเครื่องให้เรียบร้อย 


เริ่มจากการติดตั้ง virtualbox บนวินโดว์ 10 ก่อน 

คลิก New ตั้งชื่อโปรแกรมจำลองเป็น Ubuntu 20.04 LTS 

ในตัวเลือกทั่วไป General ให้แท็บที่ปุ่ม Advance และตรงตัวเลือก Clipboard และ Drag and drop ให้ระบุตัวเลือกเป็น Bidiration 

ในแท็บ Storge ตัวเลือกระบุเส้นทางหรือ Browse เข้าไปเลือกไฟล์โปรแกรม Ubuntu Desktop ที่โหลดเก็บไว้แล้ว 

สำหรับแท็บการตั้งค่าอื่นๆ สามารถตั้งค่าเพิ่มได้ตามเหมาะสม หรือจะใช้ค่าเริ่มต้นตามที่โปรแกรม Virtualbox กำหนดค่าเริ่มต้นตั้งค่าใช้งานได้ จากนั้นคลิกปุ่ม Start 

คำสั่งพื้นฐาน ลีนุ้กซ์ ที่ต้องใช้งาน 

sudo apt-get update 
sudo apt-get upgrade 
sudo apt install build-essential dkms linux-headers-$(uname -r)

How to freeze row on Google sheet

 When working with large data set on Google sheet there will be sure that we have to move up and down to view the data which go beyond the window area. Whenever you scroll down beyond the active window ,then the header column will disappear.if we want to keep the header column still appear all time.simple and easy by using the freeze the heading rows.


Click on the row number of the row with your column headings in (e.g. row 1), then from the menu choose: View>Freeze>uptorow 1สแกนไวรัสและมัลแวร์ด้วย TotalAV Free

 ปัญหาไวรัสและมัลแวร์คอมพิวเตอร์ ที่ส่งผลกระทบต่อคอมพิวเตอร์การใช้งานช้า ติดขัด รวน และสร้างความเสียหายต่อธุรกิจและการทำงานส่วนตัวหรือองค์กร 

แอดมินขอยืนยันและแนะนำว่า การป้องกันดีกว่าการแก้ไข โดยการใช้โปรแกรมวินโดว์ OS แท้ที่มีลิขสิทธิ์ในการใช้งานจะเป็นแบบ Retail หรือ OEM ก็ได้ 

ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ที่ถูกลิขสิทธฺ์ และอัพเดทให้ทันสมัย

เลี่ยงการดาวโหลดหรือติดตั้งโปรแกรมแครก หรือเวบไซต์ที่ไม่ปลอดภัย 

โปรแกรมฟรีแวร์ป้องกันไวรัสมีหลายค่าย ซึ่ง TOTALAV FREE ก็เป็นอีกทางเลือกที่สามารถดาวโหลดและติดตั้งใช้งานได้ 

https://www.totalav.com/en/free-antivirus

คุณสมบัติ

รองรับการใช้งานกับ OS windows ,Mac,Linux และ Mobile Phone

สแกนตรวจจับป้องกันมัลแวร์ แอดแวร์ สปายแวร์ 

ดาวโหลดและติดตั้งใช้งานฟรี ไม่ต้องลงทะเบียน 

ข้อด้อย 

มีโฆษณาให้อัพเกรดเป็นเวอร์ชั่น Pro ต้องคอยคลิกปิด หากไม่ต้องการอัพเกรด ในภาพรวมๆ การติดตั้งและใช้งานพบว่า ไม่มีปัญหา เป็นไปตามข้อกำหนดของโปรแกรม การสแกนไวรัสจะมี 2 แบบหลักๆ คือ 

quick scan จะสแกนแบบรวดเร็ว เฉพาะไฟล์หรือโพลเดอร์ที่ไวรัสชอบไปหลบ

System scan จะเป็นการสแกนทุกไฟล์และโฟลเดอร์ ใช้เวลานาน 

บทสรุป

หากเครื่องไม่ติดไวรัส แนะนำให้ลองโหลดและติดตั้งใช้งาน เพื่อเป็นเครื่องมือเสริมหรือป้องกันไวรัสต่างๆ

หรือ หากสงสัยคอมของเราติดไวรัส แล้วไม่ต้องการฟอร์เมตลงวินโดว์ใหม่ ก็แนะนำให้ลองโหลด TotalAV Free มาติดตั้งและใช้สแกน เพื่อแก้ปัญหาดูได้ครับ