สร้างแอพควบคุมสินทรัพย์คอมพิวเตอร์ หน่วยงานหรือองค์กรด้วย Appsheet กัน

 บทความนี้จะพาไปสร้างแอพสำหรับ บริหารจัดการ ควบคุมทรัพยากรของหน่วยงาน คือ เครื่องพิมพ์ หรือ Printers กัน เชื่อว่า หลายองค์กร หรือส่วนงาน ที่มีหน้าที่ในการควบคุมยอด สต้อกเครื่องพิมพ์ และทำหน้าที่กำกับดูแล แจกจ่ายการใช้งาน และการซ่อมบำรุง เครื่องพิมพ์ 

ออกแบบตารางฐานข้อมูลก่อน ไปที่ Google drive แล้วสร้าง new Folder ขึ้นมา กำหนดชื่อเป็น Printers 

เข้าไปในโฟลเดอร์ที่เราสร้าง แล้ว คลิก New file สร้างไฟล์ตาราง Google sheet ขึ้นมา กำหนดชื่อเป็น Printers 

ข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บ ดังนี้

ID

หน่วยใช้งาน

ยี่ห้อ

รุ่น

หมายเลข SN

ภาพถ่าย

วันเดือนปีที่ได้รับมา

รหัส qrcode

ชนิดของเครื่องพิมพ์ 

สถานะ

เอกสาร

วันเดือนปีที่บันทึก

ผู้บันทึก


ขั้นสองไปที่แอพชีพ สร้าง new app ขึ้นมา ลิงค์ ตาราง data จากกูเกิลไดร์ฟ ที่เราสร้างขั้นตอนก่อนหน้า

การจัดการ data type หรือ ชนิดของข้อมูล 

กำหนดชนิดของ data type ดังนี้

ID      uniqueID()

หน่วยใช้งาน ref 

ยี่ห้อ  ref

รุ่น  text 

หมายเลข SN   text 

ภาพถ่าย    image 

วันเดือนปีที่ได้รับมา   date

รหัส qrcode   image

ชนิดของเครื่องพิมพ์    enum

สถานะ   enum 

เอกสาร   file 

วันเดือนปีที่บันทึก  date 

ผู้บันทึก   useremail()


กำหนดในส่วนของหน้าตาใช้งานหรือ view ต่างๆ 

การลอง Add หรือบันทึกข้อมูลด้วยแอพ