ตัวอย่างการสร้างแบบสอบถามข้อมูลขนิด Cross Tab Query

โดยปกติแล้ว การออกแบบสอบถามข้อมูลใน Access แบบง่ายๆ และใช้งานกัยบ่อยๆ ก็คือแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปแบบธรรดา
อย่างไรก็ตามในบางครั้งที่เราต้องการจะออกแบบสอบถามข้อมูลที่มีความซับซ้อน หรือลึกซึ่งมากกว่า เราก็จะนิยมใช้แบบสอบถามข้อมูลชนิด Cross Tab เป็นตัวช่วยในการดำเนินการ
แบบสอบถามทั่วไป จะแสดงข้อมูลทีี่ต้องการทราบ ในแนวดิ่งเท่านั้น
แต่แบบสอบถามข้อมูลแบบ Cross Tab จะสามารถแสดงข้อมูลได้ทั้ง 2 ด้านคือ แบบดิ่งและแบบระนาบ ซึ่งจะช่วยให้การอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลทำได้ง่ายขึ้น และดีมากขึ้น

หากใครเคยลองใช้งาน Pivot Table ของ Excel มาแล้ว ก็จะช่วยให้เข้าใจ และมองภาพการใช้งาน Cross Tab หรือตารางข้อมูล ได้ง่ายขึ้น

เพื่อความเข้าใจที่มากขึ้น
เราต้องมีตารางฐานข้อมูล ที่ออกแบบและสร้างมาประกอบการฝึกการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้งานแบบสอบถามข้อมูชนิดตารางข้อมูลหรือ Crosstab กัน
ตารางลูกค้า Customer
ตารางการสั่งซื้อสินค้า Order

สมมุตว่า ต้องการแสดงรายงานขายสินค้า ทั้งเดือน
ขั้นตอนที่ 1 เตรียมข้อมูลที่ต้องการ

บนเมนูสร้าง คลิก ออกแบบสอบถามข้อมูล แบบง่ายก่อน
เปิดตาราง Customer ,Product,Order และ Order_detail ขึ้นมา
ข้อมูลที่เราสนใจคือ
เลขที่ขาย
วันที่ขาย
พนักงานขาย
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
จำนวนที่ขาย
ราคาขาย
ราคารวม

และตาราง Customer
จะวิเคราะห์ข้อมูล ที่อยู่จังหวัด หรือหน่วยงานของลูกค้า

ขั้นต่อมา จะเป็นการเริ่มต้นทำ Cross TAb คิวรี่จริงๆ แล้ว โดยจะไปดึงข้อมูลจากแบบสอบถามที่เราสร้างไว้ ในขั้นตอนแรกมาวิเคราะห์คลิก ตกลง
เลือกแบบสอบถาม ตามขั้นตอนที่เราสร้างเตรียมไว้แล้ว

ในขั้นตอนต่อมา เลือก order_date

คลิก ถัดไป
ในหน้าต่างต่อมา
เลือก Job_office

คลิก ถัดไป
ในหน้าต่างต่อมา
เลือก ยอดขายรวมของสินค้าแต่ละรายการ
และช่องฟังซั่น กำหนดเป็น ผลรวม หรือ Sum


คลิกถัดไป และทดลองรันแบบสอบถามข้อมูล จะได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลขายสินค้า แบ่งตาม หัวข้อที่เราสนใจ คือวันเดือนปีที่ขาย จำนวนเงิน และแยกเป็น ตามจังหวัด หรือที่ทำงานของลูกค้า ที่สนใจ ซื้อสินค้าจากเรามากที่สุดการปรับแต่งแบบสอบถามข้อมูล
ลองย้อนกลับไปที่แบบสอบถามที่เราเตรียมไว้ในขั้นตอนที่ 1
แล้ว เพิ่มคอลัม เกี่ยวกับวันที่ จะย่อให้เหลือ แค่เดือน กับปี โดยไม่เอาวันที่ เพราะว่า เยอะมากเกินไป
วิธีการ
ย้อนไป edit แบบสอบถามเดิม โดยเพิ่มช่องข้อมูลต่อท้ายแบบสอบถาม
ชื่อ YearMonth: Format([Order_Date],"yyyy-mm")


บันทึก
แล้วไปเริ่มต้นสร้างแบบสอบถามข้อมูล Cross Tab ขึ้นมาใหม่ตามขั้นตอนเดิม
แต่ครั้งนี้ แทนที่จะเลือก Order_Date ให้เปลี่ยนเป็นเลือก YearMonth แทน
ที่เหลือ ทำเหมือนเดิม
ถ้าถูกต้องจะได้ผลสรุปข้อมูลในภาพรวมของเดือน ตามภาพประกอบ ที่แคปหน้าจอมาแสดงครับ


วิธีสร้างใบเสร็จซื้อสินค้าง่ายๆ ด้วย MS Access 2010 EP2

สำหรับเนื้อหาในตอนนี้ จะเป็นตอนที่ต่อจากตอนแรก ครับ จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขแบบฟอร์ม ใบเสร็จรับเงิน ซึ่งเราได้สร้างขึ้นมาจากตารางฐานข้อมูล Access ทั้ง 4 ตารางดังกล่าว
โดยฟอร์มแรกที่จะทำการ Edit คือ ฟอร์มรายละเอียดการขายสินค้า Order_detail
คลิกไปที่มุมมองการออกแบบฟอร์ม เพื่อ edit
มีการ edit ง่ายๆ คือ
ปรับขนาดของ Textbox ให้เหมาะสม
และการเพิ่มช่องคำนวณราคาสินค้ารวม
คำนวณราคาสินค้าแต่ละรายการ
งานแรก คือลดขนาดความยาวของ Textbox ที่ยาวเกินไปให้สั้นลงหน่อย
ในส่วนแสดงรายละเอียด ระหว่าง หัวฟอร์มกับ ท้ายฟอร์ม

อาจจะปรับชื่อของตัวควบคุมเป็นภาษาไทย ตามตัวอย่าง หรือจะใช้ชื่อตามค่าเดิม ก็ได้เช่นกัน
การคำนวณราคาค่าสินค้า ในช่องของ OrderTotal
เป็นค่าอ้างอิงการคำนวณจาก ราคาสินค้า * จำนวน
ใส่สูตรคำนวณคล้ายๆ Excel เข้าไป =[Price]*[Qty]


เพิ่มกล่องข้อความ Textbox อีก 1 กล่องที่ส่วนท้ายของฟอร์ม
ป้ายคำอธิบายเป็น ผลรวมของทุกรายการ
ใส่สูตรเป็น = sum([Price]*[Qty])

ปรับคุณสมบัติของกล่องรับข้อความให้เป็น สกุลเงินหรือ Currency ด้วย

จากนั้น Save ฟอร์ม และปิดหน้าต่างของฟอร์มไปก่อน

การ edit ฟอร์มส่วนหัวรายการขายสินค้า Order
ไปที่มุมมองออกแบบ เช่นเดิม


ลบป้ายชื่อของฟอร์มย่อยออก และเลื่อนฟอร์มย่อยมาชิดมุมซ้ายอีกหน่อย
และไปที่ส่วนหัวของฟอร์ม
ปรับป้ายชื่อ Label ให้เป็นชื่อร้านค้าของเราตามต้องการ
เพิ่ม Lable เช่น เบอร์โทร ที่อยู่ ต่างๆ ตามต้องการ


เพิ่มกล่อง รูปภาพ และนำเข้ารูปภาพ Logo ของร้าน หรือองค์กร ตามต้องการ

การทดลองกรอกข้อมูล
เปิดฟอร์มในมุมมองฟอร์มปกติ
ในช่องวันที่ คลิกเลือกวันที่ เพื่อเริ่มต้นการขาย


ช่องรหัสลูกค้า ใส่รหัสของลูกค้าเข้าไป กด enter
ในช่อง รหัสสินค้า ใส่รหัสสินค้าเข้าไป แล้ว Enter
ในช่องจำนวนสินค้า qty ใส่จำนวนสินค้าลงไปแล้ว enter
ถ้าทุกอย่างถูกต้อง ก็ควรจะได้หน้าจอ ตามที่แสดงผล และแคปหน้าจอมาโชว์นะครับ

การสร้างแบบสอบถามข้อมูลหรือคิวรี่ Query

ต.ย. เราต้องการจะทราบว่า มีลูกค้าที่มี รหัสไปรษณีย์ 15000 อยู่กี่คน
บนเมนู สร้าง คลิกที่ ออกแบบสอบถาม
เปิดตาราง Customer ขึ้นมา
Add ช่องข้อมูล
Zip
Firstnam
Lastname

เข้ามาในแบบสอบถาม ตามภาพ


รันผลแบบสอบถาม จะได้เฉพาะข้อมูลที่มีลูกค้า zip = 15000 เท่านั้น

ตอนสุดท้ายคือการออกแบบ Report หรือรายงาน เพื่อพิมพ์ใบเสร็จขายสินค้า
โดยคลิกที่ Report Wizard
ตัวช่วยสร้างรายงาน


ดึงข้อมูลจากตาราง Customer เพื่อแสดงในรายงานตามภาพประกอบ
การจัดกลุ่มข้อมูล
ยกตัวอย่าง จัดกลุ่มด้วยรหัสเมือง Zip

ทำตามคำแนะนำการสร้างรายงานอันโนมัติ ไปจนครบกระบวนการและเปิดมุมมองออกแบบ เพื่อ edit รายงาน ในรูปแบบที่เราเข้าใจได้ ตามภาพประกอบ


การคำนวณยอดรวม
ในมุมมองออกแบบ คลิกเลือกตัวควบคุมที่ต้องการให้มีการ คำนวณ ในตัวอย่างนี้คือ zip
จะให้มีการนับจำนวน


โปรแกรม Access จะเพิ่มตัวควบคุม การคำนวณในส่วนท้ายของรายงาน ให้อัตโนมัติ


ทำความรู้จักกับ Slide Master ของ Power Point 2010


ภาพรวมของ slide master

A slide master คือสไลด์ที่อยู่ด้านบนสุดของของสไลด์ที่เก็บบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ แม่แบบหรือว่าธีม หรือเทมเพลตของงานนำเสนอบนโปรแกรมนำเสนองาน MS Power Point ซึ่งรวมถึงองค์ประกอบของสไลด์ ได้แก่ พื้นหลัง สี แบบอักษร แอฟเฟ็ก กล่องรับข้อความ ภาพ และการกำหนดตำแหน่ง


ทุกๆ งานนำเสนอจะประกอบไปด้วย  slide master อย่างน้อย 1 รายการ ผลดีที่สุดของการใช้งาน  slide master ก็คือว่า การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นกับงานนำเสนอนั้น สามารถกำหนดแก้ไข หรือปรับปรุงจากแมาแบบหรือว่า  slide master เพียงสไลด์เดียว ก็จะมีผลกับทุกสไลด์ในงานนำเสนอนั้นทันที ทำให้ไม่ต้องเสียเวลา ไปไล่ทำหรือแก้ไขรูปแบบทีละสไลด์นั้นเอง ประหยัดเวลา และง่ายในการจัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้ามีจำนวนของสไลด์เยอะๆ

เพราะว่า  slide master จะมีผลกระทบต่อทุกสไลด์ในงานนำเสนอ เวลาที่เราแก้ไขหรือ edit แม่แบบสไลด์ จะเป็นการทำงานในมุมมองของแม่แบบสไลดืหรือ  Slide Master view.

สำหรับวิํีธีการที่ดีที่สุดในการศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับ  Slide Master ก็คือการลงมือ สร้าง  Slide Master ด้วยตนเอง ดูก่อน สักครั้งนั้นเอง


บริหารร้านเน็ตด้วย Softink Smart Net Cafe

แนะนำ Softink Smart Net Cafe โปรแกรมที่พัฒนาออกมาสำหรับ ใช้งานกับร้านอินเตอร์เน็ต ค่าเฟ่ขนาดเล็ก เพื่อช่วยให้การบริหารงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวกและรวดเร็ว
เหมาะสำหรับคนที่เปิดร้านบริการอินเตอร์เน็ต ที่สนใจหรือมองหาโปรแกรมควบคุมเวลาการใช้งานเน็ต ออกบิลเก็บเงิน และควบคุมเวลาในการเล่น ตามที่กำหนด

หรือสำหรับท่านที่เป็นโปรแกรมเมอร์ หรือนักศึกษา ที่ต้องการเขียนโปรเจค์งานจบการศึกษา จะได้ศึกษาวิธีการเขียน แนวทาง เพื่อต่อยอด หรือปรับปรุงในรูปแบบที่ตนเอง ต้องการต่อไป
คุณสมบัติ Softink Smart Net Cafe
กำหนดจำนวนค่าบริการ Rate ต่อ ชั่วโมง และเริ่มต้น การใช้งาน หรือนับเวลา คำนวณค่าบริการตามที่กำหนด และพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน เพื่อยืนยันหรือเป็นหลักฐาน
รองรับ Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10

ขนาดไฟล์ 5.1 MB.

Smart Net Cafe is a simple Internet cafe business management software. You can manage your Internet cafe and its sales easily by using Smart Net Cafe. This software is specially designed for the billing purpose in an Internet cafe. This software calculate the usage time and prompt you the price automatically. Also you can get a nice bill and manage your sales easily. There are no limitations for computers and packages. You can customize everything like currency, bill, discounts. This is the complete solution for all management needs in your Internet cafe. Enjoy easy-to-use interface, simple and powerful tools of the software.


ลิงค์ดาวโหลด http://www.softpedia.com/get/Others/Finances-Business/Softink-Smart-Net-Cafe.shtml

วิธีสร้างใบเสร็จซื้อสินค้า MS Access 2010 EP1

สำหรับบทประยุกต์ในวันนี้ จะมาเจาะรายละเอียดบทความแนว how to สำหรับมือใหม่ หรือผู้สนใจต้องการออกแบบและสร้างฐานข้อมูลสำหรับการขายสินค้า ของคุณ ด้วยโปรแกรมฐานข้อมูล MS Access 2010 กันครับ

เนื้อหาหลักจะประกอบไปด้วย


 • การสร้างฐานข้อมูลด้วย MS Access
 • การสร้างตารางลูกค้าและตารางสินค้า
 • การสร้างตารางขายสินค้า
 • โครงสร้างฐานข้อมูล
 • การสร้างตารางเก็บข้อมูลขายสินค้า
 • ตารางรายละเอียดการขาย
 • ความสัมพันธ์ของตารางขายสินค้า 
 • การสร้างรายงาน
 • การสร้างใบเสร็จขายสินค้า
 • การปรับแต่งใบเสร็จขายสินค้า 
 • การใส่ภาพโลโก้บริษัท 


วิธีการ
ใช้คำอธิบายประกอบภาพแคปหน้าจอ
การจับภาพเคลื่อนไหว เผยแพร่บนยูทูป
,เริ่มกันเลยครับ
เปิด Ms Access ขึ้นมา จากนั้น กำหนดค่าเป็น ฐานข้อมูลเปล่า
ตามตัวอย่างผม ตั้งค่าแฟ้มปลายทางเก็บไฟล์ข้อมูลไว้ที่ D:\DBMS
และตั้งชื่อฐานข้อมูลเป็น Sale_Invoice


จากนั้นคลิกปุ่ม สร้าง หรือ Create

ต่อมา Next
สร้างตาราง ลูกค้า และตาราง รายการสินค้า
บนเมนูสร้าง หรือ Create ของโปรแกรม Ms Access
คลิก ออกแบบตาราง
ไปที่มุมมองออกแบบ หรือ Design View


ตั้งชื่อตารางเป็น Customer แล้ว บันทึก
เพิ่มช่องตารางดังนี้


ID เป็น indes หรือ Primary Key
FirstName
LastName
Addr
City
Province
Zip

จากนั้น ก็เปิดตาราง แล้วบันทึกข้อมูล ลูกค้าเข้าไปตามตัวอย่าง สัก 2 รายการ

สร้างอีกตารางครับ ชื่อว่า ตารางสินค้า Product
มีช่องข้อมูล
Product_ID เป็น Auto Number และกำหนดให้เป็นคีย์หลักของตาราง
Product_name ชื่อสินค้า ข้อความไม่เกิน 50 ตัวอักษร
Price ราคาสินค้า ชนิดข้อมูลเป็น สกุลเงิน
เปิดตาราง Product เพื่อเพิ่มข้อมูลรายการสินค้า

ถึงตอนนี้ เราได้สร้างตารางฐานข้อมูล และเพิ่มข้อมูลตัวอย่างเข้าสู่ตารางข้อมูลแล้ว จำนวน 2 ตารางข้อมูลด้วยกันคือ ตารางลูกค้า กับ ตารางสินค้า

โครงสร้างฐานข้อมูล การสร้างใบเสร็จรับเงินค่าสินค้า จะต้องสร้างตารางเพิ่มอีก 2 ตารางคือ
ตารางสั่งซื้อสินค้า กับตารางรายการสินค้าที่ถูกซื้อ
โดยตาราง สั่งซื้อสินค้าหรือ Order จะเก็บข้อมูลการซื้อสินค้าของลูกค้าแต่ละคน
ส่วนตารางรายละเอียดสินค้าที่สั่งซื้อ จะเป็นตารางที่เก็บรายละเอียดสินค้าแต่ละรายการ ที่ถูกสั่งซื้อ รวมทั้งจำนวนที่ต้องการ
ข้อแตกต่างของสองตารางนี้ นี้ เราไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลเข้าไปโดยตรง แต่ให้เราสร้างแบบฟอร์มขึ้นมา และรับข้อมูลจากหน้าฟอร์มนี้เท่านั้น เข้าสู่ตารางการสั่งซื้อ และรายละเอียดการซื้อสินค้า

บนเมนูสร้าง คลิก ออกแบบตาราง
ตั้งชื่อตารางเป็น Order
กำหนดช่องรับข้อมูลและรูปแบบของข้อมูล เป็น
OrderID รหัสการสั่งสินค้า เป็น AutoNumber
fkCustID สำหรับลิงค์ไปยังรหัสส่วนตัวของลูกค้า กำหนดเป็น Number
OrderDate วันที่สั่งซื้อ Date/Time


จากนั้นสร้างขึ้นมาอีก 1 ตาราง กำหนดชื่อเป็นตารางรายละเอียดการสั่งซื้อ Order_detail
ประกอบไปด้วย


Order_detailID เป็น Auto number
fkOrderID เป็น Number สำหรับการลิงค์ไปที่ รหัสการสั่งซื้อสินค้า ในตาราง Order
fkProductID เป็น Number สำหรับลิงค์ไปที่รหัสสินค้า ในตารางสินค้า Product
Qty เป็น Number สำหรับเก็บข้อมูลจำนวนสินค้า ที่ถูกสั่ง
Ordertotal เป็น Currency สำหรับเก็บบันทึกยอดเงินค่าสินค้า

การสร้างความสัมพันธ์ของตารางทั้ง 4 ตารางที่เราสร้างขึ้นมา
บนเมนู เครื่องมือฐานข้อมูล
คลิกแสดงความสัมพันธ์ของตาราง และ Add ตารางทั้ง 4 ตารางเข้ามาตามลำดับ


คือ
Customer
Order
Order_detail และ
Products
สำหรับทุกความสัมพันธ์ที่สร้างขึ้นจะเป็นแบบ One to Many หรือ หนึ่งต่อกลุ่ม และบังคับให้มีการทำ Referential Integrity


ภาพตัวอย่างการบังคับ การทำ Referential Integrity
ให้แดรกเม้าส์ลาก จากรายการที่ต้องการทำจนครบ


ภาพแสดงตัวอย่างการสร้างความสัมพันธ์ของแต่ละตาราง

มาถึงขั้นตอนสุดท้าย คือการออกแบบฟอร์มสำหรับการบันทึกข้อมูล เพื่อจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าสินค้า
การสร้างฟอร์ม จะประกอบไปด้วย การสร้างแบบฟอร์ม 2 ส่วนคือ Main Form สำหรับแสดงข้อมูล ตารางการสั่งซื้อสินค้า และ Sub form หรือฟอร์มลูก สำหรับแสดงข้อมูล รายละเอียดของสินค้าแต่ละรายการ
บนเมนู คลิก ตัวช่วยในการสร้างฟอร์ม

นำเข้าข้อมูลจากตาราง Order

จากนั้นคลิกเพิ่มจากตาราง Customer

จากนั้นคลิกนำเข้าเพิ่มจากตาราง Order_detail และตาราง Product
นำเข้าจนครบจากทั้ง 4 ตารางดังกล่าวแล้ว คลิก ถัดไป
จะแสดงข้อมูลตามภาพประกอบ ให้แต่ละรายการข้อมูลที่นำเข้าจัดเรียงตามภาพตัวอย่าง หากไม่ใช่ให้คลิกย้อนกลับไป แก้ไข ให้ตรงตามภาพตัวอย่างก่อน


ดูให้เป็นแบบฟอร์มที่มีฟอร์มย่อยด้วย จากนั้น คลิกปุ่ม ถัดไป
ในหน้าต่างต่อมา เลือกรูปแบบของฟอร์มเป็นแบบ ตารางหรือ Tabularคลิกปุ่ม เสร็จสิ้น เพื่อจบขั้นตอนการออกแบบฟอร์ม
จบ EP1 ครับ สำหรับตอนต่อไป Admin จะได้มาแนะนำการปรับแต่งแบบฟอร์ม และการแสดงผลข้อมูลตามที่เราต้องการต่อไป
Thank you for visiting ครับ

ทำความรู้จักกับระบบการบริหารและจัดการข้อมูล DBMS

ระบบการบริหารและจัดการข้อมูล  DBMS เป็นระบบที่มีความสำคัญอย่างมากต่อการทำงาน และทำธุรกิจที่ประสพผลสำเร็จต่างก็จะต้องมีองค์ประกอบของการบริหารและจัดการข้อมูลทีดี และมีประสิทธิภาพเสมอๆ นั้นเอง ซึ่งต้องขับเคลื่อนและแก้ไขปรับปรุงไปตามเวลา และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
หากหน่วยงาน หรือองค์กร ทั้งรัฐหรือเอกชน ขาดระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่ดีแล้ว ก็จะประสบปัญหาและยุ่งยากในการดำเนินการ จนขาดทุน หรือยุบองค์กร ไปในที่สุด

ความหมายของ ระบบการบริหารและจัดการข้อมูล  DBMS หมายถึง กระบวนการ และเครื่องมือ สำหรับการบริหารและจัดการข้อมูล
ฐานข้อมูล Database หมายถึงที่เก็บและรวบรวมข้อมูล ซึ่งชนิดของข้อมูลที่เก็บอยู่ในฐานข้อมูลจะมีการแบ่งตามชนิดตามรูปแบบของข้อมูลที่จัดเก็บ เช่น ข้อความ ตัวเลข รูปภาพ เป็นต้น
โครงสร้างระบบฐานข้อมูล Database Structure ประกอบไปด้วย ตาราง ฟิลด์ และความสัมพันธ์ของตารางข้อมูล
ระบบการบริหารและจัดการข้อมูล  DBMS จะมีองค์ประกอบมากกว่าตารางข้อมูล ได้แก่ แบบฟอร์ม แบบสอบถามข้อมูล และรายงาน
แบบฟอร์ม Form คือส่วนที่ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ใช้งาน สำหรับการป้อนหรือบันทึกข้อมูลเข้าสู่ตารางข้อมูล
แบบสอบถามหรือ Query คือส่วนที่ค้นหาและแสดงผลข้อมูลตามที่เราระบุหรือต้องการ
รายงานหรือ Report คือสรุปผลข้อมูลในรูปแบบที่ต้องการจะพิมพ์ออกมาเพื่อตรวจสอบหรือยืนยัน หรือเป็นหลักฐาน นำไปประกอบการทำธุรกิจ ธุรกรรม ต่อไป

สรุป โครงสร้าง ระบบการบริหารและจัดการข้อมูล  DBMS จะมีองค์ประกอบหลัก 4 ส่วนด้วยกันคือ

 • ตารางหรือ Tabel
 • แบบฟอร์ม Form
 • แบบสอมถามข้อมูล Query
 • รายงาน Report 
ตัดต่อวีดีโอด้วย Vegas Pro 13 (64-bit)

โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ ที่มีประสิทธิภาพ และง่ายในการศึกษา การเรียนรู้การใช้งาน สำหรับผู้เริ่มต้น จนถึงการทำงานเป็นธุรกิจ หรืองานนำเสนอแบบหน่วยงานราชการ หรือองค์กร
โปรแกรม รองรับการนำเข้าไฟล์วีดีโอ ในรูปแบบต่างๆ จากกล้อง หรือจากอินเตอร์เน็ต จากนั้น ใส่ รายละเอียด การตัดต่อ ใส่ข้อความ แทรกภาพ ใส่ไตเติ้ล แคปขั่น การหมุน การครอบ การใส่ฟิลเตอร์ การอนิเมชั่น การส่งออก หรือเขียนแผ่น DVD เพื่อนำเสนอ ต่อไป

การทำงาน จะเป็นขั้นตอน แบบ Step by step ที่ช่วยสอนขั้นตอนกา่รทำงาน เช่น การใส่คำอธิบายภาพ การใส่ตัวเปลี่ยนระหว่างภาพ
Vegas Pro 13 (64-bit) เป็นเดโม โปรแกรม สำหรับผู้สนใจ ได้ลองใช้งานฟรีเป็นเวลา 30 วัน จากนั้น หากต้องการใช้งานต่อ ต้องจ่ายเงิน หรือตกลงใจซื้อหามาใช้งานต่อไป

สำหรับคอมพิวเตอร์และจอภาพที่จะใช้งานโปรแกรม Vegas Pro 13 (64-bit) แนะนำเครื่องสเปกสูงๆ สักนิดหนึ่ง และใช้แรมเยอะๆ หน่อยครับ ขั้นต่ำสัก 8 GB และ พื้นที่ HDD 1-2 TB.
ส่วนจอภาพ จอแบบแบบ LED ขนาด 19-21 นิ้ว กำลังพอดี

ลิงค์ดาวโหลด http://download.cnet.com/Vegas-Pro-13-64-bit/3000-2170_4-203975.html
ลิงค์ดาวโหลด http://www.sonycreativesoftware.com/download/trials

From Sony Creative Software: Vegas Pro (64-bit) provides an efficient, intuitive and integrated content creation environment for video and broadcast professionals. Now featuring GPU-accelerated performance with OpenCL -supported devices, Vegas Pro (64-bit) powers through video processing and rendering tasks with ease. With innovative stereoscopic 3D tools, broad format support, unparalleled audio control, and GPU-ignited effects processing and rendering, the Vegas Pro (64-bit) collection streamlines your workflow like never before.

What's new in this version:
 • Vegas Pro Connect: To meet the collaboration challenge on video productions, Vegas Pro Connect replaces tedious written spreadsheets and notes with efficient online and offline review workflows. The app provides a comprehensive review system within a gesture-driven control surface and represents a genuine breakthrough in project collaboration and control.
 • Proxy-first workflow: Shoot XDCAM footage and use the Sony Wireless Adapter to send proxies to the cloud. Editors back at

Apowersoft Phone Manager

โปรแกรม จัดการข้อมูลระหว่าง คอมพิวเตอร์ กับอุปกรณ์โมบาย ของคุณ ทั้งแบบ iOS และ Android 
บางครั้งการโอนย้ายไฟล์ข้อมูลหรือรูปภาพ ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมือถือ ก็ไม่เป็นเรื่องที่ง่ายและสะดวกเสมอไปครับ ทำให้ต้องมีโปรแกรม หรือแอพตัวช่วยในการ ทำงานดังกล่าว ให้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น และรวดเร็วขึ้น 
ดังนั้น Apowersoft Phone Manager จึงเป็นโปรแกรมอีกตัวที่มีค่ายพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พัฒนาออกมาเพื่อรองรับการทำงานดังกล่าว และเป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้งานทั่วไปจำนวนมาก เนื่องจาก ความง่าย และตอบโจทย์ความต้องการด้านการจัดการไฟล์ข้อมูลระหว่างคอมกับมือถือ นั้นเอง
โปรแกรมยังสามารถแสดงรายละเอียดข้อมูลของมือถือ บนหน้าจอคอม รวมทั้งแฟ้มหรือไฟล์ข้อมูล การตั้งค่าเสียงเรียกเข้า ภาพหน้าจอ รวมทั้งสามารถรับส่งข้อความผ่านหน้าจอคอมได้ด้วย 
สำหรับการเชื่อมต่อ จะเป็นการเชื่อมต่อผ่านสาย USB หรือผ่านระบบ Wi-Fi
ดาวโหลด Apowersoft Phone Manager

Apowersoft Phone Manager is a fully-featured mobile device manager on PC, which can free transfer and manage mobile data from PC or vice versa. It can easily import or export music, images, videos, apps, contacts, messages, books and other files between mobile phone and computer. This tool is compatible with both iOS and Android. Regardless if you are using iPhone, Samsung, HTC, Vega, Sony and any other iOS and Android phones, it works. In addition to this, this phone manager can also be served as a backup tool, which enables you to backup all mobile data to computer in just one click, including contacts, SMS, videos, music, apps and more. In case your files are deleted or lost on phone, you can still recover data to phone from the previous backup.
โปรแกรมออกแบบหน้าจอแบบ User Friendly ช่วยให้การใช้งานเป็นเรื่องง่ายๆ สะดวก และรวดเร็ว 

This software has gained popularity among users due to its multiple functions and great ease. To be specific, with it, users can easily display mobile screen on PC, check detailed phone information, change the ringtone and wallpaper of their mobile. Also, you are able to send, edit, and receive phone's text messages and contacts from computer. Instead of using your phone's shortcut keys in taking a screenshot, Apowersoft Phone Manager can help you do that in just one click. The file will be copied to clipboard or saved to a folder depending on your choice. On top of that, the good thing about this product is that it can simultaneously connect one or more phones to manage data effortlessly on your PC. It can establish connection between your phone and PC via USB cable or WiFi.

Android Transfer for PC

โปรแกรมที่จะช่วยในการจัดการอุปกรณ์ Android ของคุณได้ง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้น เช่น การคัดลอกไฟล์ข้อมูล ต่างๆ ภาพ คลิป เสียง จากคอมพิวเตอร์ ลงไปยังอุปกรณ์ Android
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการย้ายไฟล์ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ ไปยังอุปกรณ์ Android แล้วมีปัญหา หรือยุ่งยากในการดำเนินการ ก็สามารถที่จะโหลดโปรแกรม Android Transfer for PC ไปติดตั้งและใช้ทำงานให้คุณได้

ความสามารถของโปรแกรม Android Transfer for PC นอกเหนือจากการย้ายโอนไฟล์แล้ว ยังสามารถ Install App ต่างๆ ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ ลงไปที่อุปกรณ์ Android ของคุณ ได้อีกด้วย

การเชื่อมต่อ ผ่านสาย USB
การตั้งค่าอนุญาติการถ่ายโอนข้อมูล ไปที่เมนูการตั้งค่า หรือ Setting
มองหาเมนู USB Debugging Notify feature under the Developer Options

ลิงค์ดาวโหลด http://download.cnet.com/Android-Transfer-for-PC/3000-18511_4-77345538.html


บันทึกรายจ่าย ปจว.ด้วย Portable Money Manager Ex

โปรแกรมฟรีแวร์ Portable Money Manager Ex สำหรับการบริการงานเงินการธนาคารส่วนตัวของคุณ สำหรับ User ที่สนใจและมองหาโปรแกรมสำหรับบันทึกข้อมูลการเงินการใช้งจ่ายประจำวันของคุณ ก็สามารถดาวโหลดมาใช้งานกันได้ โดยมีจุดเด่นที่เป็นแบบ Portable ซึ่งไม่ต้องติดตั้งหรือ install แต่สามารถโหลดและรันการทำงานได้เลย สามารถคัดลอกไว้บน USB Drive แล้วนำติดตัวไปใช้งานกับคอมเครื่องไหนก็สะดวก
สามารถ export ข้อมูลไปแสดงใน Excel ก็ได้

ลิงค์ดาวโหลด http://www.softpedia.com/get/PORTABLE-SOFTWARE/Personal-Finances/Portable-Money-Manager-Ex.shtml 

ภาพหน้าจอการทำงานของโปรแกรม


รองรับการกำหนดค่าของเงินตั้งต้น หรือรายได้ ประจำ
การบันทึกรายการจ่ายของแต่ละวัน
การรายงานหรือการสรุปผลในรูปแบบของข้อความและกราฟบาร์แท่ง
สำหรับการฝึกฝนวินัยในการบันทึกข้อมูลและการควบคุมค่าใช้จ่าย ส่วนตัว นับว่าเป็นโปรแกรมที่น่าสนใจและน่าใช้งานอีกตัวที่ Admin แนะนำครับ

image Credit: http://www.softpedia.com/get/PORTABLE-SOFTWARE/Personal-Finances/Portable-Money-Manager-Ex.shtml#sgal_0

เขียนแผ่นข้อมูลด้วย Portable CDBurnerXP

แนะนำโปรแกรม Portable CDBurnerXP  โปรแกรมฟรีแวร์ที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่ง รองรับการบันทึกข้อมูลลงแผ่น CD/DVD
สำหรับ Users ที่สนใจและต้องการโปรแกรมสำหรับการเขียนไฟล์ข้อมูลต่างๆ ลงเก็บไว้บนแผ่น CD/DVD ก็สามารถที่จะดาวโหลดไปใช้งานได้
คุณสมบัติเด่นของโปรแกรม
การเขียนแผ่น CD/DVD ข้อมูล ภาพ เสียง วีดีโอ และอื่นๆ
รองรับการเขียนแผ่น CD ข้อมูลความคมชัดสูงแบบ Blu-ray
รองรับการเขียนแผ่นอิมเมจไฟล์ ISO สำหรับข้อมูลเกมส์ หรือโปรแกรมติดตั้ง

สามารถลบข้อมูลเพื่อเขียนใหม่ได้ หากแผ่นที่ใช้งานเป็นแบบ Rewrite

การใช้งานโปรแกรม  Portable CDBurnerXP 

ไม่จำเป็นต้องมีการติดตั้ง หรือ inStall ให้เสียเวลา สามารถดาวโหลดไฟล์โปรแกรม และรันการทำงานได้ทันที ตาบแบบฉบับของรุ่นที่เป็น Portable เหมาะสำหรับการนำไปใช้งานบนอุปกรณ์ USB Drive และตอบโจทย์ของความต้องการ ในการใช้งานของแต่ละคน หรือองค์กรได้เป็นอย่างดี
ลิงค์ดาวโหลด Portable CDBurnerXP 
รองรับ Windows XP / XP 64 bit / Vista / Vista 64 bit / 7 / 7 64 bit / 8 / 8 64 bit / 2003 / 10 / 10 64 bit

ขนาดของไฟล์ เพียง 6.1MB
ภาพแสดงหน้าต่างการทำงานของโปรแกรม เริ่มจากการเขียนข้อมูล Data Disk ตามลำดับไปจนถึงการเขียนแผ่นข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เช่น iso,Audio และการลบข้อมูล erase เป็นต้น 
เรียนว่าของฟรีแวร์ที่จัดเต็มความสามารถจริงๆ 

Credit image: http://www.softpedia.com/get/PORTABLE-SOFTWARE/CD-DVD-Tools/Portable-DBurnerXP.shtml#sgal_0

ทดลองใช้งานฟรี Microsoft Office 2013 Trial 60 Days

สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ยังไม่มีโปรแกรมสำนักงาน Office ในการใช้งาน เช่น การพิมพ์งาน การนำเสนอ การคำนวณตารางทางบัญชี การจัดทำฐานข้อมูล และการรับส่ง email ต่างๆ
หากคุณยังไม่แน่ใจว่า จะลองใช้ Office ตัวไหนดี กับคอมพิวเตอร์ของคุณ ซึ่งมีทั้งแบบจ่ายเงิน แบบฟรีแวร์ และแบบ Trial ให้ทดลองใช้งาน
จะลองโหลด Microsoft Office 2013 Trial 60 Days
มาลองใช้งานไปก่อนเป็นเวลานาน ประมาณ 2 เดือน หรือ 60 วัน ก็สามารถดาวโหลดได้ จากเว็บไซต์ดาวโหลดของค่าย Microsoft เลยครับ
https://www.microsoft.com/en-us/evalcenter/evaluate-office-professional-plus-2013?i=1#evaluation_493

การดาวโหลด แนะนำให้ลงทะเบียน หรือ Sign in ด้วย บัญชี Hotmail หรือ Live.com ก่อน จึงจะสามารถดาวโหลดได้ ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไร เพราะปัจจุบัน คนไทยเราก็มีบัญชี email ใช้งานกันเป็นปกติอยู่แล้ว
หลังจากดาวโหลดแล้ว ก็คลิก install ไฟล์โปรแกรม แล้วทำตามคำแนะนำการติดตั้งไปจนจบกระบวนการ
การเริ่มต้นใช้งาน ก็จะประกอบไปด้วยชุดโปรแกรม Office มาตรฐาน ได้แก่

 • Microsoft Word
 • Microsoft Power point
 • Microsoft Excel
 • Microsoft Access
 • Microsoft Outlook 
 • Microsoft One note
 • Microsoft Publisher 

หลังจากลองใช้งานครบ 60 วันแล้ว ก็น่าจะเพียงพอที่จะประเมิน ความสามารถของโปรแกรม ว่าตอบโจทย์ความต้องการใช้งานของคุณ กันหรือเปล่า ก่อนที่จะตัดสินใจ จ่ายเงินซื้อหาตัวเต็มมาใช้งานกันต่อไป ครับ


พื้นฐานการใช้งาน SketchUp Make 2016 ตอนที่ 2

สำหรับเนื้อหาตอนนี้ จะเป็นการสอนพื้นฐานการใช้งาน SketchUp Make 2016 ต่อจากตอนที่ 1 ซึ่งจะมีการสร้างแบบที่มีรายละเอียดของงาน และเน้นความถูกต้อง มากขึ้นกว่าเดิม โดยมีการใช้งาน Tool ใหม่ อีกตัวคือ Off  Set
Offset จะเป็นเครื่องมือพิเศษ ที่สามารถลากเส้นขนาน ควบคู่กับแนวของรูปร่างเดิมได้ เช่น การทำขอบบ้าน หรือ ระบุชั้นความหนา ประมาณนั้น

เริ่มจาก 4 เหลี่ยมพื้นผ้า ลากแดรก วางลงไป เช่นเดิม
แต่
ครั้งนี้ ให้เราพิมพ์ขนาด กว้าง และ ยาวเอง เป็น ฟุตลงไป เช่น
10',20'

จะได้ขนาด 10 ฟุต x 20 ฟุต
หรือลอง พิมพ์ เป็น 2M แล้ว Enter ก็จะได้ 2 เมตร เป็นต้น

ฉะนั้น เวลาต้องการกว้าง ยาวเท่าไหน่ ก็ไม่ต้องวัด ลากเส้น และพิมพ์ความกว้าง และยาว เข้าไปโดยตรง เลย
ฝึกวาดรูปร่าง และใส่ขนาดของรูปร่าง ตามนี้ ดูก่อนไหม

5 เมตร x 24 cm
5,24

6 ฟุต กับ 3นิ้ว x 7ฟุต กับ 6 นิ้ว

6'3",7'6"

ลอง วาด 4 เหลี่ยม และกำหนด เป็น 12ฟุต x 30 ฟุต

จากนั้นวาดอีกรูปต่อกัน ขนาด 20x10ฟุต

จากนั้น ให้รวมทั้งสองรูป เข้าด้วยกัน
ง่ายๆ โดยลบเส้น เชื่อมระหว่าง 2 รูปออก

ใช้ Push Pull ดึงขึ้นไป พิมพ์ 10' ลงไป

ใช้ Line ลากเส้น กึ่งกลางหลังคา
Mid Point

เลือก 2 เส้น โดยการกดปุ่ม Shift ค้างไว้ด้วย


จากนั้น ดึงหลังคาขึ้นไป โดยใช้เครื่องมือ Move


แนะนำการใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า Offset ครับ
เลือกพื้นที่ด้านใดด้านหึ่งของบ้าน หรือวัตถุที่ต้องการ
จากเมนู เลือก OffSet
ดึงขอบเข้า และออก
Inward ดึงเข้าข้างใน ต้องการกี่นิ้ว กี่ฟุต ก็ระบุโดยการพิมพ์ตัวเลข ลงไป
Outward ดึงขอบออกมาด้านนอก ต้องการกี่นิ้ว กี่ฟุต ก็ระบุโดยการพิมพ์ตัวเลข ลงไป

สำหรับตัวอย่าง ลองหมุน ไปดูด้านล่างของบ้าน จากนั้น ใช้ OffSet แบบดึงเข้าข้างใน พิมพ์ 6 นิ้ว ลงไป


แล้ว ใช้ Push Pull ดึงส่วนที่กำหนดโดย Offset ขึ้นไป เพื่อสร้างขอบบนของบ้าน

วาด 4 เหลี่ยมพื้นผ้า ประตูและหน้าต่าง และใช้ Tool
Offset ในการดึงขอบประตู ออกมา

ต่อไปแนะนำ Tool ที่เรียกว่า Follow me
หากหาไม่เจอ ให้คลิกเข้าไปที่ toolbar
แล้วติ้กเลือก Large Tool Set


ตามฉันมา
ให้คลิกเลือก ที่ขอบประตู
และลองใช้ Follow me tool ในการลากขอบมุมไปรอบๆ เส้น บ้าน
ดูเพิ่มเติมที่ http://www.sketchup.com/learn/videos/58?playlist=58

เริ่มต้นใช้งานออกแบบ 3 D ด้วย SketchUp Make 2016

ภาพรวม การใช้งาน แบบเบสิค ๆ หลังดาวโหลดและติดตั้ง เปิดใช้งานครั้งแรก จะต้องเลือกแบบ Template ก่อน ซึ่งจะมีแบบ หน่วยวัดที่ต้องการ แบบ เช่น วัดเป็นนิ้ว เป็นฟุต เป็นเมตร เป็นต้น
ตามตัวอย่างผมเลือกเป็นเมตร ครับ ตัวที่ 2

เริ่มต้นการใช้งาน จากหน้าจอ ลองวาดจาก Shape รูป 4 เหลี่ยมพื้นผ้าก่อนครับ ใช้เม้าส์ ลากแดรกไปจนได้ขนาดตามต้องการ
สังเกตุว่า Dimension หรือขนาดของรูปร่างจะวิ่งขึ้นลง ตามขนาดที่เราลากวาง

การเพิ่มมิติ ความสูง โปรแกรม จะใช้ Tool หรือ เครื่องในการเพิ่ม ลดความสูง เรียกว่า Push - Pull Button ครับ
คลิก icon เครื่องมือ แล้วนำมายก หรือ ยุบ รูปร่างที่วาด ไว้ ให้มีมิติ ความสูง ได้ง่ายๆ ทันที เลยครับ

ฝึกใช้งาน Push - Pull Button ให้คุ้นเคย ทั้ง 4 ด้าน ยุบเข้า ออก ดึงขึ้นลง เพื่อให้เห็นความแตกต่าง ไปเรื่อยๆ ในพื้นฐาน ก่อน

ลองวาดรูปร่าง เช่น 4 เหลี่ยม ลงบนรูปร่าง โดยจะมีจุดอ้าง หรือ Reference ให้ แค่คลิก รูปร่างที่ต้องการวาด แล้วนำไปคลิก ที่รูปร่างเดิม ก็จะมีจุดเริ่มต้น และจุดที่จะลากให้อัตโนมัติ ง่ายมากๆ
จุดอ้างอิง เช่น Edge ขอบ
End point จุดสุดท้าย
Mid Point จุดกึ่งกลาง เป็นต้น

การ Navigate หรือการดูรอบๆ  คลิก icon แล้ว มากดแดรก หมุนดูรอบ 360 องศา ได้

การขยาย เข้าออก /Pan สำหรับการ เลื่อนดูภาพ
 การขยาย เข้าออก Zoom /สำหรับการขยายภาพ

ฝึกใช้งาน เครื่องมือ เหล่านี้ บ่อยๆ ในการทำงาน เพื่อคุ้นเคย และช่วยทำงาน

แนะนำให้เลือกกดเป้าส์ กลาง ในการเลื่อนดู ขยายเข้า -ออก จะสะดวก และง่ายกว่า

บนเมนู
ให้คลิก Select tool หัวลูกศร
และคลิกแดรก ลาก วัตถุทั้งหมด
คลิก Delete เพื่อลบวัตถุที่วาดทั้งหมด ออกไป
ลองวาดรูป 4 เหลี่ยมพื้นผ้า ขึ้นมาใหม่ และใช้ Push pull tool ในการดึงระดับความสูงขึ้นมา
ลองใช้ line ในการวาด หรือแบ่งเส้นรูปร่าง
อาจจะเริ่มจาก Mid Point เพื่อดุการแบ่งครึ่งรูปร่าง

คลิกเส้นที่ลาก
จากนั้นใช้ Move  ในการดึงความสูงขึ้นไปการลบเส้น คลิกเลือกที่เส้นที่วาด และใช้ยางลบ หรือกด Delete ออกตามปกติ

ใส่ ประตู วาด หน้าต่าง วาดบรรได ประกอบบ้านง่ายๆ
ก็จะจบ พื้นฐานการใช้งาน SketchUp Make 2016 ในตอนที่ 1 ครับ ส่วนตอนที่ 2 ก็จะยากขึ้น ไปอีก นิดหน่อยขั้นตอนการดาวโหลดและติดตั้ง SketchUp Make

โปรแกรมออกแบบ 3D บนคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจและนำมาใช้งาน สำหรับผู้ที่ Keen ในเรื่องของการออกแบบ 3D ครับ หรือจะศึกษา แบบสนุกๆ ก็น่าสนใจ
ขั้นตอนแรก ไปที่ http://www.sketchup.com/download
กรอกรายละเอียด ส่วนตัว รวมทั้ง email ที่สามารถใช้งานได้ลงไป 
รวมทั้งการยอมรับเงื่อนไขการใช้งานโปรแกรมด้วยนะ 
จากนั้นก็คลิก ดาวโหลด โปรแกรม ได้เลย 
ไฟล์ประมาณ 111 MB.
การติดตั้งก็ง่ายๆ 3 ขั้นตอน 
คลิกรัยไฟล์ setup ที่โหลดมา
ทำตามคำแนะนำการติดตั้งไปเรื่อยๆ จนแล้วเสร็จ
คลิก icon โปรแกรมบนหน้าจอ Desktop เพื่อเปิดใช้งาน 
สามารถใช้งาน Full แบบเต็มๆ 30 วัน จากนั้น ก็จะสามารถใช้งานแบบที่ออกแบบได้ฟรี 
หรืออาจจะต้อง upgrade 

สำหรับบทเรียนช่วยสอนการใช้งานโปรแกรม http://www.sketchup.com/learn
ซึ่งจะเป็นวีดีโอช่วยสอนการใช้งาน โปรแกรม เริ่มจากง่ายๆ แนะนำ หน้าจอการทำงาน เครื่องมือ เครื่องไม้ในการใช้งาน 
และเทคนิคการออกแบบง่ายๆ เพื่อปูพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม 
นอกจากนั้นใน Youtube ก็จะมีคนที่เก่งๆ เขาทำคลิปออกมาช่วยสอน หรือเป็นตัวอย่างให้ทำตาม เพื่อประยุกต์ใช้งาน ตามความต้องการและความสนใจของแต่ละท่านต่อไป ด้วย