7 ขั้นตอนการออกแบบโลโก้บริษัท

นอกจากการเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่ประสพความสำเร็จในการค้าขายและการลงทุน เช่น ไนกี้ Nike, เป๊ปซี่ Pepsi ,แอพเปิล Apple แล้ว ต่างก็มีสิ่งที่เหมือนกันอยู่ในความสำเร็จ ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่สามารถจดจำและรู้จักสัญลักษณ์ โลโก้ ของแบรนด์ สินค้า เหล่านี้เป็นอย่างดี 
โลโก้ที่ประสพความสำเร็จจะดูง่ายและสื่อความหมายของบริษัท แต่การทำโลโก้ให้ประสพความสำเร็จมีชื่อเสียงเป็นที่รู้และจดจำนี้ก็เป็นงานที่ไม่ง่ายเช่นกัน การออกแบบโดยจิตกรหรือนักออกแบบของบริษัท ที่ต้องรับผิดชอบการออกแบบและผลิตโลโก้ของหน่วยงาน เพื่อให้เป็นตัวแทนหน่วยงาน หรือองค์กรที่มีประสิทธิภาพ และประสพความสำเร็จ ต้องอาสัย ความคิด การจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจน การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วย ในการออกแบบ ซึ่งจะมีขั้นตอนแตกต่างกันออกไปของแต่ละบริษัท แต่มีจุดหมายเดียวกัน คือการสร้างแบรนด์หรือสัญญลักษณ์โลโก้ของตนเอง ให้เป็นที่รู้จักและประสพความสำเร็จในอนาคตของการค้าขาย และการลงทุน 
ขั้นตอนแรกของการออกแบบโลโก้ คือการประชุมหารือกันระหว่างส่วนที่เกี่ยวข้องกับทีมออกแบบ ประเด็นที่สำคัญ ได้แก่ เป้าหมายและการมองภาพอนาคต จากนั้นจะเข้าสู่การศึกษาวิจัยและสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม และตามมาด้วยการสร้างตัวแบบในขั้นต้นหรือ Drafts Design ก่อนที่จะมีการปรับปรุงและสร้างความโดดเด่นและเอกลักษณ์ ดังนั้นการออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จึงเป็นเพียงองค์ประกอบของการออกแบบโลโก้เท่านั้น 
การศึกษาและสืบค้นข้อมูลเป็นขั้นตอนที่ใช้เวลามาก แม้ว่าความง่ายและงานที่มีขนาดเล็กในการออกแบบโลโก้ แต่เอาเข้าจริงๆ กลับต้องใช้เวลาและความพยายามในการดำเนินการไม่น้อยเลย 
การออกแบบเริ่มต้นโดยการลงนามในสัญญาการออกแบบระหว่างผู้รับออกแบบกับผู้ว่าจ้าง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นทีหลังได้ 

ขั้นที่  1: กำหนดกรอบการทำงานร่วมกัน

เป็นการหารือในภาพร่วมการทำงารร่วมกันระหว่างนักออกแบบกับผู้ว่าจ้าง รายละเอียดสำคัญของการหารือคือ วัตถุประสงค์การใช้งาน ขนาด และจำนวน รวมทั้งนักออกแบบต้องศึกษากลุ่มเป้าหมายของลูกค้าด้วย รวมทั้งดูว่าลูกค้ามีโลโก้เก่าอยู่แล้วหรือไม่ ซึ่งต้องการสร้างใหม่หรือผสมผสานเป็นต้น 

ขั้นตอน 2: หาข้อมูล

หลังจากรวบรวมข้อมูลจากขั้นต้นแล้ว ต้องมีการทำวิจัยและสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมอย่างละเอียดในส่วนที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือจากการพูดคุยและสอบถามโดยตรงจากลูกค้าแล้ว ทีมออกแบบก็ต้องสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลูกค้า ธุรกิจและผลการดำเนินงานของลูกค้า คู่แข่งขันทางการตลาด รวมทั้งการสืนค้นค่านิยมในปัจจุบัน ล้วนมีความสำคัญและส่งผลต่อการตัดสินใจออกแบบและธีมงานการออกแบบทั้งสิ้น 

ขั้นตอน 3: ระดมความคิดและกำหนดกรอบให้ชัดเจน 

แม้ว่าการออกแบบจะแตกต่างกันออกไป แต่การระบุถึงจุดสำคัญที่สุดของบริษัท และสินค้า หรือบริการ เป็นส่วนที่จำเป็นและต้องถือปฏิบัติ เพื่อให้เห็นภาพของบริษัท  หลังจากนั้นการแปลงข้อมูลข้อความ เป็นภาพและแผนผัง และรูปร่าง และได้เวลาของการตกผลึกความคิด และวาดออกมาในกระดาษ เพื่อเชื่อมโยงกรอบแนวคิด สำคัญ ให้ชัดเจน ซึ่งทีมงานออกแบบต้องมีเวลาพอ และตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลจากทุกทิศทาง 

ขั้นที่  4: ผลิตร่างหรือต้นฉบับ

หลังจากกำหนดแผนผังความคิดในแบบร่าง และมีความชัดเจน ครบของข้อมูลที่สำคัญที่เกี่ยวข้องเสร็จแล้ว ก็ถึงเวลาออกแบบร่างโลโก้ตามขั้นตอน ในขั้นตอนนี้ อาจจะเกี่ยวข้องกับการออกแบบด้วยสถาปนิก หรือนักออกแบบด้วยโปรแกรมออกแบบคอมพิวเตอร์ เช่น Adobe Photoshop ,Adobe illustrator หรือโปรแกรมออกแบบอื่นๆ 
บางอันก็จะเป็นข้อความ หรือรูปภาพ เพียงอย่างเดียว หรือผสมกันทั้งสองแบบ และการเลือกอักษร Fonts ที่ตรงความต้องการให้มากที่สุด ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่มีความสำคัญ ต่องาน


ขั้นที่  5: พักก่อน 


ขั้นนี้นักออกแบบจะปล่อยวาง และเลิกทำงานนี้สักระยะ เพื่อทำใจ ไปทำงานอื่นๆ เที่ยวดูหนัง ฟังเพลง ผ่อนคลายอริยาบท สักระยะหนึ่ง สักอาทิตย์ ก็จะกลับมาดูผลงานที่ทีมงานได้ออกแบบไว้ จะทำให้เกิดไอเดีย แนวคิดในกาแก้ไขหรือประบปรุง ความโดดเด่นของโลดก้อีกครั้งหนึ่ง รวมทั้งการนำเสนอในกลุ่มที่เป็นกลาง เพื่อหาคอมเม้นต์และข้อเสนอแนะ และต้องได้ตัวแบบที่จะนำเสนอลูกค้า 

ขั้นที่ 6: การนำเสนอผลงานให้ลูกค้า 


การนำเสนอผลงานการออกแบบ ให้ลูกค้ารับชม อาจจะนำไปให้ดูสัก 4-5 แบบที่โดดเด่น และต้องกับความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด หากมีการปรับแก้ไขก็ต้องนำกลับมาปรับปรุงและแก้ไขตามที่ลูกค้าให้ข้อคิดเห็น เมื่อเรียบร้อยแล้ว ก็นำกลับไปเสนออีกครั้ง 

ขั้น 7: ส่งมอบงาน 


แนวคิดการพัฒนาโปรแกรมขายสินค้าหน้าร้านขนาดเล็ก Pos

การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมขายสินค้า สำหรับร้านค้าขนาดเล็ก โดยโปรแกรม MS Access
สำหรับร้านขายของชำขนาดเล็ก ที่มีจำนวนสินค้า ไม่มากระหว่าง 1500 - 5000 รายการ โดยประมาณ
โดยขอให้เข้าใจ หลักการบริหารกิจการ ร้านขายของทั่วไป สินค้าอุปโภค และบริโภค เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารกระป๋อง ของใช้ส่วนตัว ฯลฯ
โดยหลักการแล้ว เจ้าของร้านที่สนใจต้องการจะมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับขายสินค้าของคุณ ต้องเข้าใจ แนวคิด ตามภาพนี้ให้ได้ก่อนนะครับ หรือผู้สนใจที่จะพัฒนาโปรแกรมขายสินค้า POS สำหรับใช้งานเอง หรือเขียนคนอื่นๆ
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นทางเลือก สำหรับเจ้าของร้านค้าชุมชน ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ที่สนใจ และต้องการมองหาโปรแกรมช่วยงานขายขนาดเล้ก ที่เหมาะกับการใช้งาน และมีราคาประหยัด แต่มีประสิทธิภาพ และความสามารถที่เพียงพอต่อการใช้งาน บริการกิจการให้เจริญ รุ่งเรือง

องค์ประกอบที่จะเป็นแก่นหลักหรือ Core ของระบบ ตามแผนภาพ ของระบบงานขายสินค้า จะร้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ก็จะเริ่มต้นแบบนี้ แต่อาจจะซับซ้อน หรือขยายแตกตัวมากออกไป ตามขนาดและกลไกของการทำงาน
ในการค้าขนาดเล็ก ขนาดกลาง เช่น ร้านขายของชำ ตามหมู่บ้าน หรือชุมชน ส่วนใหญ่แล้ว จะไม่เป็นระบบ ตามภาพที่แสดง แต่น่าจะเป็นแบบ All in One หรือ แบบเบ็ดเสร็จในตัว คือ
แบบ 1 มี คนเดียว และทำคนเดียว ทุกหน้าที่ กล่าวคือ เป็นคนจัดหาสินค้ามาขายเอง และสรุปยอดกำไรขาดทุนเอง เบ็ดเสร็จในตัว
แบบ 2 มีหลายคน แต่ก็ไม่ได้แบ่งหน้าที่ชัดเจน ว่า หน้าร้าน หรือทำหลังร้าน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์

ข้อเสียของระบบการขายสินค้า ที่ไม่มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยในงานขายคือ
1 การสรุปยอดสินค้าคงเหลือ และการสั่งของมาขายลำบาก
2 การสรุปยอดรายได้ กำไร ขาดทุน ทำได้ยาก
ข้อดีของการมีระบบงานขาย
1ง่ายและสะดวก การสรุปยอดสินค้าคงเหลือ และการสั่งของมาขาย
2 ง่ายและสะดวกในการสรุปยอดรายได้ กำไร ขาดทุน

ข้อเสียของการนำ POS มาใช้งานกับร้านขายขนาดเล็ก หรือขนาดกลาง
1 ต้องเสียเวลาในการศึกษาระบบการใช้งาน
2 เสียค่าใช้จ่ายโปรแกรม ค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ และเครื่องยิงรหัสสินค้า

แนวคิดการพัฒนา โปรแกรมขายสินค้าขนาดเล็ก สำหรับร้านค้าชุมชน ขนาดเล็ก ถึงขนาดกลาง
คือเป็นโปรแกรมที่ง่ายต่อการใช้งาน สามารถสอนและแนะนำขั้นตอนการใช้งาน ให้กับผู้ที่เริ่มต้น หรือหัดใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์มือใหม่ ได้ในเวลาไม่นานนัก ประมาณ ไม่เกิน 3-5 วัน
โปรแกรมมีราคาถูก หลักร้อยบาท
รองรับการใช้งานกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีใช้งานปัจจุบัน เช่น วินโดว์ 7,8 หรือ 10

แนวคิดสำคัญคิอ รวมการ ยุบรวมองค์ประกอบหลักของงานขายทั้ง 2 ส่วนคือ หน้าร้าน และหลังร้าน เข้าด้วยกัน ด้วยการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แค่ 1 ตัว สำหรับการทำงาน เป็นจุดขาย และ จุดการบันทึกข้อมูล

งบประมาณที่ต้องใช้ในการทำงาน
โปรแกรม POS ราคาประมาณ 900 บาท
คอมพิวเตอร์พร้อมจอภาพ 1 ชุด ราคาประมาณ 9000 บาท
เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ (Option) ราคาประมาณ 5000 บาท กรณีไม่ต้องการ ก็ไม่จำเป็น สามารถตัดออกได้ เพราะการซื้อสินค้า ตามร้านเล็กๆ ก็ไม่มีใบเสร็จ ให้อยู่แล้ว
ตัวยิงรหัสสินค้าหรือ Bar code ตัวนี้ จำเป็น เพราะจะช่วยให้การทำงานสะดวกและรวดเร็วขึ้น ราคาประมาณ 1500 บาท

รวมเป็นเงินทั้งหมดประมาณ 16500 บาท โดยประมาณ
สำหรับท่านที่มีคอมพิวเตอร์อยู่แล้ว ก็สามารถตัดงบประมาณ ในส่วนของคอมพิวเตอร์ ออกไปได้ เพื่อประหยัด และลดต้นทุนค่าใช้จ่าย

มาถึงตรงนี้ ท่านที่ลังเลใจว่า จะลงทุนดีหรือไม่ ผมขอแนะนำว่า การใช้โปรแกรมช่วยในการขาย จะทำให้การทำงานมีระบบ มีระเบียบมากยิ่งขึ้น และง่ายในการทำงาน และส่งผลดีต่อกิจการ หรือการค้าขาย แน่นอน
การควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกลด้วย TeamViewer 11

ในสถานการณ์หรือว่า  Scenario ที่จำเป็นต้องมีการช่วยเหลือ หรือแนะนำการใช้งาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ต่างๆ โดยที่ไม่ได้อยู่ทีเดียวกัน หรือใกล้กัน เช่น อยู่คนละอำเภอ หรือ จังหวัด การเดินทางไปช่วยดูแล หรือช่วยสอน หรือแนะนำ ต้องเสียเวลาในการเดินทาง ทั้งทางธุรการและค่าใช้จ่าย ต่างๆ ดังนั้น เพื่อเป็นการ Save Cost หรือประหยัดเวลา ลดขั้นตอน และความลำบากในการเดินทาง การพัฒนานำเอาระบบ การควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ระยะไกล หรือ Remote Control มาใช้งาน นับว่ามีประโยชน์ และช่วยตอบโจทย์ลูกค้าใหม่ๆ หัวใจ IT ได้เป็นอย่างดีครับ
สำหรับโปรแกรมแนวนี้ คงไม่มีตัวไหน ใช้งานง่าย และมีประสิทธิภาพ และได้รับความนิยม จากผู้ใช้งานดาวโหลด ไปติดตั้งและใช้งานจำนวนมาก ทั่วโลก นั้นก็คือ โปรแกรมการ TeamViewer 11 ได้รับการทดสอบแล้วว่าเป็นไปตามข้อกำหนดทางเทคนิคที่เข้ากันได้กับ Windows 10

มีการออกตัวและปรับปรุงการทำงานมาเรื่อยๆ จนถึง V.11 แล้ว ครับ รองรับระบบ OS ใหม่ เช่น Win10 ได้แล้ว
หลักการง่ายๆ คือ
มีคนที่ชำนาญ หรือมีความรู้มากกว่า ต้องการเข้าถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ ของเพื่อนๆ ลูกค้า หรือ ครอบครัว เพื่อช่วยแนะนำการใช้งาน หรือปรับค่าการทำงาน การใช้งานต่างๆ โดยไม่ต้องไปอยู่ที่หน้าเครื่อง หรือหน้าจอของคุณ แต่เข้าถึงจากเครื่องของเขาเอง ผ่านโปรแกรม TeamViewer
ดังนั้น
คอมพิวเตอร์ ทั้ 2 จุด ที่อยู่ต่างสถานที่กัน จะต้องมี
1 โปรแกรม TeamViewer ติดตั้งใช้งานอยู่
2 และอันสำคัญคือ ต้องเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตด้วย เพราะการทำงานจะอาศัยการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตนั้นเอง เช่น 3BB,TOT,TRUE เป็นต้น ค่ายไหนก็ได้ และควรจะเป็น High Speed internet หมดแล้ว
การตั้งค่าการทำงาน
1 ดาวโหลดโปรแกรม และติดตั้งให้เรียบร้อย TeamViewer 11


หน้าต่างการติดตั้งโปรแกรม เลือก Basic installation และการใช้งานเป็น Personal/non-commercial use
เพราะจะได้ไม่ต้องจ่ายเงิน ใช้แค่แบบส่วนตัว ไม่ได้แสวงหากำไร หรือการค้า ประมาณนั้น
UI ของโปรแกรม TeamViewer 11 ที่สะดวกและรวดเร็วต่อการใช้งานการใช้งาน หลังติดตั้งเสร็จ เราจะได้ Your ID เป็นหมายเลข เช่น 243 817 375 และ รหัสผ่าน 9893
การเชื่อมต่อ ถ้าเราจะเป็นคนเชื่อมต่อไปดูเครื่องให้คนอื่นๆ เราก็ต้องโทรไป หรือ อีเมลไปขอ หมายเลข ID กับ รหัสผ่านของเขามา
แล้ว ใส่ในช่อง Partner ID
คลิกปุ่ม Connect to Partner

เมื่อ Connect หรือ เชื่อมต่อสำเร็จ ก็จะสามารถควบคุม หรือใช้งานคอมพิวเตอร์ที่อยู่ระยะไกล ได้แล้ว จะสอน จะปรับค่าทำงานต่างๆ ก็ทำได้ เหมือนนั่งอยู่หน้าจอของเครื่อง

อีกกรณี ถ้าเราไม่ใช่คนที่จะเชื่อมต่อ หรือ Connect ส่วนใหญ่ จะเป็นผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญน้อยกว่า อีกฝั่ง ก็ให้เรา แจ้ง หมายเลข ID กับ รหัสผ่านของเรา ให้อีกฝั่ง ที่จะ Connect หรือเชื่อมต่อ เข้ามาดู มาทำงาน หรือช่วยเหลือ การทำงานให้เราไป ก็ OK แล้ว
เราต้อง เก็บโปรแกรมไว้ บนเครื่อง ตลอดเวลา ที่เรายังต้องการการเข้าถึง หรือการช่วยเหลือจากคนอื่นๆ ผ่านโปรแกรม TeamViewer ครับ

ก็มีเพียงเท่านี้ครับ
สรุปว่าโปรแกรม TeamViewer ก็เป็นโปรแกรมช่วยในการเข้าถึง คอมพิวเตอร์จากระยะไกล เพื่ออรรถประโยชน์ ในการใช้งานตามประสงค์ หรือความต้องการของ User ครับ

การรวมแถวข้อมูล MS Excel

การรวมไฟล์ MS Excel หลาย แถว หรือ คอลัมภ์ เข้าด้วยกัน

ใช้เครื่องหมาย & เป็นตัวกระทำ ในสูตรของ Excel นะครับ ในการรวมหลายๆ คอลัมภ์ เข้าด้วยกัน เช่น เรามีช่องหรือคอลัมภ์ ชื่อ และ นามสกุล อยู่คนละแถว หรือ คอลัมภ์ จำนวนมากๆ ถ้าเราต้องการ รวม ให้ชื่อ และนามสกุลมาอยู่ในแถวเดียวกัน เราก็สามารถใช้สูตร ในการรวมของ Excel ได้ ไม่ต้องเสียเวลามา คัดลอก และวาง ที่ละคน สองคน ถ้ามีเป็น ร้อยๆ คน เสียเวลานานเลย

การใช้งาน

1 คลิกเลือกช่อง ที่ต้องการจะให้เป็นค่ารวมของข้อมูล ใส่ =(

2 นำเม้าส์ไปคลิกเลือกแถวที่ต้องการรวม เช่น C2 ตามด้วย & " " & D2)

3 ดูผลการรวม กด Enter
TIP เราสามารถใช้ฟังชั่นการทำงานของ Excel ชื่อว่า CONCATENATE ในการรวมไฟล์ ได้อีกหนึ่งวิธี

ขั้นตอนก็คล้ายๆ กัน

คือ คลิกช่องว่างที่ต้องการเป็นจุดรวม

ใส่สูตร = concatenate (C2," ",D2) เป็นต้น

กด Enter เพื่อดูผลรวม


จะมีคนไม่ทราบไหม

หลังจากได้ค่ารวมแล้ว ก็คัดลอกสูตร เพื่อให้มีผลกับทุกแถว นำเม้าส์ไปคลิกในช่องที่รวมข้อมูล และคลิกเม้าส์ค้าง ที่จุด + เล็กๆ แล้วลากลงมาจนครบทุกแถวที่ต้องการ


credit: https://support.office.com/en-us/article/Combine-the-contents-of-multiple-cells-3a86c317-6b91-4f1d-8781-203320aefdceดาวโหลด LITE POS ( Point of Sale Software)

โปรแกรมบริหารงานขาย ออกแบบและพัฒนาโดย Maitha Manyala เป็น POS ขนาดเล็ก ที่ออกแบบและพัฒนาโดยภาษา C รองรับการติดตั้งและใช้งานกับ Windows 7,VISTA และ 8
การดาวโหลด และ install โปรแกรม สามารถทำได้อย่างไม่ติดขัด
การทดลองการใช้งาน
โปรแกรมงานขาย มีองค์ประกอบ 3 ส่วนหลักด้วยกันคือ ส่วนบันทึกข้อมูลรายการสินค้า Product
ส่วนการขาย Sale
และส่วนบริหารโปรแกรม POS และ รายงานการขาย Report
เนื่องจากออกแบบและพัฒฯาโดยคนต่างชาติ เมนู การใช้งานก็จะเป็นภาษาอังกฤษ ถ้าคนไทยสนใจลองใช้งาน ก็ต้องมีพื้นฐานความรู้ด้านภาษา และความเข้าใจระบบงานขายสินค้า POS จะช่วยให้การใช้งาน ทำได้ง่ายขึ้น
การบันทึกข้อมูล ร้านค้า รายการสินค้า และกำหนดหมวดหมู่ รายการสินค้า สามารถเพิ่มได้ เป็นภาษาไทย
เช่นเดียวกันกับ รายการสินค้า และรหัสสินค้า ต่างๆ สามารถ ใส่ชื่อรายการเป็นภาษาไทยได้
การขายสินค้า
หน้าต่างการขาย ก็จะออกแบบง่ายๆ มีช่องรองรับ รหัสสินค้า และแสดงผลรายการสินค้า คำนวนราคารวม ใส่ยอดเงินต่างๆ ได้
ถ้าใครสนใจต้องการฟรีแวร์สำหรับใช้งานขายกับร้านขนาดเล็กของคุณ ก็ลองโหลดไปทดลองใช้งาน และทำความคุ้นเคย และ apply หรือประยุกต์ใช้งานกับสินค้าของคุณต่อไป


ตัวอย่างภาพหน้าจอแสดงรายการขายสินค้า ซึ่งผมได้ทดลองเพิ่มรายการสินค้า เป็นภาษาไทย และลองขายดู ก็สามารถทำได้
แนะนำ
สนใจดาวโหลด http://sourceforge.net/projects/litepos/?source=typ_redirect
รีวิวการใช้งาน

Project: Lite POS (Point of Sale) v 1.0.0.2         #
#  Author:  Maitha Manyala #
#  Date:    20th October, 2010
INSTALLATION GUIDE
----------------------------------------------------------------------

Run LitePOSSetup-v1.0.0.2.exe setup and complete the installation.

username:admin
password:12345678


----------------------------------------------------------------------
ENJOY LITE POS
----------------------------------------------------------------------


If any installation problems, please feel free to conduct me at:

maithamanyala@gmail.com

NOTE: Am doing the user manual, it will be out in a few days time.
      Always double click the datagrid rows to edit an item.

การแยกฐานข้อมูล MS ACCESS Split Access Database


การแยกฐานข้อมูล MS ACCESS

ข้อพิจารณาการใช้งานฐานข้อมูลร่วมกันผ่านระบบ LAN หรือเครือข่าย การแบ่งแยกฐานข้อมูลในการใช้งานมีประโยชน์และข้อดีหลายประการ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และลดโอกาสที่ไฟล์ฐานข้อมูลจะขัดแย้งหรือชนกัน

หลังการแยกไฟล์ฐานข้อมูลแล้ว จะสามารถตัดสินใจเลือกว่า จะย้านตัวควบคุมด้านหลัง หรือส่วนติดต่อด้านหน้า หรือใช้งานส่วนหลังของฐานข้อมูลอื่นๆ ผู้ใช้งานสามารถสร้างการลิงค์ หรือการเชื่อมโยง ระหว่างตารางข้อมูล เพื่อปรับปรุงค่าข้อมูลในส่วนของด้านหลังฉาก ได้ เช่นกัน


NOTES


การแยกส่วนของฐานข้อมูล ไม่เหมือนกับการจัดเก็บเข้าคลังฐานข้อมูล บทความนี้ ไม่เกี่ยวข้องกับการบันทึกเข้าคลังข้อมูล การจัดเก็บคลังข้อมูล หมายถึงการบันทึกข้อมูลเก่าๆ ที่เคยใช้งาน ไปเก็บไว้ยังฐานข้อมูลอื่นๆ ตามต้องการ ไม่ว่าจะเกิดจากจำนวนของข้อมูลที่เติบโตขึ้น อย่างรวดเร็ว จนเกินขนาดกำหนดของโปรแกรม หรือการที่คุณต้องการทำให้ฐานข้อมูลมีขนาดเล็ก กระชับ และรวดเร็วในการใช้งาน อย่างไรก็ตามในบางกรณี คุณก็สามารถใช้การแยกข้อมูล เพื่อเก็บเข้าคลังได้ ดูเพิ่มเติม Archive Access data.


ถ้าคุณแยกฐานข้อมูลที่ทำงานบนเว็บ ตารางข้อมูลบนหน้าเว็บ จะไม่ถูกย้ายไปหลังบ้าน และการเชื่อมโยงระหว่างกัน ก็จะไปไม่ถึง จากกหน้าฉาก
ในบทความนี้
ภาพรวม


เมื่อแยกไฟล์ข้อมูล จะแบ่งออกเป็น 2 ไฟล์ด้วยกันคือ ด้านหลัง ซึ่งเก็บตารางฐานข้อมูล กับ ด้านหน้า ซึ่งเก็บส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน เช่น ฟอร์ม แบบสอบถามข้อมูล และรายงาน โดยผู้ใช้งานแต่ละคนจะใช้ส่วนคัดลอกบนเครื่องตนเอง ด้านหน้า ฐานข้อมูล

การแยกไฟล์ทำได้โดยเครื่องมือของโปรแกรม คือ Splitter Wizard หลังจากแยกไฟล์แล้ว จึงแบ่งให้ผู้ใช้งานแต่ละคนใช้งานตามจำเป็นและต้องการต่อไป

CAUTION

การป้องกันฐานข้อมูล ถ้ามีผู้ใช้งานหลายคน แนะนำว่าอย่าแชร์ ตัวไฟล์ฐานข้อมูลที่มีตัวลิงค์ไปยังโปรแกรม SharePoint รวมทั้งลิงค์ในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเว็บภายนอก เพราะมีโอกาสเสี่ยงที่จะถูกแก้ไขหรือปรับปรุงลิงค์ข้อมูลนั้นๆ
ประโยชน์ของการแยกไฟล์ฐานข้อมูล

The benefits of a split database include the following:


เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพราะจะมีแค่ข้อมูลเท่านั้นที่จะถูกส่งออกไป ระหว่างเครือข่าย ซึ่งตรงข้ามกับการไม่แยกไฟล์ข้อมูล ที่การรับส่งข้อมูลจะมากกว่า และหนักกว่า ในทุกส่วน object การทำงาน คำสั่งต่างๆ จะวิ่งมากกว่า บนเครือข่าย ทำให้ระบบช้าได้


ความเชื่อถือได้ของระบบที่เหนือกว่า เนื่องจากมีการส่งข้อดาต้าหรือข้อมูลเท่านั้น ทำให้การประมวลผลคำสั่งการทำงานต่างๆ เสร็จไวกว่า เร็วกว่าเห็นๆ


เพิ่มความปลอดภัย ifการเก็บไฟล์ตารางฐานข้อมูลบนคอมพิวเตอร์แบบ NTFS ไฟล์, เราสามารถใช้คุณสมบัติของ NTFS ในการป้องกันข้อมูลจากผู้ไม่หวังดีได้ โดยปกติแล้ว Windows XP, Windows Vista, and Windows Server 2003 จะใช้ระบบการเก็บไฟล์ NTFS อยู่แล้ว ถ้าไม่แน่ใจ ให้ลองใช้คำสั่ง msinfo32 command เพื่อตรวจสอบระบบไฟล์ของคุณ


วิธีการ ใช้ msinfo32 เพื่อตรวจสอบระบบไฟล์?


 • คลิกปุ่ม Start button, คลิก Run.
 • ในช่อง Run พิมพ์ msinfo32 คลิก OK.
 • ภายใต้กรอบ System Summary, คลิก + หน้าคำว่า Components.
 • ภายใต้ Components, คลิก + ถัดจาก Storage, และคลิก Drives. Tกล่องแสดงรายละเอียดข้อมูลจะปรากฏขึ้นมา 

เพิ่มความเสถียรของระบบ ถ้ามีข้อขัดข้องในการใช้งาน ส่วนใหญ่จะเป็นแค่ฉากหน้าเท่านั้น ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อความเสียหายต่อตารางฐานข้อมูลในส่วนหลัง


อ่อนตัวในการพัฒนาระบบงาน Because เนื่องจากทำงานในแต่ละหน้าเป็นของตนเอง ผู้ใช้งาน สามารถสร้างแบบสอบถาม แบบฟอร์ม หรือ รายงาน ตามที่ต้องการได้ โดยไม่กระทบต่อผู้ใช้งานคนอื่นๆ เรียกว่าสามารถออกแบบหน้าฉากใช้งานใหม่ ตามใจตนเองได้โดยไม่กระทบคนอื่นๆก่อนการแยกไฟล์

ก่อนแยกไฟล์ควรพิจารณาทำตามแนวทางนี้ :


สำรองไฟล์ข้อมูลก่อนเสมอ ถ้าแยกแล้ว เกิดเปลี่ยนใจ หรือมีปัญหา จะได้มีข้อมูลเดิมใช้งานได้


TIP ถ้าผู้ใช้งานมีการแก้ไขข้อมูลในตาราง ระหว่างกระบวนการแยกไฟล์ ข้อมูลก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงให้ แต่สามารถนำเข้าภายหลังได้


การแยกไฟล์ จะใช้เวลานาน ต้องแจ้งผู้ใช้งาน ว่า ห้ามใช้งานในช่วงนี้ ให้คอยก่อน


ผู้ใช้งานทุกคนจำเป็นต้องใช้โปรแกรม MS Access เวอร์ชั่น เดียวกัน เพื่อความสอดคล้องในการใช้งาน


การ Split the database

 • คัดลอก Copy ไฟล์ฐานข้อมูลมาวางลงบนคอมพิวเตอร์ของคุณ 
 • เปิดไฟล์ฐานข้อมูลขึ้นมา 
 • บนแถบเมนู Database Tools tab, ในช่อง Move Data group, คลิก Access Database. จะเจอกับตัวช่วย Splitter Wizard starts.
 • คลิก Split Database.
 • ในช่อง Create Back-end Database ระบุชื่อ ,ชนิดของไฟล์ ,และที่เก็บไฟล์หลังฉาก 

NOTES


ใช้ชื่อที่ง่ายต่อการเข้าใจ หรือแนะนำโดย Access โดยจะใช้ค่าไฟล์เดิม แต่เพิ่มค่าใหม่เข้าไป _be ก่อนชื่อไฟล์


ห้ามเปลี่ยนชนิดของไฟล์ ถ้าไม่จำเป็นจริงๆ

เราสามารถใส่เส้นทางแหล่งเก็บไฟล์หลังบ้านได้ ในระบบ LAN เช่น \\server1\share1\ and the file name for the back-end database is MyDB_be.accdb, หรือ \\server1\share1\MyDB_be.accdb ในช่อง File Namebox.

แหล่งเก็บฐานข้อมูลต้องเข้าถึงได้โดยทุกคน ในระบบเครือข่าย

เพื่อตัวช่วยแยกจบการทำงาน จะแสดงข้อความ ยืนยัน


ฐานข้อมูลถูกแยกแล้ว จะมีส่วนหน้าบ้าน และหลังบ้าน โดยหน้าบ้าน คือไฟล์ ที่เราเปิดขึ้นมานั้นแหละ ส่วนหลังบ้าน คือ ส่วนที่ระบุโลเคชั่น หรือที่จัดเก็บระหว่างขึ้นตอนการแยกนั้นเอง

จำกัดการออกแบบและแก้ไขส่วนหน้าบ้าน

To restrict changes to the front-end database that you distribute, consider saving it as a compiled binary file (an .accde file). In Access 2010, a compiled binary file is a database application file that has been saved with all the Visual Basic Access (VBA) code compiled. No VBA source code remains in an Access compiled binary file. Users cannot change the design of objects in an .accde file.

แนะนำให้แจกจ่ายในรูปแบบของไฟล์ ที่คอมไฟล์แล้ว .accde ใน Access 2010 คือไฟล์ที่บันทึกและเข้ารหัสด้วยภาษา VBA ผู้ใช้งาน ไม่สามารถแก้ไขค่า VBA ได้อีกแล้ว


เปิดไฟล์หน้าบ้าน (.accdb)ที่ต้องการแปลงเป็นไบนารีไฟล์ขึ้นมา (.accde).


บนเมนู Database Tools tab, ในช่อง Database Tools group, คลิก Make ACCDE.


ในช่องบันทึก Save As คลิกเข้าไปยังแหล่งเก็บ และตั้งชื่อไฟล์ตามต้องการ

การแจกจ่ายส่วนหน้าบ้านในการใช้งาน

หลังการแยกไฟล์แล้ว ก็แจกจ่ายส่วนหน้าบ้าน ให้ผู้ใช้งานแต่ละคน เพื่อที่พวกเขาจะสามารถใช้งานฐานข้อมูลได้

Do one of the following:

ส่งเมลแจ้งการเข้าถึงหน้าบ้าน รวมทั้งคำแนะนำการใช้งานที่จำเป็น

บันทึกส่วนหน้าบ้าน ลงแผ่น CD หรือ USB แล้วนำไปติดตั้งให้แต่ละคน

การเปลี่ยนส่วนหลังบ้านที่เราใช้งาน

สามารถย้ายหลังบ้าน หรือใช้หลังบ้านตัวอื่นๆ ได้ โดยใช้คำสั่ง ลิงค์ ตารางฐานข้อมูล
ถ้าต้องการย้าย ก็ให้คัดลอก ไปวางยังตำแหน่งใหม่ และทำตามนำแนะนำ
ในช่องของเครื่องมือฐานข้อมูล คลิก Linked Table Manager.


In the Linked Table Manager, select the tables that are in the current back-end database.
ในช่องตัวเลือก เลือกตารางที่เกี่ยวข้อง

TIP If you have not linked to any other databases, click Select All.
ถ้าไม่มีการลิงค์ ไปยังฐานข้อมูลภายนอกเพิ่มเติม แนะนำให้เลือกทั้งหมด

เลือกตัวเลือก  Always check for new location check box, และคลิก  OK.

คลิก Browse to และเลือกหลังบ้านใหม่ตามที่ต้องการ 
ไม่ลองก็ไม่รู้

.

การพิมพ์ซ้ำด้านบนของหน้าเอกสาร Ms Excel

แนะนำทิปและเทคนิคง่ายๆ ในการแทรกหัวแถวตารางคำนวน โปรแกรม Excel อัตโนมัติ ทุกหน้า
การแทรกหัวแถวตารางของหน้าเอกสาร MS Excel ในทุกหน้า ไม่จำเป็นต้องแทรกแถว และพิมพ์ หรือคัดลอก หัวแถว หน้าแรก มาวางลงให้เสียเวลานะครับ เพราะ MS Excel มีเครื่องมือ ที่จะช่วยให้เราสามารถแทรกแถว หรือ Row ของหน้าแรก บนหน้าเพจของเอกสารที่ต้องการสั่งพิมพ์ ทุกหน้าให้เอง นะครับ
เหมาะสำหรับการที่เรามีหน้าเพจที่ต้องการพิมพ์หลายๆ หน้า และด้านบนของแต่ละหน้าต้องการให้มีหัวแถว เพื่อความง่ายในการอ่านและทำความเข้าใจ ว่าแตะละแถว หมายถึงอะไรครับ
สำหรับขั้นตอน ในการทำก็มีง่ายๆ ดังต่อไปนี้
เริ่มจากการเปิดหน้าเพจ Excel ที่เราต้องการแทรกหัวแถวเข้าไปขึ้นมา
บนแถบเมนูแบบริบบอน ให้คลิกที่ คำสั่ง เค้าโครงหน้ากระดาษ
คลิกไปที่ พิมพ์ชื่อเรื่อง


จะเข้าสู่ป้อปอัพ หน้าต่างการตอบโต้ขึ้นมา
ให้เรานำเม้าส์ไปคลิกที่ช่อง แถวที่จะพิมพ์ซ้ำด้านบน
จากนั้นให้นำเม้าส์ไปคลิกเลือกหัวแถวบนสุด 1 ครั้ง โปรแกรมก็จะพิมพ์ซ้ำแถวที่เราเลือกให้ทุกหน้าอัตโนมัติ


การพรีวิว ให้เข้าไปดูที่ ภาพก่อนพิมพ์ หรือ Print Preview เราจะสังเกตเห็นด้านบนของหน้าเพจ ทุกเพจ จะแสดงแถวที่เราแทรกเข้ามาและพิมพ์ออกมา เรียบร้อยแล้ว โรงเรียนตาราง Excel แล้วครับ
ดูตัวอย่างจากไฟล์วีดีโอประกอบทิปการใช้งาน

พรีวิวการใช้งาน Camtasia Studio 8

พื้นฐานการใช้งานโปรแกรมจับภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Camtasia Studio 8 ออกแบบและพัฒนาโดย Tech smith
จุดเด่นๆ ของโปรแกรมจับภาพหน้าจอ Camtasia Studio 8  คือ การบันทึกภาพหน้าจอแบบ Full Screen หรือบางส่วนของหน้าจอ แบบ ความละเอียดสูง  ที่ให้ความคมชัดสวยงาม
โปรแกรม Camtasia Studio 8 มาพร้อม Edit Tool ภายในคือ Camtasia Studio 8 Editor ที่ใช้งานง่าย โดยการใช้งานคำสั่งพื้นฐานการตัดต่อไฟล์วีดีโอแบบเบสิกทั่วไป ได้แก่ การตัดคลิป การครอบภาพ การแทรกข้อความอธิบายใต้ภาพ การใส่ตัวเปลี่ยนภาพ การใส่ดนตรี การใส่การเคลื่อนไหว และขั้นตอนสุดท้าย การบันทึกไฟล์ ไว้เพื่อตัดต่อเพิ่มเติม
หรือจะ save ผลงานในรูปแบบของไฟล์ MP4 สำหรับการรับชมบนคอมพิวเตอร์ หรือจะแแชร์ผ่าน YouTube channel ส่วนตัวของคุณก็สามารถทำได้ทันที่

บทสรุปภาพรวมของโปรแกรม
เป็นโปรแกรมที่ดีมากๆ ง่ายต่อการใช้งาน ไม่มีปัญหาเรื่องแฮงค์ หรือค้างแต่อย่างใด
มีความปลอดภัย และเชื่อถือได้ในการติดตั้งและการใช้งาน ไม่มี มัลแวร์ หรือ สปายแวร์ แอบแฝง
ใครเหมาะสำหรับการใช้งานโปรแกรมนี้ ผู้ใช้งานทั่วไป ครู อาจารย์ และผู้นำเสนอผลงานโดยทั่วไป ที่ต้องการจับภาพสื่อการเรียนการสอน การใช้งานโปรแกรมต่างๆ บนหน้าจอ เพื่อนำไปใช้งานต่อไป
มีเว็บไซต์ทางการของผู้พัฒนา ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าไป ดาวโหลดโปรแกรมได้ฟรี และทดลองใช้งานแบบเต็ม Full เป็นเวลา 30 วันครับ https://www.techsmith.com/download/camtasia/
การดาวโหลด จะต้องลงทะเบียนฟรีด้วย email ส่วนตัวของเราด้วยนะครับ
ใช้งานแบบ Trial ครบแล้ว ไม่ถูกใจจะ Remove ออกไป ก็ไม่ว่ากัน แต่ถ้าใครติดใจในประสิทธิภาพ และความง่าย และความสามารถของโปรแกรม จะจ่ายเงินซื้อไลเซ้นต์ค่าพัฒนาโปรแกรมของเขา ก็ลงทุนกันได้ที่สนนราคาประมาณ 9000 บาท โดยประมาณ

สรุปขั้นตอนการทำงานพื้นฐาน
1 จับภาพหน้าจอ

เลืกว่าจะจับภาพแบบเต็มหน้าจอ หรือแบบกำหนดขนาดเอง รวมทั้งกำหนดการบันทึกเสียงด้วยหรือไม่
2 จัดการมีเดีย สื่อที่เราจับภาพไว้
3 การตัดต่อสื่อที่เราจับภาพ

4 การสร้างความน่าสนใจให้สื่อด้วยการ ขยายซูมไปยังจุดที่ต้องการจะเน้น
5 พื้นฐานการตัดต่อ วิธีการกำหนดจุดและพื้นที่ที่ไม่ต้องการ และตัดออก
6 การใช้แม่แบบสำเร็จ ธีม call out เพื่ออธิบายภาพ

7 เทคนิคการสร้างการเคลื่อนไหว
ตามภาพมี Tools หรือเครื่องมือที่ง่ายๆ ในการทำให้สื่อน่าสนใจมากขึ้น ลองใช้งานได้ทุกตัว
ตั้งแต่ callout
Zoom and Pan
Audio ใส่เสียงประกอบ
Transition การเปลี่ยนภาพนิ่ง
8 การบันทึกและแชร์ผลงาน


วิธีการสร้างนามบัตรด้วยโปรแกรม MS Word 2016

สำหรับจุดเด่นของ MS Word 2016 ในการสร้างนามบัตร หรือ Business Card ง่ายๆ ด้วยตนเอง คือการที่โปรแกรมมีแม่แบบหรือเทมเพลตสำเร็จรูปที่สวยงาม หลายแบบ ให้ผู้ใช้งานอย่างเราๆ ท่านๆ ที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายของการจ้างร้านค้า ทำนามบัตรให้ ท่านสามารถใช้โปรแกรม MS Word2016 ทำได้เองที่บ้าน โดยมีขั้นตอนและวิธีการที่ง่ายๆ สะดวกและรวดเร็วดังนี้
1 เริ่มจากการดาวดหลดและติดตั้งโปรแกรม Office 2016 มาก่อน
2 เปิดโปรแกรม Ms Word 2016 ขึ้นมา
3 ในช่องการค้นหา ให้พิมพ์คำว่า business card ลงไป แล้วกด enter
4 จากผลการค้นหา ให้เลือกแม่แบบ นามบัตร ที่สวยงาม หรือตรงกับความต้องการของเรามากที่สุด
5 ทำการ edit ใช้เม้าส์ คลิกเข้าไปในกล่องข้อความ เพื่อแก้ไข และใส่รายละเอียดข้อมูล ของเราเข้าไปแทน
6 ในส่วนของโลโก้ หรือภาพถ่าย ก็สามารถ แทรกภาพ icon หรือรูปภาพ จากเครื่อง ที่เราเตรียมไว้แทนได้
7 ทำการ save และสั่งพิมพ์ และตัดนำไปใช้งาน ต่อไป

สนใจ รับชมคลิปวีดีโอ สาธิตการทำนามบัตรด้วย MS Word2016 เพื่อความเข้าใจมากขึ้น ครับ

Review Edraw Mind Map

ฟรีแวร์มากความสามารถ ที่จะช่วยให้การสร้างแผนผังไอเดียความคิด หรือ มายแมพ ของคุณเป็นเรื่องง่าย โดดเด่น สวยงาม ในเวลาอัน รวดเร็ว
เหมาะสำหรับ ครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจใช้งานทั่วไป
การดาวโหลดและติดตั้ง ดูที่ Edraw Mind Map 
จุดเด่นของโปรแกรม
เป็นฟรีแวร์
ประสิทธิภาพ และความง่ายในการใช้งาน
โดยโปรแกรมมีหน้าตาการทำงานที่คล้ายๆ กับ MS Word ถ้าคุณใช้งาน Word ได้ คุณก็สามารถเรียนรู้และใช้งาน Edraw Mind Map ได้ไม่ยาก
โดย Edraw Mind Map มาพร้อมแม่แบบสำเร็จรูป แบ่งตามลักษณะงาน ที่พร้อมให้คุณ เลือก เป็นตัวอย่างแม่แบบ และทำการ edit หรือแก้ไข ใส่ข้อความ ภาพ และรายละเอียด  ในส่วนของคุณ ได้ทันที
โปรแกรม Edraw Mind Map มาพร้อม icon ภาพสัญลักษณ์ แบ่งตามหมวดหมู่ ให้คุณ นำมาแสดงและเลือกใช้งาน กันจำนวนมาก
โปรแกรม Edraw Mind Map มีการนำออกผลงาน เพื่อนำไปใช้งาน ในรูปแบบของไฟล์ภาพ หรือไฟล์ PDF
พื้นฐานการใช้งาน
เริ่มจากการเปิดโปรแกรมขึ้นมา
จากนั้น ให้สำรวจในส่วนของแม่แบบสำเร็จรูป ที่ใกล้เคียง หรือเหมาะสมกับความต้องการของเรา หรือข้อมูลที่เราเตรียมไว้ให้มากที่สุด
การแก้ไขและ Edit ข้อความ ชื่อเรื่อง ชื่อเรื่องรอง การแทรกภาพประกอบ
การส่งออกเพื่อนำไปใช้งาน หรือสั่งพิมพ์ ต่อไป

Review Edraw Mind Map
This is freeware which is simple to work with designed template and make change both heading topic and subtopic including icons.
Built in export tool to common formation extension files such as PDF,JPEG,HTML, and etc.พื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Edraw Mind Map ในการออกแบบแผนผังความคิด เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ ได้นำไปศึกษา เพิ่มเติม และประยุกต์ใช้งานจริง ต่อไป

การเปลี่ยนค่าหน่วยวัดของ MS Word

การเปลี่ยนค่าหน่วยวัดของ MS Word
มีขั้นตอนการเปลี่ยนดังนี้
เปิดโปรแกรม MS Word ขึ้นมา
คลิกที่แฟ้ม >ตัวเลือก
จากนั้น ให้เลื่อนเม้าส์ไปคลิกที่ ขั้นสูง
เลื่อนเม้าส์ลงมา มองหา คำว่า หน่วยวัด
คลิกเข้าไปเปลี่ยนหน่วยวัด จาก ซม. เป็น นิ้ว เป็นต้น  จากนั้นก็คลิกปุ่ม ตกลง

ค่าปกติแรกเดิมที่ใช้กันคือ CM นะครับ

ทดสอบการใช้งาน
เมื่อเราต้องการจะตั้งค่าขอบกระดาษ ไปที่ การตั้งค่าหน้ากระดาษ แบบกำหนด เอง เราก็จะได้หน่วยในการตั้งค่า  เป็นนิ้ว ตามต้องการ

การตั้งค่าหน่วยวัด กลับเป็น cm ก็ทำตามขั้นตอนที่ผ่านมาอีกครั้ง แต่เลือกหน่วยวัดเป็น cm
หากสงสัย หรือไม่เข้าใจ ก็สามารถชมวีดีโอ สาธิตการเปลี่ยนค่าหน่วยวัดของ MS Word ได้


ด้านล่างคือไฟล์วีดีโอ ที่จับภาพหน้าจอการทำงานมาให้ชมกันครับ


สร้างนามบัตรอย่างง่ายด้วย MS Word

ถ้าเราต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย และมีคอมพิวเตอร์ มีเครื่องพิมพ์ มีกระดาษขนาด A4 และใช้งานโปรแกรม MS Word เป็น
ก็สามารถใช้โปรแกรม Word สำหรับการทำนามบัตรด้วยตนเองง่ายๆ ตามขั้นตอนต่อไปนี้
เริ่มจากเปิดโปรแกรม MS Word ขึ้นมา
กำหนดตั้งค่าหน้ากระดาษ แบบกำหนดเอง ดังนี้
บน 0.5cm
ล่าง 0.5cm
ซ้าย 0.5cm
ขวา 0.5cm

ไปที่เมนูแทรก ตารางขนาด 2x5 แถว เข้ามา
กำหนด กว้างและยาวของแต่ละช่องตารางเป็น ดังนี้
ความสูง 5 cm
ยาว 9 cm

ใส่รายละเอียดและข้อมูลลงไป
เช่น ชื่อนามสกุล ชื่อร้านค้า หน่วยงานฯลฯ
ที่อยู่ในการติดต่อ
การสื่อสาร พวกหมายเลขโทรศัทพ์

ไปที่ คุณสมบัตรตาราง ในส่วนของพื้นหลังตาราง
สามารถที่จะเทสีพื้นหลังตาราง ให้มีสีสันและ ลวดลายต่างๆ ให้สวยงาม โดดเด่นตามที่เราต้องการได้
จากนั้นก็ Save
สั่งพิมพ์ และตัดนำไปใช้งานต่อไป

สำหรับเนื้อหานี้ เป็นแนว ตัวอย่าง หรือ แนวทางในการทำเท่านั้น ส่วนการทำให้สวย หรือมีความโดดเด่นมากกว่านี้ ท่านต้องนำไปทำเพิ่มเองนะครับ
ขอบคุณครับ
มีคำถามก็สามารถ Post ไว้ได้

ขั้นตอนการสร้างแผ่นพับ ด้วย Ms Word 2010

การสร้างแผ่นพับ 3 พับ ด้วย Ms Word 2010
เริ่มจากการเปิดโปรแกรม  Ms Word 2010 ขึ้นมา
ไปที่ การตั้งค่าหน้ากระดาษ ขนาดกระดาษเป็น A4
กำหนดระยะห่าง หรือกั้นหน้ากระดาษดังนี้
ส่วนบน 1cm
ส่วนล่าง 1cm
ขอบซ้ายและขวา 1.1cm
การวางแนวนอน

ขั้นตอนต่อไป
คลิก แทรก > ตัวแบ่งหน้า จะได้ 2 หน้า
คลิกมุมมอง>เลือก ไม้บรรทัด และเส้นกริด

คลิกแทรก>วาดกล่องข้อความลงไป
คลิกรูปแบบ>จัดแนว>การตั้งค่าเส้นตาราง
ระยะห่าวแนวตั้งและแนวนอน 0.5 cm
ติ้กเลือก จัดวัตถุให้ชิดเส้นตาราง

คัดลองกล่องข้อความ และวางลงบนหน้ากระดาษ หน้าละ 3 กล่องข้อความตามภาพ

การใส่ชื่อเรื่อง ข้อความ รูปภาพ ที่ต้องการ

การ Save และ การสั่งพิมพ์ เพื่อนำไปใช้งาน ต่อไป

สรุปขั้นตอนแนวทางการประยุกต์ใช้โปรแกรม MS Word 2010 สร้างแผ่นพับ


 1. เปิดโปรแกรม MS Word 
 2. ตั้งค่าหน้ากระดาษ A4 การตั้งกั้นหน้าเอกสาร 
 3. การเพิ่มหน้าเอกสาร 
 4. กำหนดมุมมองแบบกริด
 5. การแทรกกล่องข้อความ 
 6. การกำหนดคุณสมบัติของกล่องข้อความให้ติดกับเส้นกริด
 7. การคัดลองกล่องข้อความให้ครบตามจำนวน 
 8. การใส่เนื้อหา ภาพประกอบ
 9. การบันทึกและการสั่งพิมพ์
ชมวีดีโอสาธิต เพื่อความเข้าใจมากขึ้นได้ 

พื้นฐานการใช้งาน GE Pro

โปรแกรมแผนที่ ที่สามารถประยุกต์ใช้งาน ในภารกิจ ต่างๆ ได้ไม่จำกัด สำหรับคนที่สนใจ และต้องการเรียนรู้ พื้นฐานการใช้งานง่ายๆ
ตั้งแต่การเปิดโปรแกรม GE ขึ้นมา
รู้จักกับช่องค้นหา ใส่ชื่อเมือง ประเทศ หรือสถานที่ ลงไป แล้วคลิกค้นหา โปรแกรม จะพาเราไปยังพื้นที่ นั้นๆ ทันที สุดยอดไปเลย
สำหรับ คนเริ่มต้น แนะนำว่า ควรจะดูพื้นที่ ที่เรารู้จัก หรือเคยอาศัยอยู่ ก่อนนะครับ เหตุผล คือ จะได้ง่าย ในการจำได้ หรือรู้จัก ทิศทางได้
แบบว่า เริ่มต้นจากพื้นที่ ใกล้ๆ รอบตัวเรา ก่อน ให้คล่องแล้ว ค่อยออกไปท่องโลกกันต่อไป
ใช้เม้าส์กลาง ในการซูมอิน เข้าไป เพื่อดูรายละเอียดที่ชัดเจน

การปักหมุด คือ เครื่องมือ ที่โปรแกรม เตรียมไว้ให้เรา สำหรับ ปักบนจุด หรือพิกัด ที่เราต้องการ จะย้อนกลับมาดู หรือมาสำรวจอีกครั้ง อย่างรวดเร็ว
บนแถบเมนู คลิกไอค่อน รูป หมุดสีเหลือง  นำมาวางลงจุด หรือตำแหน่งบนแผนที่ ที่ต้องการปัก
ในช่องของชื่อสถานที่ ใส่ชื่อของสถานที่ลงไป

แถมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1 คำคือ การปักหมุด คือ Add Placemark
Place สถานที่
Mark การลงจุด หรือกำหนดสัญญลักษณ์

จะได้รายการสถานที่ของเรา เพิ่มขึ้นมาแสดงอยู่บนแถบเมนูด้านซ้ายมือ

สำหรับความสามารถอื่นๆ ของ GE Pro มีอีกมาก จนคุณอาจจะนึกไม่ถึงกันทีเดียว สำหรับท่านที่สนใจ ก็สามารถติดตามกันได้ ในตอนต่อๆ ไป ครับ


วีดีโอแนะนำพื้นฐานการใช้งาน GE Pro ครับ 

วิธีการสร้างสไลด์นำเสนอด้วย PowerPoint ตอนที่ 1

โปรแกรม Ms PowerPoint 2010 โดยมีขั้นตอนในการทำ 4 ขั้นตอน คือ
1 เริ่มจากการเปิดโปรแกรม Ms PowerPoint 2010 ขึ้นมาก่อน
2 ขั้นตอนต่อมาคือการกำหนดรูปแบบเค้าโครงของสไลด์ ว่าต้องการให้มีองค์ประกอบอะไรบ้าง โดยปกติก็จะประกอบด้วย ชื่อเรื่อง และข้อความ
อธิบายเพิ่มเติม เค้าโครงก็คือแปลนหรือ แผนผังของสไลด์ นั้นเอง โดย Ms PowerPoint 2010 มีเค้าโครงมาตรฐาน ให้เราเลือกใช้งานตามต้องการ อยู่แล้ว หรือ จะเลือกหน้าเปล่าๆ เพื่อออกแบบเองก็ย่อมได้
สำหรับตอนนี้ ให้เราเลือกแบบ ชื่อเรื่องและเนื้อหา
3 ขั้นตอนการใส่ชื่อเรื่อง และข้อความ นำเม้าส์ไปคลิกที่กล่องข้อความชื่อเรื่อง แล้วพิมพ์ชื่อเรื่องลงไป
เช่นเดียวกับกล่องข้อความ ก็ให้ทำแบบเดียวกัน
4 การกำหนดฟอนต์ ขนาด และสี
ใช้เม้าส์คลิกกล่องข้อความที่ต้องการก่อน จากนั้น บนแถบเมนู ให้กำหนดค่า ชนิดฟอนต์ ขนาด และสีของฟอนต์ตามต้องการ


ก็ให้ลองฝึกหัดและทำตามได้นะครับ จะเห็นว่าไม่ยากเลย สำหรับตอนต่อไป จะได้มาแนะนำในเรื่องของการ เพิ่มสไลด์แผ่นต่อไป การแทรกรูปภาพประกอบสไลด์ การกำหนดการเคลื่อนไหว การบันทึก และนำเสนอ ต่อไป