สอนทำแอพบันทึกข้อมูลการเช่ารถด้วย Appsheet

สูตรที่ใช้งาน 

ตาราง car inventory 

คอลัมน์ จำลอง current stock 

SUM(

SELECT(

Stock in[QTY],

[item code] = [_THISROW].[item code]

)) - 

SUM(

SELECT(

Stock out[QTY],

[item code] = [_THISROW].[item code]

)) + 

[Available stock]


ตารางส่งคืนรถ car in

คอลัมน์ item name 

Any(select(car inventory[item name],[_THISROW].[item code]=[item code]))

คอลัมน์ unit price

Any(select(car inventory[unit price],[_THISROW].[item code]=[item code]))

คอลัมน์ Amount 

[unit price]*[QTY]

สร้างคอลัมน์จำลอง 2 คอลัมน์ 

คอลัมน์ Available stock

Any(Select(car inventory[Available stock],[_THISROW].[item code]=[item code]))

คอลัมน์  New available stock

[Available Stock]-[QTY]ตารางให้เช่ารถ car out

คอลัมน์ item name 

Any(select(car inventory[item name],[_THISROW].[item code]=[item code]))

คอลัมน์ unit price

Any(select(car inventory[unit price],[_THISROW].[item code]=[item code]))

คอลัมน์ Amount 

[unit price]*[QTY]

สร้างคอลัมน์จำลอง 2 คอลัมน์ 

คอลัมน์ Available stock

Any(Select(car inventory[Available stock],[_THISROW].[item code]=[item code]))

คอลัมน์  New available stock

[Available Stock]-[QTY]


ตาราง car in form

คอลัมน์ Receipt No

ค่าเริ่มต้นระบุเป็น randbetween(10000,100000)

เพิ่ม 2 คอลัมน์จำลอง 

คอลัมน์ car in 

ref_rows("car in","Receipt No")

คอลัมน์ Total amount

Sum(Select(car in[Amount],[_THISROW].[Receipt No]=[Receipt No]))


ตาราง car out form

คอลัมน์ Receipt No

ค่าเริ่มต้นระบุเป็น randbetween(10000,100000)

เพิ่ม 2 คอลัมน์จำลอง 

คอลัมน์ car out 

ref_rows("car out","Receipt No")

คอลัมน์ Total amount

Sum(Select(car out[Amount],[_THISROW].[Receipt No]=[Receipt No]))


การสร้าง view ในส่วนของหน้าจอหลัก Main navigation จำนวน วิวหลักคือ 

car inventory  แหล่งตาราง car inventory  มุมมอง Desk


car in   แหล่งตาราง car in form       มุมมอง form

finish view เป็น car in form_detail

car out   แหล่งตาราง car out form   มุมมอง form

finish view เป็น car out  form_detail


ทดสอบ แก้ไข และปรับเพิ่ม ตามต้องการ 


ตาราง car in และตาราง car out 

คอลัมน์ item code ไปที่ data validity >valid if

ใส่สูตร select(car inventory[item code],true)


ทดสอบการใช้งานแอพ ในเรื่องการบันทึกเช่ารถ และคืนรถ 

พบ error นิดหน่อย

แก้ไข โดยไปที่ตารางชื่อว่า car in form กับ car out form 

กำหนดคีย์หลักตารางเป็น receipt no

และลาเบลเป็น customer Nameไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น