โปรแกรมบริหารห้องสมุด

หากใครที่ใช้งานโปรแกรม Access ในการสร้างฐานข้อมูล สำหรับการบริหารจัดการห้องสมุดของโรงเรียนหรือหน่วยงาน หรือนักเรียน นักศึกษาคอมพิวเตอร์ หรือผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการศึกษาและหาความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมฐานข้อมูลห้องสมุดด้วย Access คุณลองดูตัวอย่างข้อมูล ว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
ปกติแล้ว จะประกอบไปด้วยตาราง Table สำหรับเก็บข้อมูลต่างๆ จำนวนมาก น้อย ขึ้นอยู่กับความต้องการของเรา การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตาราง การสร้าง Form หรือส่วนติดต่อผู้ใช้งาน การสร้างคิวรี หรือแบบสอบถาม เป็นต้น
สำหรับตัวอย่างนี้ เป็นภาษาอังกฤษ สำหรับผู้สนใจพัฒนาระบบห้องสมุดได้ดาวโหลด source code เพื่อศึกษา เปรียบเทียบหรือประยุกต์ใช้งานกับโครงงานของเราต่อไปครับ
ดาวโหลดระบบงานห้องสมุด
Table of Contents

Create a Library System Database
Books Acquisition
Creating a Table and Relationship
Books Acquisition
Books Copyright
Books Accession
Subject

Creating a Form
Master/Parent Form
Detail/Child Form
Library Members
Creating a Table
Members
Member Type
Course
Creating a Form
Borrowing of Books
Creating a Table
Creating a Form
Creating Queries
Returning of Books
Creating a Table
Creating a Form
Creating Queries

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า