Navbar

Search

JuniorWatch

ฟรีแวร์ดาวโหลด JuniorWatch ฟรีแวร์สำหรับผู้ปกครองหรือพ่อแม่ที่ต้องการฟรีโปรแกรมติดตั้งใช้งานบนคอมพิวเตอร์เพื่อป้องกันการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ในทางที่ผิดๆ ของบุตรหลานของท่าน เพือความปลอดภัยของท่านและบุตรหลานของท่านจากเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม ลามก อนาจาร หรือเนื้อหารุ่นแรงเกินไป เป็นต้น หลังจากดาวโหลดและลงทะเบียนการใช้งานโปรแกรม ผู้ใช้งานจะสามารถทราบข้อมูลการใช้งานอินเตอร์เน็ตของบุตรหลานผ่านแม่ข่ายระบบ แบบรายงานจากเครื่องใดๆ ก็ได้ เพื่อความสะดวก หากพบว่าเป็นเว็บไซต์ที่เสี่ยงต่อการละเมิดหรือล่อลวง เราสามารถตรวจสอบและแก้ไขได้ก่อนนั้นเอง เหมาะสำหรับผู้ปกครอง หรือพ่อแม่ที่ต้องการโปรแกรมในการป้องกันหรือปกป้องลูกหลานจากภัยอินเตอร์เน็ต
ดาวโหลด JuniorWatch
ขนาดไฟล์
รองรับ
Version: 2.2.0.2429
File size: 1.51MB
Date added: November 02, 2011
Price: Free
Operating system: Windows XP/Vista/7

JuniorWatch you may have the peace of mind. You will sure your kids are safe. After you sign up the service, and install the client software on your juniors computer, the client software will consistently report locations, screen and webcam shots, and even key strokes from the computer. You can access the reports from any computer. With all the information you will be able to know what your kids is doing and thinking. If something is not right, you will be able to prevent it from getting worse.
What's new in this version: Version 2.2.0.2429 added FamilyShield feature, which blocks porn sites, Phishing sites and malware websites. recently added features:
FamilyShield (porn block)
browser history logging which supports Firefox, Chrome and IE.
Keylogger
screen captures
geo-location tracking

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น