การแสดงข้อมูล MS Access บนกูเกิล Earth

การสร้างแอพพลิเคชั่นฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ ในรูปแบบของภูมิสารสนเทศ ในเชิงของการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของ DB ฐานข้อมูล MS ACCESS จากนั้น ทำการแปลงหรือ export ออกเป็นรูปแบบของไฟล์ XML,KML ซึ่งเป็นรูปแบบของไฟล์ที่สามารถเปิดด้วยโปรแกรม Google Earth และ Google Map ทำให้การจัดเก็บและการแสดงข้อมูลสะดวกและรวดเร็ว
ในบทตัวอย่างนี้ เป้นเอกสารที่ทางผู้พัฒนาโครงการได้ทดลองศึกษาระบบ พื้นที่ในแถบประเทศแอฟริกา เกี่ยวกับปัญหา HIV เพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงแผนที่สารสนเทศ
คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้งานหรือนักศึกษาที่สนใจโครงงานในลักษณะเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน สามารถดาวโหลดมาอ่านและใช้เป็นแนวทางได้
ดาวโหลด Create Google Earth Applications
ข้อมูลเพิ่มเติมเนื้อหา เป็นภาษาอังกฤษ ต้องมีความรู้ด้าน Access และ การใช้งานโปรแกรม Google Earth
Google Earth and Google Maps have provided researchers and laypeople with ways to map any set of data quickly and easily.  This tutorial covers the following topics:  1) The benefits of displaying data using Google Earth/Google Maps; 2) KML and the creation of placemarks in Google Earth/Google Maps (GE/GM); 2) Using an Access database to create many placemarks simultaneously; 3) Creating different styles of placemarks based on the value of an attribute.
INTRODUCTION:  THE BENEFITS OF DISPLAYING DATA USING GOOGLE EARTH/GOOGLE MAPS
Recent developments have made possible the creation of ‘mashups’ (web applications which include functions borrowed from other web-based programs.)  Google Earth and Google Maps make it especially easy to use their sophisticated functions in simple applications you can create from your own data.[1]  With the creation of KML, or Keyhole Markup Language, named after Keyhole, Inc., a software company founded in 2001 and taken over by Google, it is now possible for developers to easily make placemarks, polygons, paths, and other objects to be shown on Google Earth/Maps. 
The display of information directly on representations of satellite maps (through GE/GM) conveys a number of distinct benefits:  1) It allows the viewer to understand the data more fully, because it is tied to geographic locations in the viewer’s mind; 2) It can enable the viewer to use the data more easily.  For example, if the viewer sees a placemark indicating a location of a building, he/she can more easily figure out where that building actually is, and get there more easily.  3) It gives the viewer a more comprehensive view about how the data presented relate to each other.  For example, the viewer looking for a placemark that indicates an organizational presence (say for a hobby club) in one area can easily see that there are numerous other places nearby.  4) And, it can aid in decision support, due to the properties discussed above. 
Additionally, the placemark offers viewers a way to selectively and quickly view information they need.  For example, in the case of an organization, they can easily access such facts as address, contact email, website, etc.  Such information can be accessed by clicking on the placemark or may be identifiable by differentiating the placemarks by some property such as color or shape.
While placemarks may be created individually, it is often useful to create many placemarks at a time, if a database with the appropriate information is available, even if the information does not already contain location information.  Users can subsequently add the location information using Google Earth/Map’s user interface.  This paper will serve as a tutorial that explains how to use KML, XML, and XSL with an Access database to create many placemarks simultaneously.  We begin by discussing KML.


ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال