การเขียน code ลบข้อมูลซ้ำตาราง Googlesheet

 การคัดลอกข้อมูลหรือการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ตารางเป็นจำนวนมาก หากขาดการควบคุมและการออกแบบที่ดีแล้ว จะส่งผลให้เกิดค่าว่าง หรือค่าซ้ำได้

บทความนี้เราจะมาดูตังอย่างการตรวจสอบค่าซ้ำ Google sheet และการ Remove ออกไป

ตัวอย่างในตาราง Google sheet 

เรามีการคัดลอกค่าซ้ำมา 

Code ที่ใช้งานเป็น code ภาษา JS 

อ้างถึง ตาราง google sheet 

อ้างถึง ขอบเขตข้อมูลในตาราง 

var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSheet();
var data = sheet.getDataRange().getValues();
หลักภาษาคือ JavaScript 2-dimensional array 
วิธีการทำงานจะทำงานแบบวงรอบ loop สองลูป ด้วยกัน 
คำสั่ง code ที่คัดลอกมา จะวิ่งไปดูตารางและ ขอบเขตข้อมูลทั้งหมด 
กรณีให้ค่าซ้ำเป็นคอลัมน์เดียว ต้องแก้ไข code นิดหน่อย ดังนี้ ครับ 

code เดิม 

if(row.join() == newData[j].join()){
  duplicate
= true;
}

แก้เป็น :

if(row[0] == newData[j][0] && row[1] == newData[j][1]){
  duplicate
= true;
}

อ้างอิง : https://developers.google.com/apps-script/articles/removing_duplicates

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า