การสร้างภาพ QR CODE ด้วย Ms Excel

 สำหรับท่านที่ต้องการวิธีทำ รหัส QR CODE ง่ายๆ ขึ้นมาใช้งานด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเสียเงิน ซึ่งเอาตรงๆ แอดมินก็บอกได้ว่า มีหลายวิธี ง่าย ยาก ถูกแพง แต่ที่นำมาฝากกันในวันนี้ ฟรี ครับฟรี 

ไม่จำเป็นต้องเขียนภาษาคอมพิวเตอร์เป็นก้ได้ แค่ประยุกต์เป็น copy and paste หรือ คัดลอก และวาง เป็น เท่านั้น 

ขั้นตอนแรก เปิดโปรแกรมตารางคำนวณ Ms Excel ขึ้นมา 

ตั้งชื่อคอลัมน์ A B C D ตามลำดับ คือ รหัสสินค้า ชื่อสินค้า URL LINK และ รูปภาพ 

จากนั้น ลองป้อนข้อมูลตัวอย่าง สำหรับจำลองการทำงาน สัก 3-4 ตัวอย่างข้อมูล 


การสร้างลิงค์ในการ Gen Qr code ในคอลัมน์ C จะอ้างอิงไปที่บริการออนไลน์ของ google chart โดย สามารถพิมพ์เข้าไปเอง หรือจะคัดลอก จาก ข้อความด้านล่างใส่เข้าไปเลยก็ได้ 

="https://chart.googleapis.com/chart?chl=" & A2 & " &chs=150x150&cht=qr"


ขั้นการแสดงภาพ url ให้เป็นภาพ qr code จริงๆ โดยใช้โค้ดภาษา VBA

ในคอลัมน์ D รูปภาพ กดแป้น Alt+F11 

คัดลอกโค้ดด้านล่างนี้ 

"Sub URLPictureInsert()

Dim Pshp As Shape

Dim xRg As Range

Dim xCol As Long

On Error Resume Next

Application.ScreenUpdating = False

Set Rng = ActiveSheet.Range("C2:C5")

For Each cell In Rng

filenam = cell

ActiveSheet.Pictures.Insert(filenam).Select

Set Pshp = Selection.ShapeRange.Item(1)

If Pshp Is Nothing Then GoTo lab

xCol = cell.Column + 1

Set xRg = Cells(cell.Row, xCol)

With Pshp

.LockAspectRatio = msoFalse

If .Width > xRg.Width Then .Width = xRg.Width * 2 / 3

If .Height > xRg.Height Then .Height = xRg.Height * 2 / 3

.Top = xRg.Top + (xRg.Height - .Height) / 2

.Left = xRg.Left + (xRg.Width - .Width) / 2

End With

lab:

Set Pshp = Nothing

Range("C2").Select

Next

Application.ScreenUpdating = True

End Sub

"

วางลงในหน้าต่างการเขียนโค้ด 

กด Save 

และกด ปุ่ม F5 เพื่อรันการทำงาน 

กลับมาดูหน้าจอตาราง ms Excel ถ้าทุกอย่างถูกต้อง จะได้ภาพรหัส qrcode สำหรับนำไปพริน แปะ สินค้า หรือแปะ วัสดุที่ต้องการ Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า