NetSpot for Mac

NetSpot เป็นโปรแกรมที่ง่ายและเข้าถึงระบบเครือข่ายแบบไร้สายหรือ wireles เป็นการสำรวจการติดตั้งสำหรับแมคคอมพิวเตอร์ โดยจะเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล Wi-fi ที่สามารถใช้งานได้ในพื้นที่ของคุณ

โดยโปรแกรมจะทำให้เราสามารถมองเห็นภาพของระบบเครือข่ายแบบไร้สาย ในรูปแบบของแผนผัง แผนที่ ที่จะทำให้เราสามารถมองเห็นจุดอับสัญาณ ทำให้การกำหนดในการวางอุปกรณ์พวก Access point ของเครือข่ายทำได้ง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพสูง และเป็นการใช้งานอุปกรณ์อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย

โปรแกรมออกแบบมาสำหรับผู้วางระบบใช้ในการวิเคราะห์จุดติดตั้งอุปกรณ์รับส่งสัญญาณที่เหมาะสม ด้วยการใช้งานที่ง่าย ๆ ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้งเท่านั้นเอง เราสามารถโหลดภาพพื้นที่ของเราเอง ระบุจุดที่ตั้งของเราเองบนแผนที่นั้น จากนั้นโปรแกรมจะทำการประมวลผลข้อมูลรอบๆ ให้เราทันที โดยจะรวบรวมข้อมูลจุด พื้นที่ ที่อับสัญญาณ สัญญาณรบกวน และจุดที่ดีที่สุดเป็นต้น


ดังนั้นเราจึงสามารถใช้โปรแกรมนี้ช่วยงานในการออกแบบและวางแผนการติดตั้งอุปกรณ์สัญญาณไวร์เลส ในสำนักงานหรือบ้านของคุณได้ โดยจะแสดงพื้นที่ จุด ตำแหน่งที่ดีที่สุดในการติดตั้งอุปกรณ์ของเราให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนั้นเอง

NetSpot is a simple and accessible wireless survey tool for Mac users, which allows collecting, visualizing and analyzing Wi-Fi data using any MacBook.

NetSpot can visualize your wireless network by building a visual Wi-Fi map. It will let you see dead zones without coverage and place hotspots (Access Points) correctly. Using the visualized map of collected wireless data you will also see channels' load and will be able to decide how to optimize your Wi-Fi site better.

NetSpot is a powerful analyzer of Wi-Fi coverage. Just in a couple of clicks you can load your area map, point your location on the map and NetSpot starts collecting Wi-Fi data around you. It will gather all the needed information for radio signal leakages analyzing, noise sources discovering, access points effective location, etc.

You can also use NetSpot as a powerful wireless network planning tool. Load a map, collect wireless site survey data, build a heatmap of your network and you are ready to build the optimal configuration of a new Wi-Fi network and wise radio channels usage with minimal signal to noise ratio.

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า