myWIFIzone Internet Access Blocker 5.0

myWIFIzone Internet Access Blocker 5.0 ฟรีแวร์ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งาน Wi-Fi อินเตอร์เน็ตของเราโดยไม่ได้รับอนุญาต เหมาะสำหรับบุคคลหรือองค์ที่ต้องการฟรีแวร์สำหรับการป้องกันการใช้งานอินเตอร์เน็ตของท่านหรือองค์กรผ่านระบบ Wireless โดยโปรแกรมรองรับการป้องกันการใช้งานแบบเรียวทาม และสนับสนุนเครือข่ายแบบ non-monitor และการเข้ารหัสผ่านแบบ WEP/WPA สนใจสามารถโหลดไปใช้งานได้ฟรีครับ
ดาวโหลด myWIFIzone Internet Access Blocker 5.0
ขนาดไฟล์ 956K
รองรับ Windows 2000/XP
myWIFIzone is an Internet Access Blocker that stops freeloaders from surfing the web from your WIFI network. Features include real-time intruder alerts and event logging. Supports non-monitor mode network cards and WEP/WPA-enabled networks.

Version 4 may include unspecified updates, enhancements, or bug fixes.

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า