จัดการห้องสมุดด้วย Access Templates Library Book Database

ฟรีแวร์ระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ Ms Access ที่ง่ายต่อการติดตั้งและการใช้งาน สามารถแก้ไข ปรับแต่ง ค่าการใช้งานให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานหรือองค์กรได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติเด่น

  • การบันทึกข้อมูลหนังสือ เข้าสู่ระบบฐานข้อมูล เช่น รหัสหนังสือ ชือเรื่อง ผู้แต่ง สำนักพิมพ์ 
  • การบันทึกข้อมูลสมาชิก พร้อมรายละเอียด เช่น รหัสสมาชิก ชื่อ สกุล สถานภาพ 
  • การบันทึกข้อมูลการให้ยืมหนังสือ พร้อมรายละเอียด เช่น คนยืม วันที่ยืม วันส่งคืน สถานภาพหนังสือ 
  • บันทึกข้อมูลการส่งคืนหนังสือ พร้อมรายละเอียด เช่น ชื่อหนังสือ รหัสหนังสือ วันที่ส่งคืน เป็นต้น


ลิงค์ดาวโหลด Access Template Library Database 
เป็นไฟล์ฐานข้อมูล Access ที่ง่ายและฟรีต่อการใช้งาน รองรับการ Edit แก้ไข ตามต้องการของผู้ใช้งาน
องค์กร จะมีคอมพิวเตอร์ระบบ Access ใช้งานบนเครื่องอยู่แล้ว


Microsoft access book library template database from Access-Templates.Com has these features:

1. Add Book with the following details: a. Book ID b. Book Title c. Book Subject d. Book Publisher e. Book Status f. Author

2. Member Registration with the following details: a. Member ID b. First Name c. Last Name d. Member Status

3. New Borrow with the following details: a. Book Name b. Borrow Data c. Return Date d. Member Related with this Book e. Status (Borrowed/Returned)

4. Return Book with the following details: a. Book Name b. Book ID c. Return Date d. Days of Late Return Check e. Fine (if any, in $)

5. Book Borrow Report (Printable)Menu:

1. Add Book with the following details:
a. Book ID
b. Book Title
c. Book Subject
d. Book Publisher
e. Book Status
f. Author

2. Member Registration with the following details:
a. Member ID
b. First Name
c. Last Name
d. Member Status

3. New Borrow with the following details:
a. Book Name
b. Borrow Data
c. Return Date
d. Member Related with this Book
e. Status (Borrowed/Returned)

4. Return Book with the following details:
a. Book Name
b. Book ID
c. Return Date
d. Days of Late Return Check
e. Fine (if any, in $)

5. Book Borrow Report (Printable)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น