7 ขั้นตอนการออกแบบโลโก้บริษัท

นอกจากการเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่ประสพความสำเร็จในการค้าขายและการลงทุน เช่น ไนกี้ Nike, เป๊ปซี่ Pepsi ,แอพเปิล Apple แล้ว ต่างก็มีสิ่งที่เหมือนกันอยู่ในความสำเร็จ ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่สามารถจดจำและรู้จักสัญลักษณ์ โลโก้ ของแบรนด์ สินค้า เหล่านี้เป็นอย่างดี 
โลโก้ที่ประสพความสำเร็จจะดูง่ายและสื่อความหมายของบริษัท แต่การทำโลโก้ให้ประสพความสำเร็จมีชื่อเสียงเป็นที่รู้และจดจำนี้ก็เป็นงานที่ไม่ง่ายเช่นกัน การออกแบบโดยจิตกรหรือนักออกแบบของบริษัท ที่ต้องรับผิดชอบการออกแบบและผลิตโลโก้ของหน่วยงาน เพื่อให้เป็นตัวแทนหน่วยงาน หรือองค์กรที่มีประสิทธิภาพ และประสพความสำเร็จ ต้องอาสัย ความคิด การจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจน การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วย ในการออกแบบ ซึ่งจะมีขั้นตอนแตกต่างกันออกไปของแต่ละบริษัท แต่มีจุดหมายเดียวกัน คือการสร้างแบรนด์หรือสัญญลักษณ์โลโก้ของตนเอง ให้เป็นที่รู้จักและประสพความสำเร็จในอนาคตของการค้าขาย และการลงทุน 
ขั้นตอนแรกของการออกแบบโลโก้ คือการประชุมหารือกันระหว่างส่วนที่เกี่ยวข้องกับทีมออกแบบ ประเด็นที่สำคัญ ได้แก่ เป้าหมายและการมองภาพอนาคต จากนั้นจะเข้าสู่การศึกษาวิจัยและสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม และตามมาด้วยการสร้างตัวแบบในขั้นต้นหรือ Drafts Design ก่อนที่จะมีการปรับปรุงและสร้างความโดดเด่นและเอกลักษณ์ ดังนั้นการออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จึงเป็นเพียงองค์ประกอบของการออกแบบโลโก้เท่านั้น 
การศึกษาและสืบค้นข้อมูลเป็นขั้นตอนที่ใช้เวลามาก แม้ว่าความง่ายและงานที่มีขนาดเล็กในการออกแบบโลโก้ แต่เอาเข้าจริงๆ กลับต้องใช้เวลาและความพยายามในการดำเนินการไม่น้อยเลย 
การออกแบบเริ่มต้นโดยการลงนามในสัญญาการออกแบบระหว่างผู้รับออกแบบกับผู้ว่าจ้าง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นทีหลังได้ 

ขั้นที่  1: กำหนดกรอบการทำงานร่วมกัน

เป็นการหารือในภาพร่วมการทำงารร่วมกันระหว่างนักออกแบบกับผู้ว่าจ้าง รายละเอียดสำคัญของการหารือคือ วัตถุประสงค์การใช้งาน ขนาด และจำนวน รวมทั้งนักออกแบบต้องศึกษากลุ่มเป้าหมายของลูกค้าด้วย รวมทั้งดูว่าลูกค้ามีโลโก้เก่าอยู่แล้วหรือไม่ ซึ่งต้องการสร้างใหม่หรือผสมผสานเป็นต้น 

ขั้นตอน 2: หาข้อมูล

หลังจากรวบรวมข้อมูลจากขั้นต้นแล้ว ต้องมีการทำวิจัยและสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมอย่างละเอียดในส่วนที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือจากการพูดคุยและสอบถามโดยตรงจากลูกค้าแล้ว ทีมออกแบบก็ต้องสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลูกค้า ธุรกิจและผลการดำเนินงานของลูกค้า คู่แข่งขันทางการตลาด รวมทั้งการสืนค้นค่านิยมในปัจจุบัน ล้วนมีความสำคัญและส่งผลต่อการตัดสินใจออกแบบและธีมงานการออกแบบทั้งสิ้น 

ขั้นตอน 3: ระดมความคิดและกำหนดกรอบให้ชัดเจน 

แม้ว่าการออกแบบจะแตกต่างกันออกไป แต่การระบุถึงจุดสำคัญที่สุดของบริษัท และสินค้า หรือบริการ เป็นส่วนที่จำเป็นและต้องถือปฏิบัติ เพื่อให้เห็นภาพของบริษัท  หลังจากนั้นการแปลงข้อมูลข้อความ เป็นภาพและแผนผัง และรูปร่าง และได้เวลาของการตกผลึกความคิด และวาดออกมาในกระดาษ เพื่อเชื่อมโยงกรอบแนวคิด สำคัญ ให้ชัดเจน ซึ่งทีมงานออกแบบต้องมีเวลาพอ และตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลจากทุกทิศทาง 

ขั้นที่  4: ผลิตร่างหรือต้นฉบับ

หลังจากกำหนดแผนผังความคิดในแบบร่าง และมีความชัดเจน ครบของข้อมูลที่สำคัญที่เกี่ยวข้องเสร็จแล้ว ก็ถึงเวลาออกแบบร่างโลโก้ตามขั้นตอน ในขั้นตอนนี้ อาจจะเกี่ยวข้องกับการออกแบบด้วยสถาปนิก หรือนักออกแบบด้วยโปรแกรมออกแบบคอมพิวเตอร์ เช่น Adobe Photoshop ,Adobe illustrator หรือโปรแกรมออกแบบอื่นๆ 
บางอันก็จะเป็นข้อความ หรือรูปภาพ เพียงอย่างเดียว หรือผสมกันทั้งสองแบบ และการเลือกอักษร Fonts ที่ตรงความต้องการให้มากที่สุด ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่มีความสำคัญ ต่องาน


ขั้นที่  5: พักก่อน 


ขั้นนี้นักออกแบบจะปล่อยวาง และเลิกทำงานนี้สักระยะ เพื่อทำใจ ไปทำงานอื่นๆ เที่ยวดูหนัง ฟังเพลง ผ่อนคลายอริยาบท สักระยะหนึ่ง สักอาทิตย์ ก็จะกลับมาดูผลงานที่ทีมงานได้ออกแบบไว้ จะทำให้เกิดไอเดีย แนวคิดในกาแก้ไขหรือประบปรุง ความโดดเด่นของโลดก้อีกครั้งหนึ่ง รวมทั้งการนำเสนอในกลุ่มที่เป็นกลาง เพื่อหาคอมเม้นต์และข้อเสนอแนะ และต้องได้ตัวแบบที่จะนำเสนอลูกค้า 

ขั้นที่ 6: การนำเสนอผลงานให้ลูกค้า 


การนำเสนอผลงานการออกแบบ ให้ลูกค้ารับชม อาจจะนำไปให้ดูสัก 4-5 แบบที่โดดเด่น และต้องกับความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด หากมีการปรับแก้ไขก็ต้องนำกลับมาปรับปรุงและแก้ไขตามที่ลูกค้าให้ข้อคิดเห็น เมื่อเรียบร้อยแล้ว ก็นำกลับไปเสนออีกครั้ง 

ขั้น 7: ส่งมอบงาน 


Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า