การกำหนดคีย์หลัก ฐานข้อมูล Access

การสร้างฐานข้อมูลด้วย Access จะง่ายและรวดเร็ว โดยที่เราไม่จำเป็นต้องเป็นโปรแกรมเมอร์ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค เพราะว่า Access  เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาแบบสำเร็จรูป ผู้ใช้งานเพียงเลือกแบบ และคุณลักษณะของฐานข้อมูล มาใช้งาน โดย Access จะเขียน Code รหัสภาษาโปรแกรม ให้เราเอง
การสร้างฐานข้อมูล
1 เปิดโปร Access เปิดไฟล์ > ใหม่
2 เลือกข้อมูลเปล่า หรือแบบเทมเพลต
3 ตั้งชื่อ ตามต้องการ save

นำเข้าข้อมูลจากไฟล์ Excel

ต้องมีข้อมูลและชื่อหัวของคอลัมน์ ที่พอดี
เลือกนำเข้าข้อมูล Excel
ฺBrowse เข้าไปเลือกชื่อไฟล์ Excel ในเครื่อง
เลือกว่าคอลัมน์ส่วนหัวมีชื่อ
ทำตามคำแนะนำการนำเข้า จบจบ
การกำหนดคีย์หลัก Primary key ของตาราง
เพื่อใช้เป็นคีย์หลัก ของการเช่อมโยงความสัมพันธ์ ระหว่างตาราง เช่น ตาราง ลูกค้า กับตารางสั่งของ

บนแถบเมนูบาร์ คลิกขวา ตาราง เลือก มุมมองออกแบบ
เลือกฟิลด์ที่ต้องการกำหนดเป็น คีย์หลัก
เลือก ออกแบบ > คีย์หลักPost a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า