สร้างฐานข้อมูลพนักงานด้วย MS Access ตอนที่ 3

ตอนที่ 3  จะเกี่ยวข้องความรู้ในการสร้าง แบบฟอร์ม เพิ่มเติม สำหรับการ กรองข้อมูล  และการสืบค้นข้อมูล รวมทั้งการ สร้างรายงาน ในการพิมพ์ข้อมูล ในส่วนที่เราต้องการ
 ให้เราสร้างแบบฟอร์ม สำหรับแสดงข้อมูล ชื่อ Frm_subform
โดยเลือกเข้าข้อมูลจากตาราง personal มาใช้งาน เลือกมาจำนวน 9 เรคคอร์ท
** เอาเท่าที่จำเป็น หรือจะเอา มากกว่านี้ น้อยกว่านี้ ก็ได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของท่าน แต่ตัวอย่างจะเอามา 9 เรคคอร์ท

 1. id เลขอัตโนมัติ
 2. คำนำหน้าชื่อ นาย นางสาว
 3. ชื่อ
 4. นามสกุล
 5. เลข ปชช.
 6. โทรศัพท์มือถือ
 7. ตำแหน่ง
 8. แผนก
 9. เงินเดือน
เลือกมุมมองฟอร์มเป็นแผ่นข้อมูล Datasheet 

 สร้างแบบฟอร์มหลัก สำหรับแทรกแบบฟอร์มย่อยชื่อ Frm_mainform 
แล้ว นำแบบฟอร์มย่อย ในขั้นตอนที่ 1 มาวางใน Frm_mainform

 การสร้างกล่องคำสั่งผสม combobox ในส่วนหัวของแบบฟอร์ม Frm_mainform ในการกรองข้อมูล ตำแหน่ง และ เงินเดือน 

** ความรู้เรื่องการวางกล่องคำสั่งผสม และการเลือกแหล่งข้อมูล ในการเลือกจากตารางย่อย Position และ ตาราง Section 

การเขียนโค้ดคำสั่งควบคุม การกรองข้อมูล เพื่อให้เกิดการแสดงผลตามที่เราเลือกจากกล่องคำสั่งผสม combobox และแสดงผลข้อมูลใน Frm_subfrom ตามที่เราเลือก 

โดยใช้คุณสมบัติตัวควบคุม และการเกิดเหตุการณ์ After update หรือ หลังการปรับปรุงข้อมูล

 การสร้างรายงาน แสดงผลข้อมูล ตามหมวดหมู่ที่เราเลือก จากกล่องคำสั่งแบบผสม combobox ชื่อ Re_Position
 1. id เลขอัตโนมัติ
 2. คำนำหน้าชื่อ นาย นางสาว
 3. ชื่อ
 4. นามสกุล
 5. เลข ปชช.
 6. โทรศัพท์มือถือ
 7. ตำแหน่ง
 8. แผนก
 9. เงินเดือน
กรองข้อมูลจากกล่องคำสั่ง แล้ว เลือกพิมพ์รายงาน ที่กรองตรงกับกล่องคำสั่ง 
เรียนรู้ ขั้นตอนและวิธีการ Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า