ฐานข้อมูลการตัดเกรดนักเรียนด้วย Ms Access

การใช้โปรแกรม Ms Access ในการทำฐานข้อมูล บันทึกคะแนนของนักเรียนในห้อง และ รวมคะแนนออกมา และตัดเกรดนักเรียนออกมา พร้อมสรุปรายงาน ได้ เพื่อสะดวก รวดเร็ว และป้องกันความผิดพลาด ได้ ในระดับหนึ่ง
ผู้สนใจ สามารถศึกษา และนำไปใช้งาน หรือ นำไป ศึกษา ต่อยอดได้
ขั้นตอนแรก สร้าง Table ขึ้นมาชื่อ Student  มีข้อมูล และชนิดข้อมูล ดังนี้
ID อัตโนมัติ
P_student ชื่อนักเรียน เป็น ข้อความ
P_ID รหัสนักเรียน เป็น ตัวเลข
test1 คะแนนสอบครั้งที่ 1  เป็นตัวเลข
test2 คะแนนสอบครั้งที่ 2  เป็นตัวเลข
mid  คะแนนสอบกลางภาค  เป็นตัวเลข
assignment  คะแนนงานมอบ เป็นตัวเลข
final คะแนนสอบครั้งสุดท้าย   เป็นตัวเลข
total   คะแนนรวม เป็นตัวเลข
grade  เกรด เป็นข้อความ
result   ผลสอบ ผ่าน หรือ ตก เป็น ข้อความ

ขั้นที่ 2 สร้างแบบฟอร์ม ชื่อ Frm_student เพื่อกรอกข้อมูล เอาทุกฟิลด์ จากตารางหลัก ยกเว้น คะแนนรวม เกรด และ ผลสอบ


** เพิ่มข้อมูล ตัวอย่าง เข้าสู่ระบบฐานข้อมูล ประมาณ 5-10 คน

ขั้นการสร้างแบบสอบถามข้อมูล Query ในการคิดคะแนนรวม Total
จากเมนูสร้าง เลือก ออกแบบคิวรี่ เปิดตาราง Student ขึ้นมา และติ้ก เลือก ทุกฟิลด์ เข้ามาในคิวรี่
ในช่อง total คลิกขวา เลือกเขียน สรา้งคำสั่ง VB เป็นผลรวม ของคะแนนสอบ ครั้งที่ 1 + ครั้ง 2 + สอบกลางภาค + คะแนนงานมอบ + สอบปลายภาค

ทำต่อในช่อง การตัดเกรด
ใส่เงื่อนไข ดังนี้

For Grad
Grade: IIf([Total]>=90,"A",IIf([Total]>=80,"B",IIf([Total]>=70,"C",IIf([Total]>=60,"D",IIf([Total]>=50,"E",IIf([Total]<=49,"F"))))))


For Result
IIF([total]>=50,”Pass”,”Fail”)การออกแบบรายงาน Report
 และสอนวิธีการจัดกลุ่ม รายงาน Group และการจัดเรียงข้อมูล Sort รวมทั้งการสรุปยอด จำนวนของแต่ละกลุ่ม


โพลกไฟล์ประกอบการสอน DB Student Grade
สามารถนำไป พัฒนาต่อยอด หรือ นำไปใช้งานได้โดยอิสระ ครับ


Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า