ทำงานกับตารางข้อมูล Working with Attributes

ระบบ GIS แบ่งออกได้ 2 ส่วน คือ ส่วนหน้า และส่วนตารางข้อมูล การติวนี้ จะแสดงการนำข้อมูลจากตารางมาแสดง ในรูปแบบของภาพ ลายเส้น ชั้นข้อมูล รวมทั้งการสืบค้นข้อมูล ในการนำมาแสดง ตามรูปแบบ 


ภาพรวม 

ชุดข้อมูลของการติวนี้ จะปรกอบด้วย ข้อมูลประชากร ในโลก ใบนี้ งานคือ สอบถามข้อมูล และหา เมืองหลวง ของแต่ละประเทศในโลกนี้ ที่มีประชากร อาศัย เกิน 1 ล้านคน แล้ว บันทึกผล ข้อมูลในรูปแบบของ เซตย่อย ในไฟล์ ข้อมูล สารสนเทศ 


ทักษะอื่นๆ 

  • เลือก ภาพแสดงจากชั้นข้อมูล โดยใช้คำสั่งนิพจน์ 
  • การใช้เครื่องมือตารางข้อมูล
  • ส่งออกข้อมูลที่กำหนด ในรูปแบบของ ภาพแสดง 

เอาข้อมูลจากไหน 


ง่ายในการติว เราได้เตรียมไฟล์ประกอบการติวให้ โดยโหลดได้ตามลิงค์ด้านล่าง 


ne_10m_populated_places_simple.zip

Data Source [NATURALEARTH]

ขั้นตอนการทำงาน

เปิดโปรแกรม และนำเข้าไฟล์ ที่โหลดมา ชื่อไฟล์ คือ  ne_10m_populated_places_simple.shp

ลากวางใน หน้าต่างการทำงาน Canvas 

จะมีข้อมูล แสดง จุดเล็ก ๆ ในหน้าต่างงาน 

การเรียกดูความเชื่อมโยงข้อมูลของแต่ละจุด โดยใช้แภบเมนูบาร์ด้านบน คลิกเลือก ตัวระบุ Identify แล้ว นำเม้าส์มาคลิกที่จุดใดจุดหนึ่ง ข้อมูลเชิงตารางจะแสดงขึ้นมา 


ต่อไป เราจะมาดูการเรียงดูข้อมูลเชิงตาราง คลิกที่ปุ่ม 
Open Attribute บนเมนูบาร์ 


คนที่ทำงานกับฐานข้อมูล ก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นของข้อมูลในตารง เช่น ชนิดข้อมูล การ sort ข้อมูล การคิวรีข้อมูล 

ในนี้ให้ลองมองหาคอลัมน์ pop_max ซึ่งเก็บข้อมูลจำนวนประชากร 

ลองเรียง จากน้อยไปหามาก หรือ จากมากไปหาน้อย ได้ 


ฝึกเขียนนิพจน์ง่ายๆ ในการดึงข้อมูลจากตารางมาแสดงตามเงื่อนไขที่กำหนด ได้ดังนี้ 

"pop_max>1000000"

"pop_max" > 1000000
ข้อมูลตามคิวรี ครับ จุดสีเหลือง จำนวน 500 เมือง ที่มีประชาการ เกิน 1 ล้านคน 


ฝึกเพิ่มคำสั่งกรองข้อมูลคิวรี่ โดยให้เป็นเมืองหลวง ซึ่งมีประชาการ เกิน 1 ล้านคน 

คอลัมน์เมืองหลวงชื่อ adm0cap 
"pop_max" > 1000000 and "adm0cap" = 1

เลือก ข้อมูล Name String 
จะได้ Layer หรือ ชั้นข้อมูล ที่กรอง อีก 1 ชั้น ลอง ปิด ชั้นข้อมูลเดิม ออก จะเห็น ชั้นข้อมูล ตามที่เรา กรอง ไหม


Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า