ทำความรู้จักกับระบบการบริหารและจัดการข้อมูล DBMS

ระบบการบริหารและจัดการข้อมูล  DBMS เป็นระบบที่มีความสำคัญอย่างมากต่อการทำงาน และทำธุรกิจที่ประสพผลสำเร็จต่างก็จะต้องมีองค์ประกอบของการบริหารและจัดการข้อมูลทีดี และมีประสิทธิภาพเสมอๆ นั้นเอง ซึ่งต้องขับเคลื่อนและแก้ไขปรับปรุงไปตามเวลา และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
หากหน่วยงาน หรือองค์กร ทั้งรัฐหรือเอกชน ขาดระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่ดีแล้ว ก็จะประสบปัญหาและยุ่งยากในการดำเนินการ จนขาดทุน หรือยุบองค์กร ไปในที่สุด

ความหมายของ ระบบการบริหารและจัดการข้อมูล  DBMS หมายถึง กระบวนการ และเครื่องมือ สำหรับการบริหารและจัดการข้อมูล
ฐานข้อมูล Database หมายถึงที่เก็บและรวบรวมข้อมูล ซึ่งชนิดของข้อมูลที่เก็บอยู่ในฐานข้อมูลจะมีการแบ่งตามชนิดตามรูปแบบของข้อมูลที่จัดเก็บ เช่น ข้อความ ตัวเลข รูปภาพ เป็นต้น
โครงสร้างระบบฐานข้อมูล Database Structure ประกอบไปด้วย ตาราง ฟิลด์ และความสัมพันธ์ของตารางข้อมูล
ระบบการบริหารและจัดการข้อมูล  DBMS จะมีองค์ประกอบมากกว่าตารางข้อมูล ได้แก่ แบบฟอร์ม แบบสอบถามข้อมูล และรายงาน
แบบฟอร์ม Form คือส่วนที่ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ใช้งาน สำหรับการป้อนหรือบันทึกข้อมูลเข้าสู่ตารางข้อมูล
แบบสอบถามหรือ Query คือส่วนที่ค้นหาและแสดงผลข้อมูลตามที่เราระบุหรือต้องการ
รายงานหรือ Report คือสรุปผลข้อมูลในรูปแบบที่ต้องการจะพิมพ์ออกมาเพื่อตรวจสอบหรือยืนยัน หรือเป็นหลักฐาน นำไปประกอบการทำธุรกิจ ธุรกรรม ต่อไป

สรุป โครงสร้าง ระบบการบริหารและจัดการข้อมูล  DBMS จะมีองค์ประกอบหลัก 4 ส่วนด้วยกันคือ

  • ตารางหรือ Tabel
  • แบบฟอร์ม Form
  • แบบสอมถามข้อมูล Query
  • รายงาน Report 
Post a Comment