Navbar

Search

หลักการพิมพ์งานที่ประหยัด

เวลาที่เราสั่งพิมพ์งานจากคอมพิวเตอร์ เพื่อความประหยัดและหัดให้เป็นนิสัยที่ดีเราควรจะพิจารณาให้รอบคอบก่อนการสั่งพิมพ์งานทุกครั้ง เพราะว่าเราอาจจะสิ้นเปลืองหมึกพิมพ์และกระดาษโดยไม่จำเป็นก็ได้ ทางทีดีเราควรจะทำตามคำแนะนำการพิมพ์งานง่ายๆ ต่อไปนี้
1 เราควรจะมีการตรวจทานงาน เช่น คำถูกผิด อาจจะใช้ตัวช่วยสะกดในคอมพิวเตอร์ช่วยตรวจทานเพื่อความรวดเร็ว หรือจะอ่านเองก็ทำได้ ตัวสะกด วรรค ตอน ต่างๆ หากพบข้อบกพร่องให้แก้ไขให้เรียบร้อย จึงสั่งพิมพ์ต่อไป
2 การสั่งพิมพ์งาน ควรสั่งจากเมนุไฟล์ และพิมพ์ เพื่อที่จะสามารถเลือกได้ว่าจะพิมพ์งานกี่แผ่น พิมพ์หน้าปัจจุบัน พิมพ์ทั้งหมด หรือ พิมพ์เฉพาะหน้าที่ต้องการเป็นต้น
3 หากต้องการพิมพ์ออกมาเป็นคู่ร่าง หรือสำเนาเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ควรจะใช้กระดาษเก่าอีกด้านที่ยังว่าง และเลือกตัวเลือกการพิมพ์เป็น การร่าง หรือพิมพ์ Draff นั้นเอง ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและหมึกพิมพ์ได้พอสมควร
4 ประหยัดกระดาษที่เสียหรือพิมพ์มาแล้วไม่ถูกต้อง อีกด้านยังสามารถใช้เป็นกระดาษคู่ร่าง สำเนา หรือร่างหนังสือเป็นต้น
ง่ายๆ เพียงเท่านี้ หากเราทำเป็นกิจวัตร หรือนิสัยที่ดี ก็จะช่วยให้เราสามารถประหยัดเวลา และงบประมาณได้ทางตรง ทางอ้อมก็ช่วยลดการใช้กระดาษและทรัพยากรต่างๆ ลง ช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น