Easy File Locker

Easy File Locker is an easy-to-use security software product that can protect your private files and folders. With its great protection, users will not be able to open, read, modify, delete, move, copy the locked files/folders, or even not be able to see it. The hidden files/folders will be totally invisible to all users and to any program. Easy File Locker will keep protecting the files/folders even under Windows Safe Mode. It is designed for protecting files/folders on your local computer. It doesn't change the protected files and folders, it will not slow down the system speeds and it will never have the chance to destroy your data.

Easy File Locker เป็นฟรีแวร์ด้านรักษาความปลอดภัยที่ง่ายต่อการติดตั้งและใช้งาน ที่เราสามารถใช้งานป้องกันไฟล์และแฟ้ม เพื่อป้องกันคนอ่านที่ไม่มีสิทธิเข้าถึง มาอ่านมาเปิด แก้ไขหรือลบข้อมูลของเรา หรือแม้กระทั่งการซ่อนไฟล์ไม่ให้มองเห็น เป็นต้น เรียกว่าไฟล์ที่ซ่อน จะไม่มีทางหาเจอเลย นอกจากเราเองเท่านั้น
สนใจดาวโหลด Easy File Locker
ขนาดไฟล์
รองรับ
Version: 1.3
File size: 301.91K
Date added: December 09, 2011
Price: Free
Operating system: Windows 2000/XP/Vista/7


การติดตั้งและใช้งาน
1 หลังดาวโหลด คลิก Next ในหน้าต่างต้อนรับการติดตั้งโปรแกรม
2 คลิกยอมรับเงื่อนไขการใช้งานโปรแกรม
3 คลิก Next ในการเลือกโฟลเดอร์ติดตั้ง
4 คลิก Install เพื่อเริ่มติดตั้งโปรแกรม
5 คลิก Finish เพื่อจบการติดตั้งและเปิดโปรแกรมขึ้นมาตามภาพ
การใช้งานพื้นฐาน

1 คลิกที่ปุ่ม ไอคอน + เพื่อนำเข้าไฟล์ หรือแฟ้มที่ต้องการป้องกัน
2 หน้าต่างแสดงขึ้นมา คลิกที่ปุ่ม ... เพื่อเข้าไปนำเข้าไฟลืหรือแฟ้ม
3 กำหนดค่าการป้องกัน เช่น การเข้าถึง การแก้ไข การมองเห็น เป็นต้น
4 พร้อมแล้ว คลิก ตกลง

5 การกำหนดรหัสผ่านการเข้าใช้งานโปรแกรม ไปที่ system เลือก set password
6 ใส่รหัสผ่านการใช้งานตามที่เราต้องการ

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า