เกี่ยวกับ ipadairkm

บล็อกนี้ถูกสร้างขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่และแบ่งปัน ความรู้และประสบการณ์ในการใช้งาน Apple ipad Air2 ให้กับผู้ใช้งาน Apple ipad Air2   และผู้ที่ที่มีความสนใจโดยทั่วไป ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในรูปแบบของการบริหารและจัดการองค์ความรู้หรือ KM (Knowledge Management)  เพื่อให้สามารถใช้งาน Apple ipad Air2 ได้อย่างถูกต้องและเต็มประสิทธิภาพและความสามารถของตัวเครื่องให้มากที่สุด ตั้งแต่ คุณลักษณะทางเทคนิค ปัจจัยประกอบการตกลงใจเลือกซื้อ Apple ipad Air2 การเริ่มต้นใช้งาน ตลอดจนขั้นตอน แนวทาง การใช้งาน การแก้ไขปัญหา ทิปและเทคนิคการประยุกต์ใช้งาน

สำหรับเนื้อหาของบล็อก จะอาศัยการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การใช้งานจริง Apple ipad Air2 ประกอบกับการศึกษา ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมจากอินเตอร์เน็ตในบางประเด็นที่น่าสนใจ
หากจะมีคำแนะนำหรือติชม สามารถฝากข้อมูลหรือ Comment ภายใต้บล็อก Post ได้ครับ

About blog ipadairkm.blogspot.com is main focus on the Apple ipad air knowledge management (KM) ; ipad air basic using ,a guide and how to operate ,tops and tricks to use ipads air for everyonw who looking for such information.
The main contents will be written from the directly working with  ipad air as well as research some form the internet as well.

For more detail or any questions feel free to leave me a comment.

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال