10 วีธีของการประยุกต์ใช้งานภาพสื่อผสม infographics

10 วีธีของการประยุกต์ใช้งานภาพสื่อผสม infographics

1.      A recruiting tool เครื่องมือในการชักจูงและโน้มน้าว

2.      Presenting survey data นำเสนอข้อมูลจากแบบสอบถาม/การสำรวจ

3.      Simplifying a complicated concept นำเสนอแนวคิดที่ซับซ้อนให้ง่ายขึ้น

4.      Explaining how something works อธิบายการทำงานของบางสิ่ง

5.      Comparisons การเปรียบเทียบ

6.      Interesting facts ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจ

7.      When words just don’t work ใช้แทนที่คำพูด

8.      Raise awareness เพิ่มความตระหนักรู้

9.      Inform consumers แจ้งข่าวผู้บริโภค

10.  Leverage a holiday season กระตุ้นความน่าสนใจช่วงเทศกาลวันสำคัญ


 

A recruiting tool  เครื่องมือในการชักจูงและโน้มน้าว


ภาพสื่อผสม Infographics ถูกใช้งานมานานโดยนักออกแบบ ประวัติส่วนตัว เพื่อเป็นวิธีการง่ายๆ ในการได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นการเฉพาะหรือจุดประเด็นสำคัญพิเศษของอาชีพและทักษะการทำงานที่จำเป็นและสำคัญ ในรูปแบบเฉพาะของตนเอง นักออกแบบตระหนักดีว่า ภาพอินโฟกราฟฟิก สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการทำงานได้ดี
ภาพ Infographicsนี้ ถูกออกแบบมาสำหรับการชักชวนคนเข้าร่วมทำงานในโครงการพิเศษ โดยมีสรุปทักษะและความชำนาญงานที่ต้องการมากที่สุดของผู้สมัคร ขณะเดียวกันก็เป็นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เกี่ยวกับข้อมูลของบริษัทเอง


 

 

Presenting survey data นำเสนอข้อมูลจากแบบสอบถาม/การสำรวจ

Infographics เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สูงมากสำหรับการนำเสนอข้อมูลที่ได้มาจากการสำรวจหรือตอบแบบสอบถาม  สถิติและตัวเลขจำนวนมากสามารถสร้างความสับสนให้กับผู้ชมได้ ดังนั้นจึงเสียความสำคัญของข้อมูลไป เมื่อมีการนำเสนอในรูปแบบของ infographic ส่งผลให้ง่ายกว่าในการทำความเข้าใจอย่างรวดเร็วจากข้อมูล  
เป็นที่ชัดเจนว่า การออกแบบ เป็นส่งสำคัญ ต่อการทำธุรกิจ (ข้อมูลที่สนับสุนนความต้องการของ infographics) และสีน้ำเงินคือสีที่แสดงถึงความสำเร็จมากที่สุด ถ้าข้อมูลเหล่านี้ถูกนำเสนอในรูปแบบของตารางข้อมูล จะดูไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร และไม่ง่ายต่อการเข้าใจของผู้พบเห็นSimplifying a complicated concept นำเสนอแนวคิดที่ซับซ้อนให้ง่ายขึ้น

วัตถุประสงค์หลักของ  infographic คือการทำให้ง่ายขึ้น หมายถึงการการแปลงหรือนำเสนอแนวคิด หรือกระบวนการทำงานที่ยุ่งยากซับซ้อน ให้ง่ายต่อการเข้าใจ จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญและจำเป็นในการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสรุปหัวข้อหรือประเด็นสำคัญ แทนที่จะเป็นการวิเคราะห์เชิงลึก

Explaining how something works อธิบายการทำงานของบางสิ่ง

นอกเหนือจากการแปลงหัวข้อหรือแนวคิดที่ซับซ้อนให้ง่ายต่อการเข้าใจแล้ว อินโฟกราฟิก ยังใช้บ่อยๆ เพื่อแสดงถึงกลการทำงานของสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ
นักออกแบบที่เชียวชาญ สามารถสร้างภาพ อินโฟกราฟิก ที่สามารถดึงแต่ละส่วนของสิ่งประดิษฐ์ที่ซับซ้อน ให้สามารถแสดงได้ เช่นกล้องภ่ายภาพ โทรศัพท์ นาฬิกา และภาพการฟิกอธิบายคุณสมบัติหลักของอุปกรณ์เหล่านั้น  การออกแบบที่ง่ายช่วยให้การอธิบายการทำงานของแต่ละส่วนง่ายต่อการเข้าใจมากขึ้น

Comparisons การเปรียบเทียบ

เมื่อมีการแสดงข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ ภาพอินโฟการฟิก ช่วยในการจัดการความเหมือนและความแตกต่าง โดยการการสร้างการมองเห็นแบบคู่ขนาน ที่นำเสนอข้อมูลออกมา การเปรียบเทียบจะยากในการนำเสนอด้วยข้อความ บางครั้งนำไปสู่จุดที่สร้างความสับสนมากกว่าที่จะทำให้เข้าใจได้ต่อผู้ชม
การนำเสนอข้อมูลที่เหมือนกันในรูปแบบของการจัดการอย่างประณีตด้วย อินโฟกราฟิก การเปรียบเทียบจะชัดเจนกว่า ตามภาพตัวอย่างแสดงการเปรียบเทียบราคาของเหล่าฮีโร ที่เปลี่ยนแปลงตามลำดับ จากปีแรกที่ถูกสร้างขึ้นมา ในปี 2013

Interesting facts ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจ

 

มีข้อเท็จจริงที่น่าสนใจมากมาย ที่อาจจะไม่ดึงดูดความสนใจได้มากพอ เมื่อแสดงด้วยรายการข้อความธรรมดา แต่เมื่อมีการนำมามาทำเป็นอินโฟกราฟิก แล้ว ก็จะดูมีสีสันและจุดเด่นที่น่าสนใจมากขึ้น นักออกแบบสามารถแปลงข้อความให้น่าสนใจและดึงดูดผู้ชมด้วยภาพแบบอินโฟกราฟิกแนวศิลปะ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการอาบน้ำ เป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบในการนำเสนอ ทุกคนต้องอาบน้ำทุกวันโดยปกติ  ถ้าข้อเท็จจริงเหล่านี้เขียนด้วยข้อความธรรมดา ก็จะดูไม่น่าสนใจหรือมองข้าม กลับกันเมื่อแสดงด้วยภาพอินโฟกราฟิก นักออกแบบสามารถที่จะแสดงข้อเท็จจริงที่สัมพันธ์กันด้วยภาพที่สื่อความหมายและน่าสนใจจากผู้ชม
  When words just don’t work ใช้แทนที่คำพูด
การใช้ภาพแบบ infographic เพื่อแสดงหรืออธิบายด้วยภาพ ในสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายข้อความ  บางแนวคิดอาจจะหาคำพูดที่เกี่ยวข้องมาอธิบาย
ตัวอย่างภาพแสดงคำพูดของภาษาที่เราไม่คุ้นเคย ถ้าแสดงด้วยข้อความอย่างเดียวก็อาจจะไม่ค่อยสื่อความหมาย แต่เมื่อมีการเพิ่มภาพที่เกี่ยวข้องเข้ามา ก็ทำให้สื่อความหมายได้ชัดเจนขึ้น

Raise awareness เพิ่มความตระหนักรู้

มีข้อเท็จจริงที่สำคัญและน่าสนใจจำนวนมากที่ถูกละเลย หรือไม่ได้รับความสนใจ แต่จำเป็นต้องทราบและสร้างความตระหนักรู้ให้เกิดขึ้น การนำเสนอด้วยอินโฟการฟิก จะทำให้ได้รับความสนใจและน่าติดตามจากผู้ชมมากขึ้น

Inform consumers แจ้งข่าวผู้บริโภค

ผู้บริโภคชอบที่จะให้มีการแจ้งข่าวสาร หรือบอกข่าวสารสำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับการตกลงใจจ่ายเงินเพื่อซื้อสินคาหรือบริการ ที่ตรงกับงบประมาณและความต้องการของตน นักธุรกิจจะสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าของตนเองให้กับผู้บริโภคผ่านการนำเสนอข้อมูลแบบอินโฟการฟิก เพื่อให้ลูกค้าได้ชม และตกลงใจซื้อสินค้าต่อไป
เมื่อวางแผนจัดงานเลี้ยง ปัญหาที่ยากที่สุดคือการแน่ใจว่าปริมาณอาหารเพียงพอต่อความต้องการของทุกคน ภาพการฟิกด้านล่างจะแสดงปริมาณแต่ละส่วนของขนมเค้กที่ทุกคนควรจะได้รับ ซึ่งภาพนี้จะช่วยให้ลูกค้าตกลงใจได้ง่ายขึ้น ว่าจะซื้อจำนวนเท่าใด


Leverage a holiday season กระตุ้นความน่าสนใจช่วงเทศกาล

ในเทศกาลวันหยุดหรือวันสำคัญตามปฏิทิน ก็จะมีการใช้ภาพแบบอินโฟกราฟิก ในการนำเสนองานเทศกาลต่างๆ เช่นวันปีใหม่ คริสมาส ฯลฯ
ภาพ infographic ด้านล่างใช้แสดงความเป็นมาดั้งเดิม การจัดงานวันคริสมาส การจัดโต๊ะอาหารมื้อเย็น ซึ่งจะเป็นมื้อพิเศษ ในการเชิญแขกหรือเพื่อนๆ มาทานอาหารที่บ้าน จะนำเสนอด้วยแผ่นกระดาษรองกันเปื้อน  มีลวดลายภาพ การ์ตูน ขนม รายการอาหาร เครื่องดื่ม เพื่อบอกเล่าความเป็นมาที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับเทศกาล  

สรุปหลักการผลิตผลงานแบบสื่อผสม Infographics  
1.      ต้องมีการเตรียมข้อมูล ภาพ และเนื้อที่เกี่ยวข้อง รวบรวม เรียบเรียง และมีพื้นฐานความรู้ในสิ่งที่ต้องการจะทำ
2.      ต้องมีหัวคิดสร้างสรรค์ ง่ายๆ แต่มีจินตนาการ มีความเป็นศิลปะ
3.      ลงมือทำงาน ด้วยการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ หรือจะภาพภาพด้วยกระดาษดินสอ ระบายสี
4.      การนำเสนอผลงาน ผ่าน Social Media
5.      การติดตามผลงาน เพื่อแก้ไขหรือปรับปรุง 

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า