Navbar

Search

USB Disabler Pro

Pro USB Disabler เป็นแชร์แวร์ทดลองใช้งาน 30 วัน สำหรับหน่วยงานหรือองค์กร หรือบุคคล ที่ต้องการป้องกันการขโมยข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ผ่านการเสียบ USB พอร์ตไดร์ฟ โดยโปรแกรมจะ รควบคุมของเครือข่ายของคุณและป้องกันการใช้ไม่ได้รับอนุญาตจากแฟลชไดรฟ์ USB Disabler Pro ช่วยให้คุณสามารถเลือกผู้ใช้งาน และอนุญาต หรือปฏิเสธ การเข้าถึงแฟลชไดรฟ์และหน่วยความจำบนคอมพิวเตอร์ของคุณได้ เรียกได้ว่าเมื่อติดตั้งโปรแกรมนี้แล้ว เราสามารถกำหนดหรือระบุเฉพาะ USB ที่เราต้องการให้ใช้งานได้ หรือปฏิเสธไม่ให้ใช้งานได้ นั้นเอง
คุณสมบุติของโปรแกรมภาษาอังกฤษครับ
Prevent unauthorized flash drive, and memory stick access

Worried that someone will copy sensitive data to a flash drive? USB Disabler Pro can lock out flash drives without interfering with scanners, cameras, mice and keyboards.

Allow Access to individual flash drives

Do you want to allow a select number of flash drives to have access? USB Disabler can allow and deny flash drives based on their unique device ID.

Need to allow your IT Staff to use flash drives?

USB Disabler uses active directory security groups to limit access. You can easily create a group that has full access, while denying others

Download a free trial

Try it out for free. Download and install our trial

Buy it Today!

One license covers an entire company site.

ดาวโหลด USB Disabler Pro

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น