การสร้างหมวดหมู่บทความ Joomla

การสร้างเนื้อหาให้กับเว็บไซต์ สำหรับ Joomla! จะเรียกเนื้อหาที่สร้างขึ้นว่า Article หรือบทความนั่นเอง โดยปกติ ในกรณีที่มีการติดตั้ง Joomla! พร้อมตัวอย่างข้อมูลลงไปด้วย ก็จะมีบทความตัวอย่างที่ผู้พัฒนา Joomla! ได้ใส่ไว้ โปรแกรม Joomla! ก็จะเรียกข้อมูลของบทความดังกล่าวขึ้นมาแสดง


บทความที่สร้างขึ้นใน Joomla! นั้น เราควรแบ่งให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อให้เป็นระเบียบและง่ายต่อการอ้างอิง การค้นหา บทความที่จะเลือกมาใช้งาน เช่น การทำเมนู หรือการทำลิงค์กับบทความ ซึ่ง Joomla!จะมีวิธีการแบ่งหมวดหมู่การจัดการเนื้อหา Contents บนเว็บไซต์ ออกเป็น 3  ระดับด้วยกัน คือ  1. Section หรือหมวดหมู่บทความ ซึ่งก็คือการแบ่งกลุ่มของเนื้อหาเป็นกลุ่มใหญ่ๆ นั่นเอง
  2. Category หรือประเภทของบทความ เป็นการแบ่งเนื้อหาเป็นกลุ่มย่อยๆ อีกที
  3. Article หรือบทความ ซึ่งจะอยู่รวมกันใน Category

Joomla! สามารถสร้างจำนวนของหมวดหมู่และประเภทของบทความได้ไม่จำกัด จริงๆแล้วอาจจะไม่จัดหมวดหมู่ให้กับบทความก็ได้ โดยบทความนั้นจะไปอยู่ในหมวดหมู่ที่เรียกว่า Uncategoried ทำให้ไม่ต้องมี Category ในหมวดหมู่นี้
แต่แนะนำว่า ให้กำหนดหมวดหมู่บทความจะดีที่สุด

วิธีการสร้างหมวดหมู่และบทความ (Section)

1 Log in ในส่วนของผู้ดูแลระบบหรือ Admin  แล้วเลือกเมนู Content แล้วกด Section Manager
2จะเข้าสู่หน้า  Section Manager ให้คลิกปุ่ม New เพื่อสร้างหมวดหมูบทความ
3 ในช่อง Title ให้ใส่ชื่อหมวดหมู่บทความ
4 ที่ Published ให้คลิกเลือก Yes เพื่อแสดง
5 ช่อง Access Level ให้กำหนดระดับผู้ใช้งานที่สามารถเข้าถึงได้
6 คลิกปุ่ม Save เพื่อจัดเก็บข้อมูลของหมวดหมู่บทความ


การสร้างประเภทบทความ (Category)

ภายใต้หมวดหมู่บทความ จะมีการสร้างประเภทบทความดังนี้
1 Log in ในส่วนของผู้ดูแลระบบหรือ Admin  แล้วเลือกเมนู  Content; Category Manager
2 จะเข้าสู่หน้า  Category Manger .คลิกปุ่ม New เพื่อสร้างประเภทบทความใหม่
3 ในช่อง Title  ให้พิมพ์ชื่อประเภทบทความ
4 ที่ Published ให้คลิก Yes เพื่อแสดงบทความในประเภทบทความนี้ทางเว็บไซต์
5 ให้เลือกหมวดหมู่บทความที่จะจัดเก็บประเภทบทความ

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال