Navbar

Search

ทำความรู้จักกับตัวแปรหรือ Variables

ในการพัฒนาแอพด้วย Android Studio สิ่งหนึ่งที่เราต้องเข้าใจความหมายและวิธีการนำเอามาใช้งานก็คือ ตัวแปร หรือภาษาอังกฤษคือ Variables นั้นเอง
ความหมายตามความเข้าใจากการศึกษา และทดลองใช้งานตัวแปร หมายถึง ตัวเลข หรือตัวอักษร ที่เรากำหนดหรือควบคุมไม่ได้ ไม่ได้เป็นค่าคงที หรือตายตัว เช่น ปกติคนเราดื่มน้ำวันละ 5-8 แก้วต่อวัน แต่ในหน้าร้อน เราอาจจะมีความต้องการดื่มน้ำมากขึ้น เป็น 8-10 แก้ว ต่อวันเป็นต้น ค่าตัวเลข ที่เพิ่มขึ้นมาเนื่องจาก อากาศร้อน ถือเป็นตัวแปร ที่ส่งผลกระทบต่อตัวเลข หรือจำนวนค่าประมาณ ความต้องการดื่มน้ำของคนเราในแต่ละวันเป็นต้น ประมาณนี้ครับ สำหรับค่าตัวแปร

Literal Value : หมายถึงค่าคงที่และค่าตายตัว เช่น ดื่มน้ำวันละ 5 แก้ว เป็นต้น
เพื่อหลีกเลี่ยงการเขียนค่าเดิมซ้ำๆ ในการพัฒนาโปรแกรม จึงมีการอ้างอิงชื่อของตัวแปร เพื่อให้ง่ายต่อการเขียนโค้ดภาษานั้นเอง

ตัวอย่างการเขียนค่าตัวแปรในภาษา Java
ก่อนอื่นก็ต้องประกาศค่าตัวแปร หรือ Declare variables กันก่อน
เริ่มจาก

  1. ชนิดของตัวแปร
  2. ชื่อตัวแปร
  3. และค่าเริ่มต้นของตัวแปร

ยกตัอย่าง
int ชนิดของตัวแปร
variables name ชื่อตัวแปร
initial value ;
int numberOfCoffees = 2 ;
เพิ่มเติมมือใหม่
int ย่อมาจาก integer หมายถึง ข้อมูลที่เป็นตัวเลข รวมทั้ง 0 ด้วย และค่า - ด้วย

ตัวอย่าง Code
/**
* This method is called when the order button is clicked.
*/
public void submitOrder(View view) {
int numberOfCoffees = 3 ;
display(numberOfCoffees);
displayPrice(numberOfCoffees*5);
}
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น