วิธีใช้งานฟังก์ชั่นวันที่และเวลา AppSheet Date and Time Function

การสร้างแอพด้วยแอพชีท มันจะต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลของวันที่และเวลา

ฟังก์ชั่น วันที่และเวลา 
ในแอพชีพ มีอะไรบ้าง 

Current Date & Time

 • NOW() fเวลาปัจจุบัน อ้างอิงตามเวลาของอุปกรณ์ผู้ใช้งาน คอม หรือ มือถือ ก็ว่าไป
 • TODAY() วันนี้ เทียบได้กับ DATE(NOW())
 • TIMENOW() เวลาปัจจุบัน อ้างตามเวลาเครื่อง เทียบได้กะบ TIME(NOW()). TIME().
 • UTCNOW() เวลาปัจจุบัน โดยไม่มีเขตเวลา

ค่าของ NOW(), TODAY(), and TIMENOW() สะท้อนเขตเวลาเริ่มต้น ของอุปกรณ์ผู้ใช้งาน เช่น , ถ้าเขตเวลาเป็น Pacific Standard Time (PST), ค่าที่จะแสดงออกมาคือ UTC-08:00;ถ้าเขตเวลาเป็น Hong Kong, ค่าออกมาเป็น UTC+8:00.

เมื่อเครื่องผู้ใช้งาน ติดต่อกับแม่ข่าย เพื่ออ่านหรืออัพเดทเวลา อุปกรณ์จะรวมเขตเวลา กับการร้องขอเวลานั้น แม่ข่ายบริการ จะใช้เขตเวลาที่ร้องขอจากลูกข่าย ในการคำนวณค่าวันที่และเวลา เช่น การคำนวณข้อมูลด้านรักษาความปลอดภัย ซึ่งเกี่ยวข้องกับวันที่และเวลา


หน่วยเวลา

 • HOUR() ช่วงเวลา เป็นขั่วโมง
 • MINUTE() ช่วงเวลาเป็นนาที
 • SECOND() ช่วงเวลาเป็นวินาที

แต่ละ ชั่วโมง HOUR(), นาที MINUTE(), วินาที SECOND() ยอมรับค่าการใส่ค่าช่วงเวลา ไม่ใช่ ค่าเวลา (งงแปบ) การแปลงค่าเวลา Time value เป็นช่วงเวลา Duration value, ลบออกด้วย Time value. ตัวอย่างแปลงค่า วันที่และเวลาปัจจุบัน เป็น ลำดับเวลา TIMENOW() - "00:00:00".

หน่วยวันที่

Date Components

 • DAY() วันจากเดือน คุณสมบัติ Date.
 • EOMONTH() คำนวณค่าวันสุดท้ายของเดือน จำนวนของเดือน ตัวประกอบ ของเดือน จำนวนวันของเดือนที่ไม่เท่ากัน และปี อธิสุระทิน
 • MONTH() จำนวนของดือนจากวันที่ 
 • YEAR() จำนวนปีจากวัน 
 • WEEKDAY() วันจาก  Date วันอาทิตย์  1, วันเสาร์ 7.
 • WEEKNUM() จำนวนสัปดาห์จาก Date เริ่มต้นด้วยวันอาทิตย์ 
 • WORKDAY() วันทำงาน เว้นวันหยุด และเสาร์อาทิตย์ 

รูปแบบของวันที่และเวลา เป็นข้อความ 

 • TEXT() ยอมรับ  DateTime, Date, หรือ  Time และรูปแบบข้อความ และคืนค่าเป็นข้อความ 

การใช้ตัวดำเนินการทางเวลา 

For backwards compatibility, we also support the function syntax below for a set of functions that have been supported from the earliest AppSheet release.

รูปแบบที่สามารถรองรับการใช้งาน จากเวอร์ชั่นเดิม ถึงปัจจจุบัน 

 • @(_NOW)มาเป็น  NOW().
 • @(_TODAY)เป็น  TODAY().
 • @(_TIMENOW) เป็น  TIMENOW().

ตัวอย่างการคำนวณเกี่ยวกับวันที่ 

 • TODAY() + 1: บวก 1 วัน  (a Number) ต่อจากวันที่ปัจจุบัน 
 • TODAY() - 3 : ลบ 3 วัน  (a Number) ต่อจากวันที่ปัจจุบัน 
 • [StartDate] + 7 : บวก 7 วัน  (a Number) จากวันที่กำหนด  
 • TODAY() - (WEEKDAY(TODAY()) - 1)  : วันที่ต่อมาจากวันที่กำหนด อาทิตย์ คือ  
 • TODAY() - (WEEKDAY(TODAY()) - 2)  :วันต่อจากวันที่กำหนดวันจันทร์ คือ .

ตัวอย่างการคำนวณเกี่ยวกับเวลา 

 • TIMENOW() + 1 : บวกเพิ่ม 1 ชม. (a Number) to the current Time.
 • TIMENOW() + "003:03:00" : บวก 3 ชม.และ 3 นาที  (a Duration) to the current Time.
 • TIMENOW() - "003:03:00" : ลบ 3 ชม. และ 3 นาที  (a Duration) from the current Time.

 ตัวอย่างวันที่และเวลา 

 • NOW() + 1 : บวก 1 วัน  (a Number) to the current DateTime.
 • NOW() - 3 : ลบ 3 วัน (a Number) from the current DateTime.
 • [TargetDateTime] + "012:59:00" : เพิ่ม 12 ชม. และ 59 นาที  (a Duration) to a DateTime value.
 • [TargetDate] + ([TargetTime] - "00:00:00")  : สร้างค่า  DateTime value จากวันที่และเวลา  Date value and a Time value.

ตัวช่วงระยะเวลา 

 • TIMENOW() - "12:30:00" : จากเวลาปัจจุบัน ถึง 12:30 PM (a Time).
 • NOW() - "03:15:30" : เวลาปัจจุบัน และ  3:15:30 AM (a Time) on December 30, 1899 (the default Date if none is included).
 • TODAY() - "12/30/2001" : วันนี้ และ ธันวาคม 30, 2001 (a Date).
 • [EndDate] - [StartDate] : จากวันจบ และวันเริ่ม  StartDate (a Date) at midnight and EndDate (a Date) at midnight.
 • IF(([StopWhen] > [StartWhen]), ([StopWhen] - [StartWhen]), (([StopWhen] + 24) - [StartWhen])) : ช่วงเวลา StartWhen และ  StopWhen (two DateTime values). See also: IF().

ช่วงเวลาในวัน เดือน หรือปี 

 • HOUR(TODAY() - [TargetDate]) / 24 : จำนวนวัน ระหว่าง วันนี้ และวันที่อยู่ในเป้าหมาย .
 • FLOOR(((HOUR([EndDate] - [StartDate])) - (([Years] * 365.24 * 24.0) + ([Months] * 30.4 * 24.0))) / 24.0)  : จำนวนวัน ระหว่าง วันเริ่ม และวันจบ และ สมมุตคอลัมน์จำลอง ปี และเดือน จำนวนของปี และเดือน  the number of days between the start and end dates. It assumes virtual columns Years and Months contain the number of years and months, respectively, computed using the formulas above.
 • FLOOR(((HOUR([EndDate] - [StartDate])) - ([Years] * 365.25 * 24.0)) / (30.4 * 24.0)) : จำนวนเดือนระหว่าง วันเริ่มและวันจบ 
 • FLOOR((HOUR([EndDate] - [StartDate])) / (365.24 * 24.0)) : the number of years betweenจำนวนปีระหว่าง วันเริ่ม และวันจบ  See also: FLOOR().

 ต.ย.การเทียบวันที่ เวลา และวันเวลา 

 • (TODAY() - [When]) = 7: แบบYes/No ระบุว่า ใช่หรือ ไม่ใช่ ตามเงื่อนไขที่กำหนด ก่อน 7 วัน ไหม 
 • ([When] - TODAY()) = 7 : a Yes/No valueใช่ไม่ใช่ วันที่ หรือ วันเวลา 7 วันหลังวันที่กำหนดไหม  
 • AND([OrderDateTime] >= [StartDateTime], [OrderDateTime] <= [EndDateTime]) : ใช่ไม่ใช่ วันเวลา ตามห้วง วงเล็บ ที่กำหนด หรือไม่   See also: AND().
 • AND([OrderDate] >= [StartDate], [OrderDate] <= [EndDate]) : ใช่ไม่ใช่ ค่าวันที่ของ  OrderDate column อยู่ระหว่างค่าเริ่ม ค่าจบไหม StartDate and EndDate field values. See also: AND().
 • AND(([When] >= (TODAY() - 7)), ([When] <= TODAY())) : ใช่ไม่ใช่ วันที่ หรือวันเวลา ที่กำหนดไหม  ภายใน 7 วัน  See also: AND().
 • TODAY() > ([TargetWhen] + 1): ใช่ไม่ใช่ วันที่ วันที่และเวลา ตามที่กำหนดไหม มากกว่าวันที่ผ่านมาเปล่า 
 • [Timestamp] > (NOW() - 1): ใช่ไม่ใช่ เวลาที่บันทึก ตามเงื่อนไขที่ระบุเปล่า  
 • [OrderDateTime] >= (NOW() - "001:30:00")  ใช่ไม่ใช่วันที่เวลา ของ  OrderDateTime  ภายใน 1 และ  30นาที ของ วันที่เวลาปัจจุบัน 
 • IN(MINUTE([_THIS] - "00:00:00"), LIST(0, 15, 30, 45)) : ค่า ใช่/ไม่ใช่ เมื่อ นาที ของวันเวลา หรือ ค่าเวลา ของคอลัมน์ปัจจุบัน แบ่ง 4 ส่วน  (i.e., is 0, 15, 30, or 45). See also: IN(), LIST().


บันทึก 

วันที่จะถูกนำมาใช้เป็นค่าคงตัว ภายในเงื่อนไขภาษา จะต้องเป็นตัวแทนค่า MM/DD/YYYY 

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลค่าที่แท้จริง ขึ้นอยู่กับระบบ วันที่เวลา และรูปแบบที่คอมพิวเตอร์ และมือถือ ของ Sheet Table ของผู้ใช้งาน อีกครั้ง 

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า