การสร้าง glitter เมนูด้วย photoshop

Step 1. เปิดโปรแกรม Photoshop ขึ้นมาจากนั้นสร้างงานใหม่ขึ้นมา โดยกำหนดพื้นที่ใช้งานเป็น 260x190 จากนั้นใช้ เครื่องมือ สี่เหลี่ยมสร้างรูปของเมนูบาร์ขึ้นมาตามภาพ
กำหนดสีของ foreground เป็น #17f0ff และ background เป็น 0fa4c4. เลือก gradient tool และกำหนดเป็น linear gradient

Step 2.
ขยายภาพด้วยการ Zoom in เป็น 300% แล้วลากหรือ drag จากด้านบนลงล่างตามภาพประกอบ

จากนั้นสร้างอีกหนึ่ง selection,โดยให้มีความยาวและกว้างเท่ากับอันแรก

Step 3.
ใช้การ Zoom in อีกครั้ง แะสร้างอีกหนึ่ง gradient โดยกำหนดสีเป็น #0385bf สำหรับสี foreground และ #01e8fc สำหรับสี background.
สร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมมน บนรูปของ gradient bar, โดยกำหนด radius เป็น 10 pixels เพื่อให้ได้ภาพขอบมนนั้นเอง

Step 4.
สร้างการเลือกขึ้นมา คลิกที่ (select > load selection), จากนั้นลบรูปสี่เหลี่ยมโ้ค้งมนออก ใช้เมนู selection เพื่อตัดรูปร่างใหม่ออกจาก gradient. โดยเราสามารถทำได้โดยเลือก gradient bar ในแถบของ layers ,
คลิกขวาบนพื้นที่ที่เราเลือกไว้แล้ว จากนั้นเลือก "layer via cut". จากนั้นลบ layer ที่มีขอบรอบๆออกไป

Step 5.
zoom in เป็น 600% จากนั้นเลือกเครื่องมือ Polygonal Lasso Tool (a, i). สร้างรูปสามเหลี่ยมขึ้นมาตามภาพ (a, ii).
รูปร่างของสิ่งที่ถูกเลือกจะเป็นเหมือนภาพด้านล่างครับ
สร้าง layer ใหม่ขึ้นมาจากนั้นเติมสีขาวลงไปในรูปร่างที่เลือกไว้ ,และทำซ้ำหรือ duplicate the layer ขึ้นมาอีกอัน (c)

Step 6.
กลับด้านของสามเหลี่ยมลง โดยคลิก (Edit > Transform > Flip Vertical) จากนั้นรวมหรือ merge สามเหลี่ยมทั้งสองรูปเข้าด้วยกัน
ทำซ้ำหรือ Duplicate the the layer further ขึ้นมาอีกอัน

Step 7.
หมุนภาพที่ทำซ้ำไป 90 องศา โดยการคลิก (edit > transform > rotate 90 clockwise), จากนั้นรวมสอง layers ข้าด้วยกัน. สร้าง new layer ใ้ช้เครื่องมือ Rectangular Marquee tool สร้างเส้นขึ้นมาตามภาพ
Step 8.
หมุนเส้นที่สร้างขึ้นมา 45 องศา โดยใช้เครื่องมือ free transform tool คลิกที่ (edit > free transform). ทำซ้ำเส้นแนวทแยงขึ้นมาอีกอัน และกลับด้าน โดยคลิก (edit > transform flip horizontal).
วางเส้นทั้งสองตามภาพที่แสดงด้านล่างครับ

Step 9.
รวมเส้นทั้งสองเข้ากับรูปสามเหลี่ยมทั้ง 4 อันเพื่อให้เหลือเพียง layer เดียว,จากนั้นกำหนด selection โดยคลิก (Select > Load Selection). Expand (Select > Modify > Expand) กำหนด selection เป็น 1 pixel
เลือก Feather (Select > Modify > Feather) กำหนดเป็น 4 pixels

Step 10.
เติมสี selection ด้วยสีขาว , ซึ่งจะทำให้เกิดการเรืองแสงรอบๆ ดาว ,จากนั้นรวมทั้งสองข้าด้วยกัน .ตั้งชื่อของ layer เ็ป็น "Large". คลิก duplicate layer กำหนดเป็น "medium" และresize รูป star เป็น 75% โดยใช้เครื่องมือ free transform tool (edit > transform > free transform)

Step 11.
คลิก duplicate เลเยอร์ของ"medium" กำหนดเป็น "small" และ resize เป็น 75%. รูป stars จำเป็ต้องอยู่ ณ ตำแหน่งเดิม , แต่การขยับจากแบบ side by side จะทำให้เราเห็นขนาดของมันStep 12.

สลับไปที่โปรแกรม Adobe Image Ready เพื่อสร้างการเคลื่อนไหว, โดย คลิกรูปตาหน้าเลเยอร์ small และ medium เพื่อซ่อนหรือไม่ให้แสดงใน frame นี้ก่อน

Step 13.
สร้าง 2nd frame ขึ้นมาบนแถบ animation panel, โดยการคลิกที่ icon วงกลมสีแดง และซ่อนเลเยอร์ Large star layer และกำหนดให้เลเยอร์ Medium มองเห็นได้

Step 14.
สร้างอีกหนึ่ง frame, และตอนนี้กำหนดให้เลเยอร์ Small star มองเ็ห็นอันเดียว

Step 15.
ปับเวลาในการกะพริบของดาว โดยกำหนดให้แต่ละเฟรม เป็น 0.1 second per frame. ทดสอบการเล่นโดยคลิกที่ปุ่ม play (วงกลมสีแดง)
Step 16.
ไปที่เมนู File > Save Optimized As, และ save


Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า