เริ่มต้นเรียนฐานข้อมูล Ms Access

A Database คือการจัดเก็บข้อมูลจำนวนในรูปแบบของตารางข้อมูล เพื่อให้สามารถนำมาสรุป วิเคราะห์ ประมวลผลได้สะดวก รวดเร็ว ง่ายต่อการสืบค้น และใช้งาน  

การสร้างฐานข้อมูลด้วย MS Access นั้น จะประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 6 ส่วนด้วยกันคือ 

1. Table หรือตารางข้อมูล โดยปกติจะประกอบด้วยหลายๆ ตาราง และในตารางจะแบ่งเป็นแถว เรียกว่า Record และส่วนที่คอลัมน์เรียกว่า Field 

2. Queries แบบสอบถามข้อมูล สำหรับการเรียกดูข้อมูลในส่วนที่ต้องการจากตาราง หรือหลายๆ ตารางในเวลาเดียวกัน

โดยปกติคิวรี่จะสร้างได้ 2 แบบด้วยกันคือ 

แบบเลือกหรือ Select

รับข้อมูลจากตารางเพื่อแสดง หรือประมวลผล 

แบบกระทำหรือ Action

เพิ่ม ลบ เปลี่ยนแปลงข้อมูล ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

3.  Forms ส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน สำหรับการบันทึกข้อมูล ค้นหา หรือบริหารจัดการข้อมูล 

4. Report รายงาน เป็นส่วนที่ออกแบบสรุปข้อมูล ให้สามารถพรินออกมาเพื่อประกอบการนำเสนอ การสรุปประจำวัน หรือเอกสาร หลักฐานประกอบการรางงาน เป็นต้น

5. Macro เป็นชุดคำสั่งอัตโนมัติในการทำงาน เพื่อแก้ไข บันทึก หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบฐานข้อมูล


6 Module เป็นการเขียนโค้ดคำสั่งทำงานอันโนมัติ โดยใช้ภาษา VBA ในการเขียน ช่วยเพิ่มขีดความสามารถของฐานข้อมูล Ms Access ให้สูงขึ้น 
Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า