วิธีรวมค่าสองฟิลด์ให้แสดงผลรวมในช่องเดียวกัน Ms Access

ในตารางฐานข้อมูล Ms Access นั้น สามารถรวมค่าของสองช่อง ให้เป็นข้อมูลเดียวกันได้ โดยใช้วิธีการรวมค่าข้อมูล ชนิดข้อมูลเป็นแบบ คำนวณ หรือ Calculate Field 

ตัวอย่างฐานข้อมูลจะมีช่องข้อมูล

รหัสพนักงาน 

ชื่อ

นามสกุล

*****

คลิกช่องว่าง และเลือกชนิดข้อมูลเป็นแบบคำนวณ 

ระบุเงื่อนไข ในการเขียนโค้ด ดังนี้

[ชื่อแรก] + " " + [ชื่อสกุล]


ในช่องผลลัพะ์ จะนำชื่อ และนามสกุลมาแสดง โดย เว้นระยะวรรค ของชื่อ และนามสกุลให้ 

บันทึก*** ช่องคำนวณ จะใช้ได้กับค่าข้อมูลในตารางปัจจุบันเท่านั้น ไม่สามารถเรียกใช้ค่าจากตารางอื่นได้ และข้อมูลที่แสดง จะเป็นแบบ Read only หรืออ่านได้อย่างเดียว แก้ไข หรือลบไม่ได้ Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า