แนวคิดการออกแบบฐานข้อมูล Ms Access

 ก่อนที่เเราจะมีการเริ่มต้นสร้างฐานข้อมูลด้วย Ms Access นั้น จำเป็นจะต้องมีการวางแผนและศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดรอบคอบให้มากที่สุด แล้วจึงออกแบบหรือ Design ฐานข้อมูลในขั้นตอนแรก 

วิธีการออกแบบฐานข้อมูล โดยเราเอง ต้องมีข้อมูลที่ต้องการทำเป็นระบบฐานข้อมูล เช่น ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลการขาย ข้อมูลนักเรียน เป็นต้น 

เข้าใจแนวคิดและคอนเซ็บป์ของระบบฐานข้อมูล Ms Access ก่อน 

Relational databases

ฐานข้อมูลที่จัดเก็บในรูปแบบของตาราง Table หลายๆ ตาราง และเชื่อมโยงความสันพันธ์เข้ากัน เช่น ตารางลูกค้า ตารางสินค้า เป็นต้น 

Records and fields

ข้อมูลที่เก็บในตาราง ข้อมูลแต่ละแถวจะเรียกว่า Records เช่นชื่อของลูกค้า  ส่วนคอลัมน์ หรือ Field เช่น ข้อมูล ชื่อแรก หรือ นามสกุลของ ลูกค้า เป็นต้น 

Primary key


ค่าที่แน่ใจว่า ไม่มีค่าซ้ำ เรียกว่า คีย์หลัก เช่นในตารางลูกค้า อาจจะมีชื่อของลูกค้า เหมือนกัน แต่คีย์หลักจะต้องไม่เหมือนกัน 

Parent-child relationships


ความสัมพันธ์ระหว่างตาราง 2 ตาราง เช่น ตารางลูกค้า กับตารางขายสินค้า ในตารางขายสินค้า อาจจะมีข้อมูล ลูกค้าคนเดียว สั่งซื้อหลายครั้ง ดังนั้น คีย์หลักลูกค้า จะอยู่ที่ตาราง ลูกค้า และคีย์รอง จะอยู่ที่ตารางขายสินค้า เป็นต้น 

การออกแบบฐานข้อมูลที่ดีคือทำอย่างไร
ข้อ1 เลี่ยงการซ้ากันของข้อมูล เรียกว่า Redundant data เปลืองพื้นที่และเสียเวลา 
ข้อ 2 ข้อมูลที่จัดเก็บ ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

ตัวช่วยการออกแบบ ทำตามขั้นตอน 5 ขั้นตอนนี้ 
1 กำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนของ ฐานข้อมูล ว่า ทำเพื่ออะไร ทำไมต้องทำ 
เช่น เก็บข้อมูลลูกค้า เก็บข้อมูลสินค้า และทำรายงานข้อมูลขาย เป็นต้น 
2 หาและรวบรวมข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นต้องใช้ อาจจะมีอยู่แล้ว หรือต้องสืบค้น รวบรวมจากส่วนหรือแผนกอื่นๆ 
3 แบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่มๆ เพื่อแยกเก็บในหลายๆ ตาราง เลี่ยงการเก็บข้อมูลทุกชนิดในตารางเดียวกันทั้งหมด เพราะจะสับสน ค่าซ้ำกัน  และเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติ ปวดสมอง ควรแยกตาราง เป็น สินค้า ตารางลูกค้า ตารางขาย ตารางร้านค้า เป็นต้น 4 แปลงข้อมูลที่มี ให้เป็นช่องๆ เช่น ข้อมูล ลูกค้า จะมีช่อง Field เป็น ชื่อแรก นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทร อีเมล เป็นต้น 

5 กำหนดคีย์หลักของตาราง Primary Key ค่าที่ห้ามซ้ำ เช่น รหัสสินค้า รหัสลูกค้า รหัสขายสินค้า เป็นต้น 
** สามารถกำหนดค่า Key หลัก โดยกำหนดเป็นค่าอัตโนมัติ ได้ เช่นกัน 
หลังจากเข้าใจแนวคิด และคอนเซ็บป์เหล่านี้ แล้ว ก็ค่อยขยับไปเริ่มต้นสร้างฐานข้อมูลกันง่ายๆ ก่อนเลย 

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า