การเติมข้อความอัตโนมัติบนตาราง Excel

การใช้งานโปรแกรมตาราง เอ็กเซลนั้น จะมีรูปแบบการใช้งานที่น่าสนใจและนำมาใช้งาน เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการทำงาน คือการเติมคำหรือ ข้อความอัตโนมัติ
สามารถเติมได้ทั้งแบบแนวดิ่ง คอลัมน์ และแนวระนาบ แถว
ข้อมูลอัตโนมัติ ที่สามารถเลือกเติมได้ Auto fill คือ ข้อความ ชื่อเดือน ชื่อวัน หรือลำดับตัวเลข เป็นต้น
สามารถ ลากตัวจับ ดึงเติม Auto fill ได้ 2 ทิศทาง คือ จากบนลงล่าง หรือ จากล่าง
ยกตัวอย่าง เราต้องการเรียงชื่อเดือน ทั้ง 12 เดือน ตามแถวข้อมูล
1 ให้เรานำเม้าส์คลิกช่องแรก จากนั้น พิมพ์ มกราคม ลงไป
2 นำเม้าส์แตะที่ขอบเซล ตัวจับแสดงขึ้นให้แดรกเม้าส์ลาก ลงจนครบ เดือน ธันวาคม

ตัวอย่างการกรอกข้อมูลอัตโนมัติวัน

1 ให้เรานำเม้าส์คลิกช่องแรก จากนั้น พิมพ์ จันทร์ ลงไป
2 นำเม้าส์แตะที่ขอบเซล ตัวจับแสดงขึ้นให้แดรกเม้าส์ลาก ลงจนครบ อาทิตย์

ตัวอย่างการกรอกข้อมูลอัตโนมัติ ข้อความและตัวเลข
1 ให้เรานำเม้าส์คลิกช่องแรก จากนั้น พิมพ์ คำถามข้อ 1
2 นำเม้าส์แตะที่ขอบเซล ตัวจับแสดงขึ้นให้แดรกเม้าส์ลาก ลงจนครบ ตามข้อที่ต้องการ

มาดูแนวระนาบ
หลักการเดียวกัน
1 ช่องแรก ให้เรานำเม้าส์คลิกช่องแรก จากนั้น พิมพ์ มกราคม ลงไป
2 นำเม้าส์แตะที่ขอบเซล ตัวจับแสดงขึ้นให้แดรกเม้าส์ลากไปทางขวา จนครบ เดือน ธันวาคม

ดูการลากย้อนกลับทิศบน
ในช่องคอลัมน์ กลางๆ เลือกเซล และคีย์คำว่า มิถุนายน ลงไป
 นำเม้าส์แตะที่ขอบเซล ตัวจับแสดงขึ้นให้แดรกเม้าส์ลาก  ขึ้นด้านบน จะได้เดือนย้อนกลับไปตามลำดับ


อื่นๆ ก็สามารถทดสอบและลองประยุกต์ใช้งาน ตามเหมาะสมได้ 

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า