ตรวจสอบสเปคคอมพิวเตอร์ EVEREST Home Edition

EVEREST Home Edition is a free system diagnostics, system information and benchmarking solution for home PC users, based on the award-winning EVEREST Technology.

It offers the world's most accurate system information and diagnostics capabilities, including online features, memory benchmarks, hardware monitoring, and low-level hardware information.

Motherboard & CPU - Accurate low-level information about motherboard, CPU and BIOS, including chipset details, DMI enumeration, AGP configuration information, SPD memory modules list, DRAM timing information and CPU instruction set support.

Video adapter & monitor - Detailed information about the video adapter, video drivers and monitor, including DDC information, monitor serial number and supported video modes detection, low-level GPU details, OpenGL and Direct3D features list.

Storage devices - Information about all hard disk and optical disk drives, including IDE autodetection, S.M.A.R.T. disk health monitoring, ASPI SCSI devices list and partitions information.

Network adapters, multimedia, input devices - Exhaustive information about network adapters, sound cards, keyboard, mouse and game controllers, including NIC MAC address detection, IP and DNS list, network traffic monitoring, DirectSound, DirectMusic and DirectInput information.

Misc hardware - Information about PCI, PnP, PCMCIA and USB devices, communication ports, power management information, device resources list, printers information.

Operating system - Detailed Windows information, including operating system installation date and product key, system services and system drivers list, process information, installed patches list, environment variables list, system folders list and system files content.

Server and display - Information about network shares, users and groups list, logged on users list, fonts list and Windows desktop configuration details.

Networking - Large amount of information about networking status, remote access and mailing accounts, network resources and Internet settings.

Installed software - Detailed information about installed programs, scheduled tasks, startup programs and anti-virus solutions.

Hardware monitoring - Sensor information including system and CPU temperature, fan status, CPU, AGP and DRAM voltage monitoring, S.M.A.R.T. disk health status.

Benchmarking - Memory read and write speed measurement to stress the memory and cache subsystem, including references list to compare actual performance with other systems.

Tips & suggestions - Detection of possible hardware and software misconfiguration and compatibility issues.

Report Wizard - Easy-to-use method to produce report files of the system, by either using pre-configured report profiles or custom selection of information.

Report formats - Three different report file formats: plain text, customizable HTML and the unique MHTML format. MHTML reports including icons are ideal for printing purposes.

Report e-mailing and printing - Built-in e-mail transfer client using SMTP, also support for MAPI and Outlook protocols. Instant report display and one-click printing capabilities using IE4+ technology.

Here are some key features of "Everest Home Edition":

· Full hardware information
· DirectX information
· Overclock information
· UPS, tape drive support
· Diagnostics module
· Benchmarks
· Tweaking features
· Web links
· Favorite pages
· Built-in hardware database
· Full Windows XP compatibility
· Full Windows Server 2003 compatibility
· Fully localized user interface (27 languages).


EVEREST Home Edition เป็นฟรีแวร์สำหรับการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา เพื่อตรวจสอบว่าสามารถรองรับกับโปรแกรมการทำงานต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมหรือไม่ โดยหลังการติดต้งให้เรา เปิดโปรแกรมขึ้นมา ซึ่งการใช้งานก็ไม่มีอะไรยุ่งยากหรือสลับซับซ้อนแต่อย่างใด โดยที่แถบเมนูดานซ้ายมือจะมีรายการของ Hardware ของคอมพิวเตอร์ของเราแสดงขึ้นมา เมื่อเราเอาเม้าส์ไปคลิกเลือกดูข้อมูลก็จะแสดงออกมาทางหน้าต่างด้านขวามือ เป็นการสรุปข้อมูลคอมพิวเตอร์ของเราในทุกๆ ส่วนให้โดยอันโนมัติ สนใจสามารถดาวโหลดได้จากลิงค์ด้านล่างครับ
Link to download http://www.softpedia.com/get/System/System-Info/Everest-Home-Edition.shtml

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า