สร้างภาพเคลื่อนไหวด้วย Microsoft GIF Animator

Microsoft GIF Animator Description:

lets you easily create and customize animated GIF files for your Web site. GIF animations are based on the GIF89a file format, which stores timing information to create the illusion of animation like a cartoon "flipbook". With GIF Animator you can make your animations loop, spin, fade in and out; set the size and transparency of your images; and control a wide range of other options. GIF Animator also features automatic or custom palette creation.

Link to download http://www.jhepple.com/support/ftp/AniGif/GIFAnimator.exe
สร้างภาพเคลื่อนไหวด้วย Microsoft GIF Animator

การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วย Microsoft GIF Animator เป็นการรวมไฟล์ภาพนิ่ง หลายๆไฟล์เป็นไฟล์เดียว ไฟล์ที่นำมารวมกัน อาจได้จากไฟล์รูปถ่ายที่มีนามสกุล GIF หรือไฟล์ที่วาดเอง จากโปรแกรมที่ใช้วาดภาพ เช่น Photoshop หรือ Paint แต่ไฟล์ภาพที่วาด ก็จะต้องมีนามสกุล GIF WebPage นี้จะแนะนำการสร้างภาพเคลื่อนไหว จากการวาดภาพนิ่งหลายๆ ภาพ ด้วยโปรแกรม ที่มากับ Microsoft Windows98 ข้อควรระวัง ไฟล์แรกของภาพที่แสดง จะเป็นไฟล์สุดท้ายที่แทรกเข้าไปในโปรแกรม แล้วตามด้วยไฟล์ รองสุดท้าย ไปเรื่อยๆ จนถึงไฟล์แรก

ขั้นตอนการทำ
1. เปิดโปรแกรม ....Start....Programs.... Microsoft GIF Animator ...Microsoft GIF Animator


2. ตัวอย่างนี้ มีไฟล์ทั้งหมด 11ไฟล์ คือ 1.gif, 2.gif, 3.gif, 4.gif, 5.gif, 6.gif, 7.gif, 8.gif, 9.gif ,10.gif, 11.gif จึงต้องเรียงภาพ 11.gif ,10.gif, 9.gif, 8.gif, 7.gif,
6.gif, 5.gif, 4.gif, 3.gif, 2.gif, 1.gif ตามลำดับ
3. คลิก เพื่อเปิดไฟล์ 11.gif
4.คลิก เพื่อแทรกไฟล์ 10.gif
5.คลิก แทรกไฟล์ที่เหลือจนครบ 11 ไฟล์

6. คลิกแถบ Animation

6.1. คลิก Looping เพื่อกำหนดให้มีการแสดงภาพแบบวนรอบ

6.2. คลิก Repeat forever เพื่อกำหนดให้แสดงภาพแบบการวนซ้ำไม่รู้จบ แต่ถ้าต้องการวนซ้ำแบบกำนหนดจำนวนรอบ ก็ไม่ต้องคลิก แต่ให้กำหนดจำนวนรอบที่ Repeat count

7. คลิกแถบ Image

7.1กรอกตัวเลขที่ Duration(1/100s) เพื่อ กำหนดความเร็วในการแสดงภาพแต่ละภาพ ถ้าต้องการให้ทุกภาพแสดงที่ความเร็วเท่ากัน ต้องเติมตัวเลข
ค่าเดียวกันทั้งหมด

7.2 คลิก Transparency เมื่อต้องการให้ สีใดสีหนึ่งเป็นสีใส(ใสแบบกระจก) ในที่นี้ต้องการเปลี่ยนสีขาวซึ่งเป็นพื้นหลังของภาพ ให้เป็นสีใส เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหากับ
พื้นหลังของ Web

7.3 คลิก เพื่อเปลี่ยนสีตามเหตุผลในข้อ 7.2


รูปที่ 5

7.4 คลิกสีที่ต้องการให้เป็นสีใส ในที่นี้ให้คลิก สีขาว แล้วคลิก

7.5 ให้ปฏิบัติ ในข้อ 7.2 - 7.4 กับทุกภาพ


7.6 Undraw Method:

- Leave หมายถึง ทิ้งค้างไว้
- Restore Background หมายถึง ใช้ฉากหลังของภาพแรก
- Restore Previous หมายถึง ใช้ฉากหลังของภาพก่อนหน้า
- Undefined หมายถึง ไม่มีการกำหนดใดๆ

8. ถ้าต้องทดสอบการแสดงผล ให้คลิกปุ่มแสดง ที่ทูลบาร์9. คลิก (Save As) เพื่อบันทึกไฟล์ ข้อควรระวัง ไม่ควรคลิก เพราะจะทับไฟล์ก่อนหน้านี้ ทำให้ไฟล์ภาพนิ่งเดิมหายไป 1 ไฟล์ แต่ถ้า คลิก สามารถตั้งชื่อไฟล์ใหม่ได้
เป็นอันว่าได้ไฟล์ภาพเคลื่อนไหวแล้ว 1 ไฟล์ สามารถนำไปใช้ใน WebPage ได้เลย

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า