การ Define a Method

การเขียน code เพื่อควบุมการทำงานของแอพพลิเคชั่นด้วยภาษา Java นั้น ในตอนนี้เราจะมาศึกษาวิธีการกำหนดค่าการใช้งาน หรือ Define a method

ตัวอย่าง

Private int calculatePrice (int quantity)

Private
คือส่วนแรกสุดของการเขียน หรือภาษาอังกฤษจะเรียกว่า Access Modifier เป็นตัวพิจารณาว่า ใครจะเป็นผู้เข้าถึงการทำงาน  โดยปกติจะมี 2 แบบที่พบบ่อยๆ คือ
Public สาธารณะ สามารถเรียกใช้งานได้ทั้ง Code หรือแอพ
Private แบบส่วนตัว จะเรียกใช้งานได้เฉพาะในกลุ่มย่อยๆ ของ Section เท่านั้น หรือเฉพาะใน Mainactivity หลักๆ ของตนเองเท่านั้น

 ลำดับต่อมา int เป็น Return data type หรือ ชนิดของข้อมูลที่จะถูกส่งกลับมา Output value โดยปกติ ก็จะเป็นแบบตัวเลข integer ,double และแบบข้อความ string

ลำดับต่อมา calculatePrice  จะเป็นชื่อของ Method สำหรับการอ้างถึงในการเขียน Code สำหรับการทำงาน
หลักการตั้งชื่อ ใช้ตัวเล็ก และเขียนแบบ camel Case กล่องหนังอูฐ คือ ถ้าเป็นคนละคำให้ขึ้นต้นคำแรกด้วยตัวใหญ่ เช่น  calculatePrice  จะเห็นว่าตัว P เป็นตัวใหญ่

ลำดับต่อมา (int quantity) จะเป็นส่วนนำเข้าข้อมูลหรือ input จะกำหนดอยู่ในเครื่องหมาย () และตัวอย่าง input ค่าพารามิเตอร์ที่กำหนด จะเป็น ชนิดของข้อมูล int ตัวเลข หรือ ข้อความ str เป็นต้น
และค่าที่เป็นชื่อของตัวแปรที่อ้างอิง
เราสามารถที่จะเพิ่มค่าพารามิเตอร์ในส่วนของ input ได้มากกว่า 1 ค่า เช่น
Private int calculatePrice (int quantity,priceOfOneCup) {
รายการคำแนะนำให้เกิดการทำงาน หรือการแสดงผลบนหน้าจอคอมหรือมือถือ display 
}

วงเล็กปีกกา {} เปิดและปิด ภายในจะเป็น code สำหรับรันการทำงาน และแสดงผลการทำงานบนหน้าจอของอุปกรณ์ 
ตัวอย่าง code

private String createCalendarEventReminder(String eventName, String location, int minutesAway) {
String reminder = "You have an upcoming event in " + minutesAway + " minutes.";
reminder = reminder + " It is " + eventName + " held at " + location + ".";
return reminder;
}

แบบฝึกหัดท้ายบท
ลองฝึกแยกแต่ละส่วนของการ Define a method ว่า ส่วนไหนเป็นชื่อของ method , ส่วนที่เป็น input นำเข้า และ ชนิดของการคนค่าข้อมูล


Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า