การทดสอบ Defining Vs Calling A Method

บทเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาแอพด้วย Android Studio การประกาศค่าตัวแปรในการพัฒนาแอพ
คำศัพท์สำคัญที่จำเป็นต้องเข้าใจและศึกษาตัวอย่างการทำงานของ Code
Defining Vs Calling A Method
โดยหลักการก็คือ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงชื่อของ Method 
เราจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการ Call หรือเรียกใช้งานของมันด้วย เช่นกัน 
โดยหลักการรวมๆ แล้ว 
ในแบบฝึกหัด ให้เราเปิดโปรแกรม Android Studio ขึ้นมา
จากตัวอย่างโปรแกรม 
main activity.xml
และ main activity.java 
การแก้ไขชื่อของเมธอด ที่ไฟล์ .Java 
หากเราเปลี่ยนชื่อเรียกตัวแปรที่ เมธอด แล้ว จะแสดงข้อความผิดพลาดสีแดง ในคำสั่งเรียกการใช้งาน Calling method 
การแก้ไข ก็เปลี่ยนชื่อเรียกของเมธอด ใหม่ให้ตรงกับชื่อของ Method ที่เราแก้ไข เท่านี้ แอพก็จะรันการทำานได้ตามปกติ 
ตัวอย่าง Code

public void increment(View view) {

    quantity = quantity + 1 ;
    display(quantity);
}
/** * This method is called when the minus button is clicked. */public void decrement(View view) {

    quantity = quantity - 1 ;
    display(quantity);

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า