การสร้างฟอร์มบันทึกข้อมูล Ms Access

การสร้างฟอรม์บันทึกข้อมูล ของโปรแกรมฐานข้อมูล Database นั้น สามารถสร้างได้ 2 วิธี โดยง่าย คือ ใช้ตัวช่วยสร้างฟอร์มอัตโนมัติ และการสร้างฟอร์มด้วยตนเอง
คำสำคัญที่ควรทราบเกี่ยวกับการออกแบบฟอร์มหรือการสร้างฟอร์ม

  • ส่วนหัวของฟอร์ม
  • รายละเอียดของฟอร์ม
  • ส่วนท้ายของฟอร์ม
  • มุมมองฟอร์ม
  • มุมมองเค้าโครง
  • มุมมองออกแบบ


การเชื่อมโยงระหว่างฟอร์ม กับ ตารางฐานข้อมูล

ต้องสร้างตารางเตรียมไว้สำหรับการสร้างแบบฟอร์ม ในการบันทึกข้อมูล
ขั้นตอน
1 บนเมูแบบริบบอน คลิก สร้าง >ฟอร์มเพิ่มเติม > ตัวช่วยสร้างฟอร์ม
2 คลิก > หรือ >> เพื่อเลือกรายการตามลำดับ หรือ เลือกข้อมูลทั้งหมด ไปแสดงบนฟอร์ม
คลิกถัดไป
ตัวเลือกเค้าโครงขอ่ง่ฟอร์ม จะมี 4 ลักษณะ คือ

  1. แบบคอลัมม์
  2. แบบตาราง 
  3. แบบแผ่นข้อมูล 
  4. แบบชิดขอบ 


จากนั้นคลิกถัดไป อีก 2-3 ครั้ง โปรแกรมก็จะจัดการสร้างแบบฟอ่ร์ม สำหรับการบันทึกข้อมูล เรียบร้อย พร้อมใช้งาน หรือจะปรับแต่งแบบฟอร์ม ในมุมมองออกแบบ ให้สวยงาม หรือเพิ่ม ปุ่มคำสั่งการควบคุมการทำงานของฟอร์ม เพิ่มเติม ก็สามารถกำหนดได้หมายเหตุ โปรแกรมจะบันทึกฟอร์มอัตโนมัติ โดยใช้ชื่อฟอร์ม
ตามชื่อตารางฐานข้อมูลที่เราสร้างเตรียมไว้ก่อนแล้ว

ทดลองใช้งานฟอร์ม ในการป้อนข้อมูลเข้าสู่ตาราง ฐานข้อมูล ต่อไป

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال