Inheritancคืออะไร

ถ้าจะพูดถึงการกลายมาเป็นคนร่ำรวยอย่างรวดเร็ว วิธีการที่รวดเร็วที่สุดก็คือการได้รับมรดกนั้นเอง สำหรับภาษาอังกฤษจะตรงกับคำว่า Inheritanc
สำหรับการเขียนภาษา Java แล้ว Inheritanc ก็ยังหมายถึงการอ้างอิงกลุ่มของ Class ที่เป็นตัวหลัก หรือตัวแรกของโค้ด เพื่อให้เกิดการทำงานตามที่ต้องการ
ในการทดลองการเขียนจะต้องมีโปรแกรม Android studio โดยศึกษ่าและทดลองการเขียนโค้ด เช่น
view nameTextview = findviewbyId(jR.i,d,name);nameTextView.setText("Laura");
TextView description = (TextView) findViewById(R.i.d.desciption);String maxLines = description.getMaxLines();
ImageView iconview = (Textview) findviewById(R.i.d.icon);iconImageview.setImageResource(R.drawable.logo);
View textview = findViewById(R.i.d.title)'textview.setVisibility(View.GONE);

ลองมองหาความผิดพลาด Error ที่เกิดขึ้น

ตัวอย่างการศึกษา
TextView orderSummaryTextView = (TextView) findViewById(R.id.order_summary_text_view); orderSummaryTextView.setText(message);

วิธีการใช้ SetText ในการแสดงผลข้อมูล บนหน้าจอมือถือ 
อาจจะแบ่งออก เป็น 2 ขั้นตอนด้วยกัน คือ 
1 การกำหนด Get the view object using the view ID
การอ้างอิงโดยใช้ ID
2 Call a method ON the view object
orderSummaryTextView.setText(message); 
จะแบ่งโดย . หรือ dot
เข้าใจการฝึก 
เริ่มจากการ มุมมองของวัตถุ การเก็บค่าขอววัตถุ ในตัวแปร และการจัดการมุมมองของวัตถุ ฃ


Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า