Navbar

Search

การเชื่อมโยงข้อมูลโดยใช้ Look up wizard

แนะนำเครื่องมือการทำงานอีกตัว สำหรับการทำงานกับฐานข้อมูล Access อีก ตัว ที่น่าสนใจคือ Look up wizard
สำหรับการใช้งานบนแบบฟอร์มบันทึกข้อมูล ในช่องข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่ทราบค่า หรือเราต้องการค่าในการบันทึกเป็นเพียงค่าที่เรากำหนด เท่านั้น
เพื่อความเข้าใจ ลองดูตัวอย่างใช้งาน Look up wizard กัน
ในช่อง Pre_name หรือคำนำหน้าชื่อ นักเรียนชั้น ม.4/1 จะกำหนดจำนวน 2 ค่า เท่านั้นคือ นาย กับ นางสาว
ซึ่งเวลาบักทึก บนฟอร์ม ก็จะเลือกค่าข้อมูลนี้ โดยไม่ต้องพิมพ์เอง
ขั้นตอนแรก สร้างตารางใหม่ขึ้นมา กำหนดชื่อตารางเป็น pre_name
มีช่องเก็บข้อมูล
id เป็น auto number
Pre_name  ชนิดข้อมูลเป็น Text/ข้อความ


เปิดตารางแล้ว กรอกข้อมุลจำนวน 2 รายการ เป็น นาย  กับ นางสาว

ขั้นตอนต่อไป
แก้ไขตารางหลัก student
โดยการไปที่การออกแบบตาราง
ในช่องของ คำนำหน้าชื่อ pre_name เปลี่ยนชนิดข้อมูลเป็น Look up wizard
กรอบโต้ตอบขึ้นมา เลือก ต้องการค้นหาข้อมูลจากตารางที่เราสร้างเตรียมไว้แล้ว ในนี้คือตาราง pre_name นั้นเอง

โปรแกรมจะสร้างลิงค์ความสัมพันธ์ของ Table หรือตาราง student กับ per_student ให้เราเอง

การ edit หรือแก้ไขฟอร์ม student ไปที่มุมมองออกแบบ ลบ รายการ pre_name ออก และลากรายการเดิม pe_name เข้ามาวางในฟอร์มตามตำแหน่งเดิม

ทดสอบการทำงาน จะได้ ตัวเลือกในช่อง คำนำหน้าชื่อ เป็น นาย กับ นางสาว ตามที่เราต้องการดูคลิปวีดีโอสาธิตประกอบ เพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น