Java class คืออะไร?

Java class คือโครงสร้างของโปรแกรม เปรียบเทียบได้กับแบบหรือแปลนของบ้าน ที่เป็นตัวกำหนด รูปร่างและหน้าตาของบ้าน ว่าจะเป็นอย่างไร เช่น ขนาด รูปร่าง สีสัน เป็นต้น
ข้อความที่เราเห็นบนหน้าจอมือถือจะถูกควบคุมด้วย Java object คล้ายกล่องที่ใส่ของ เช่น ฟอนต์ ขนาดของฟอนต์ เป็นต้น
นอกจาก นั้นจะมี Method เช่น Set text . Get text , OnDraw เป็นต้น
การเขียน Java class จะเริ่มต้นด้วย public class TextView extends View
ซื่อของ Java class ในนี้คือ TextView
และที่ลืมไม่ได้คือเครื่องหมายวงเล็บปีกกา เปิด และปิด
ส่วนภายในคลาสก็จะมี โค้ด ที่กำกับข้อมูลอื่นๆ เช่น ข้อความ ภาพ เป็นต้น

/**
* Displays text to the user.
*/
public class TextView extends View {

การสร้าง Object ด้วย Constructor
จะประกอบด้วย ชนิดของ วัตถุ  ชื่อของวัตถุ =  ชนิดของ วัตถุ และบริบท (Context)
Factory method
เป็นอีกหนึ่งวิธีของการเขียนโปรแกรม ยกตัวอย่าง เช่น
Context context = getApplicationContext();
CharSequence text = "Hello toast!";
int duration = Toast.LENGTH_SHORT;
Toast toast = Toast.makeText(context, text, duration);
toast.show();
สำหรับการฝึกฝนการเขียนจำเป็นต้องมีการฝึกแก้ไขหรือตรวจสอบโค้ดที่มีการเขียนผิด
การทดสอบที่พบบ่อยๆ ได้แก่การลืมชื่อของ ตัวแปร หรือ Valuable name
การตั้งชื่ิอ Class name ไม่ถูก เป็นต้น
การลืมกำหนดค่าของ Java keyword คือ New
และเพื่อความเข้าใจที่่มากขึ้น เราจะได้ฝึกการเรียกใช้งาน เมธอด ด้วยPost a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า