การสร้างความสัมพันธ์แบบ Many to Many

การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตารางแบบ Many to many ดูภาพประกอบ เพื่อความเข้าใจที่มากขึ้น ถึงหลัการและเหตุผล หรือความจำเป็นในการสร้าง
ยกตัวอย่าง เช่น ให้เราสร้างตารางเพิ่มขึ้นมาประกอบการเรียนรู้ 2 ตาราง
คือ
ตารางชื่อ Order หรือการสั่งสินค้า
Order 1 สั่งสินค้าหรือ Products 1,3 ,6
และ Products 6 ถูกสั่งชื่อโดย Order 3,4,5
เมื่อเป็นลักษณะของข้อมูลแบบนี้ สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ และเป็นแนวทางหรือ ตัวอย่างในการศึกษา การเรียนรู้การพัฒนา หรือสร้างฐานข้อมูลด้วย MS Access คือ การสร้างความสัมพันธ์แบบ หลายจำนวน กับ หลายจำนวน นั้นเอง

เมื่อเราเข้าใจ หลักการพื้นฐานแล้ว ขั้นตอนแรกในการลงมือสร้าง คือ การสร้างตารางฐานข้อมูล ขึ้นมาก่อน คือ intermediate table  เพื่อใส่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน ระหว่าง 2 ตาราง ตามภาพประกอบ บางครั้งอาจจะเรียกว่า ตาราง Linking or Junction table

ตั้งชื่อตารางใหม่เป็น Order Details
ลองดูความสัมพันธ์ เช่น Order 1 มีจำนวน 3 ครั้ง
ด้านสินค้าที่ถูกสั่งมี Products 1,3,6

ขั้นตอนต่อไปคือการกำหนดความสัมพันธ์ ให้กับตาราง ทั้งสามตาราง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ดูตามภาพประกอบ เพื่อความเข้าใจ
การสร้างตารางในมุมมองออกแบบ Design view และกำหนด ให้มี Primary key 2 รายการคือ Product ID และ Order ID

จากนั้นในขั้นตอนการสร้างความสัมพันธ์ ให้เราปิด Close ตารางทั้ง 3 ก่อน
บนแถบเมนูด้านบน คลิกปุ่ม เครื่องมือฐานข้อมูล
คลิก ความสัมพันธ์
คลิกปุ่ม แสดงตาราง
คลิกเลือก ชื่อตาราง 3 ตารางขึ้นมา คือ Products,Order details,และ Orders
ใช้การแดรก เม้าส์ ลาก Product ID มาวางลงในช่อง Order details
จากนั้นคลิกเลือก 2 บังคับใช้ Referential integrity
คลิกปุ่ม Ok
ทำลักษณะเดียวกัน กับอีกตารางทีเหลือ คือ Orders
ก็ถือว่าจบในขั้นตอนของการฝึก สร้างความสัมพันธ์ของตารางแบบ แบบกลุ่มกับกลุ่ม หรือ Many to ManyPost a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า