การเปลี่ยนตำแหน่งของข้อความในตาราง Word 2003

มาดูความรู้การใช้งาน MS Word โปรแกรมพิมพ์งาน กล่าวถึงวิธีการ หมุนทิศของข้อความในช่องตาราง เราสามารถหมุนข้อความเป็นแนวดิ่ง และแนวขวาง ได้ เพื่อใช้งานตามวัตถุประสงค์ 
ขั้นตอนแรก เปิด word ขึ้นมา แทรกตารางลงไป กรอกข้อมูลลงในตาราง 

การหมุนข้อความ คลิกเมนู รูปแบบ>ทิศทางข้อความ 
1.การเปลี่ยนแนวการวางข้อความของหัวเรื่องภายในตารางจากแนวนอนไปเป็นแนวตั้ง สามารถทำได้โดยคลิกภายในเซลล์ที่ต้องการเปลี่ยนแนวการวางของข้อความ จากนั้นคลิกที่เมนูทิศทางของข้อความกรอบโต้ตอบทิศทางของข้อความ - เซลล์ตารางจะปรากฏขึ้น ใหเราเลือกแนวการวางตามต้องการ แล้วคลิกปุ่มตกลง2.หลังจากจัดข้อความหัวเรื่องตามแนวตั้งแล้ว ข้อความดังกล่าวจะอยู่ชิดซ้ายของเซลล์ ให้เราจัดให้อยู่กึ่งกลาง โดยคลิกภายในเซลล์ดังกล่าว แล้วคลิกที่ปุ่มจัดตำแหน่งบนแถบเครื่องมือตารางและเส้นขอบ ซึ่งจะปรากฏรูปแบบการจัดตำแหน่งขึ้นมาใ้ห้เลือกหลายแบบให้เราเลือกแบบจัดกึ่งกลาง จากนั้นก็จัดกึ่งกลางของข้อความหัวเรื่องในเซลล์ที่อยู่ถัดไป

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า