การแสดงหัวตารางในหน้าถัดไปสำหรับตารางที่มีความยาวมากๆ Word 2003
1.กรณีที่ตารางเป็นตารางที่มีความยาวมากๆ ทำให้ความสูงของตารางเกินเส้นแบ่งหน้าอัตโนมัติของโปรแกรม Word ซึ่งทำให้หน้าที่สองเป็นต้นไปไม่มีหัวตารางปรากฏให้เห็น วิธีที่จะให้ Word แสดงหัวตารางในทุกหน้าให้โดยอัตโนมัติ ทำได้โดยคลิกเลือกที่แถวซึ่งเป็นหัวตาราง ด้วยการเลือนลูกศรของเมาส์ไปคลิกข้างหน้าของแถวจนปรากฏมีแถบสีครอบคลุมหัวเรื่องทั้งแถว2.จากนั้นคลิกที่เมนูตาราง แล้วเลือกที่คำสั่งทำซ้ำแถวหัวเรื่อง โปรแกรม Word จะใส่แถวหัวเรื่องนี้ในส่วนหัีวของตารางทุกๆหน้า และเมื่อพิมพฺ์ออกมาก็จะมีหัวเรื่องของตารางปรากฏอยู่ในทุกหน้าด้วย ซึ่งสะดวกกว่าที่จะไปสร้างหัวตารางด้วยตัวเอง

Post a Comment